Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 15

Crèdits optatius: 39

Treball fi de màster: 6

Codi titulació: 2055

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.uv.es/traduccion-creativa-humanistica

Places ofertes de nou ingrés: 50

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Enric Serra Alegre (Director)
Evelio Miñano Martínez
José Santaemilia Ruiz
Cesareo Calvo Rigual
Mabel Richart Marset
Luis Cano Bayona (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster pretén donar resposta a una necessitat clara de formació especialitzada a la Comunitat Valenciana, caracteritzada pel sòlid dinamisme internacional de les seues empreses i per la presència nombrosa de ciutadans de la Unió Europea i d’altres procedències amb necessitats lingüístiques que els traductors han de satisfer. Una altra dada que reforça l’interès científic i professional del títol és la incorporació en el currículum d’activitats traductològiques o funcions de la traducció que cada vegada demana més l’entorn social i empresarial. Ens referim tant a les modalitats de la traducció audiovisual (subtitulació, doblatge i veu en off), com a la subtitulació per a sords i l’audiodescripció. El màster es planteja amb una orientació doble (perfil professional i perfil academicoinvestigador) i amb dues especialitats possibles (anglès-espanyol o francès-espanyol).

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Llengües, Literatures, Cultures i les seues Aplicacions

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: enrique.serra@uv.es