Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 33

Crèdits optatius: 21

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2070

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mgpdl

Places ofertes de nou ingrés: 35

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València, Universitat Jaume I de Castelló

Comissió de Coordinació Acadèmica Joan Noguera Tur (Codirector)
Jaime Escribano Pizarro (Codirector)
Santiago Cantarero Sanz
Julia Salom Carrasco
Diana Esmeralda Valero López
María Luisa Goicoechea Calderero (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Atenent al grau d'implantació de la figura dels agents d'ocupació i desenrotllament local, el màster té com a objectiu general: L'objectiu bàsic és fomentar entre els professionals, estudiosos, investigadors y/o responsables públicos1 del desenrotllament local la capacitat analítica i de síntesi, així com les seues capacitats i habilitats per a assumir amb garanties i eficàcia la tasca i la responsabilitat de dissenyar, posar en marxa o contribuir de manera decisiva a les estratègies i programes de foment de l'ocupació, de promoció econòmica i de desenrotllament local que puguen tindre lloc en els diferents territoris de la nostra Comunitat, tot això en un marc de sostenibilitat econòmica, social i ambiental per a tals territoris. Es pretén oferir una formació comprehensiva sobre conceptes, instruments i habilitats en relació amb l'enfocament local de desenrotllament com a via d'intervenció en el territori, per a aconseguir una formació més adequada de tècnics locals i acceptants de decisio. Des del punt de vista professional, el perfil que esta formació aporta cobrix el que ha de ser la figura dels Agents d'Ocupació i Desenrotllament Local, però va més enllà, en la mesura en què també acceptants de decisions i gestors públics poden adquirir coneixements, instruments i habilitats en la gestió i promoció del desenvolupament local, en particular, i les polítiques de desenrotllament territorial, en general.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Desenvolupament Local i Territori

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: masterdl@uv.es