Crèdits del títol: 75

Crèdits obligatoris: 39

Crèdits optatius: 21

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 9

Codi titulació: 2215

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/gem/edesp

Places ofertes de nou ingrés: 90

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filosofía

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Manuel Soriano Ferrer (Director)
José González Such
Antonio M. Ferrer Manchón
Manuel López-Torrijo
Amelia Mañá Lloria
Diana Marín Suelves
Salvador Satorres Ortuño (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El títol de Màster Universitari en Educació Especial per la Universitat de València té per objectiu proporcionar una formació acadèmica i professional que garantisca la capacitació per a l’elaboració, l’aplicació i l’avaluació de programes i d’accions d’intervenció i assessorament a les institucions, les famílies i les persones que presenten necessitats especials i/o específiques de suport educatiu. El fi últim és formar els professionals per garantir la inclusió escolar, laboral i social de les persones en totes les situacions de risc.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Educació

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Manuel.Soriano@uv.es