Crèdits del títol: 75

Crèdits obligatoris: 39

Crèdits optatius: 21

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 9

Codi titulació: 2215

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/gem/edesp

Places ofertes de nou ingrés: 90

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2021-2022]: 39,27 €

Centre de gestió: Servei de Postgrau

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José González Such (Director)
Antonio M. Ferrer Manchón
Amelia Mañá Lloria
Diana Marín Suelves
Manuel Soriano Ferrer
Emma Segrera Manzano (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El títol de Màster Universitari en Educació Especial per la Universitat de València té per objectiu proporcionar una formació acadèmica i professional que garantisca la capacitació per a l’elaboració, l’aplicació i l’avaluació de programes i d’accions d’intervenció i assessorament a les institucions, les famílies i les persones que presenten necessitats especials i/o específiques de suport educatiu. El fi últim és formar els professionals per garantir la inclusió escolar, laboral i social de les persones en totes les situacions de risc.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Educació

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: Jose.Gonzalez@uv.es