Tal com exigeix l’ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, és un requisit indispensable per accedir a aquest màster el domini de les competències relatives a l’especialitat que es desitge cursar. Mitjançant la seua titulació universitària o a través d’una prova dissenyada a aquest efecte, les persones interessades han de demostrar que posseeixen els coneixements bàsics del camp disciplinari corresponent.

Així mateix, haurà d'acreditar-se el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació N.º R (98) 6 del Comité de Ministres d'Estats Membres de 17 d'octubre de 2000.

Per a l'acreditació del domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües s'aplicarà la Taula d'equivalències que en cada moment haja sigut aprovada pel Consell de Govern i, per tant, en vigor en la Universitat de València.

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV.

Es reconeixerà la competència de nivell B1 als estudiants que hagen cursat i superat batxillerat bilingüe, excepte acreditació oficial que ho modifique. També als que hagen superat més de 40 crèdits impartits en una llengua estrangera i als que hagen cursat i superat un curs d'estudis universitaris en l'estranger amb més de 40 crèdits en la llengua del país corresponent. (Aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2013. ACGUV 45/2013).

L'alumnat que no puga acreditar el Nivell B1 del *MCERL (Marc Europeu de Referència per a les Llengües), podrà obtindre-ho, superant les Proves d'Acreditació de Coneixement de Llengües Estrangeres (PACLES), que realitza la Universitat a través del Centre d'Idiomes de la Universitat de València.

La configuració bilingüe del sistema educatiu valencià determina l'exigència que els futurs docents tinguen una adequada capacitació en les nostres dos llengües oficials. Així, per a obtindre el títol de màster es requerix l'acreditació, a la finalització del mateix, de les competències lingüístiques en català/valencià, almenys en el seu nivell C1. Els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers la llengua materna dels quals siga diferent del castellà deuran també acreditar per a l'obtenció del títol el nivell C1 de castellà.