• CE1: Adquirir les metodologies adequades per a la investigació científica en ciències socials i humanitats.
  • CE2: Demostrar el coneixement del funcionament de la societat de la informació, així com de la seua estructura.
  • CE3: Demostrar el coneixement i les habilitats necessàries per realitzar estudis crítics sobre els temes proposats en el màster.
  • CE4: Capacitat per localitzar, manejar i sintetitzar informació bibliogràfica especialitzada, ja siga en biblioteques o arxius físics o digitals.
  • CE5: Ser capaç de definir els temes dinvestigació que poden contribuir al coneixement, lavanç i el debat de la informació i la comunicació.
  • CE6: Saber organitzar el coneixement comunicatiu complex de manera coherent i de la seua interrelació amb altres ciències socials, humanes i tecnològiques, i amb els mètodes i les tècniques daquestes disciplines.
  • CE7: Poder exposar adequadament els resultats de la investigació duna manera oral, escrita, audiovisual o digital, dacord amb els cànons de les disciplines de la informació i la comunicació, així com mostrar habilitat per al maneig acadèmic de les tecnologies informatives i comunicatives.
  • CE8: Dominar les diferents tècniques i mètodes danàlisi i la interpretació de textos complexos des del punt de vista formal i/o conceptual, i des duna perspectiva sincrònica i diacrònica.
  • CE9: Capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica un procés substancial dinvestigació en els camps que comprèn la teoria dels llenguatges.
  • CE10: Capacitat dimpartició de docència universitària, exposant els resultats dinvestigació i atenent la configuració del programa duna matèria específica relativa als àmbits estudiats.
  • CE11: Demostrar coneixement i experiència en el maneig deines, programes i aplicacions informàtiques específiques per a les àrees de ciències socials i de les humanitats.