AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX 2023», DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA.

Descripció:

El Programa «Valoritza i Transfereix» té per objecte  la concessió d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, no es una convocatòria dirigida a projectes d’investigació fonamental.

Els projectes de prova de concepte són projectes de validació de l’interès comercial de resultats d’investigació mitjançant el desenvolupament de prototips, demostradors, proves a escala real o un altre tipus d’actuacions que servisquen per a verificar la viabilitat de l’aplicació d’aquests resultats d’investigació que, havent generat drets de propietat intel·lectual o industrial per la Universitat de València, esten protegits mitjançant títols de propietat industrial i/o intel·lectual  o bé siguen susceptibles de protecció.

Persones Destinatàries:

Els beneficiaris seran qualsevol membre del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València amb la categoria de doctor/a i dedicació a temps complet, així com el personal investigador contractat en el marc de convocatòries públiques de programes per a la incorporació de doctors/es de l’àmbit internacional, estatal, autonòmic i de la Universitat de València, sempre que la dedicació del contracte siga a temps complet i la seua duració comprenga tot el període d'execució previst del projecte

Requisits:

Els projectes de prova de concepte presentats hauran d'estar basats en resultats d’investigació generats per grups d’investigació de la Universitat de València, resultats que es troben ja protegits, o en procés de protecció, mitjançant un títol de propietat intel·lectual o industrial i que complisquen els requisits esmentats en la convocatòria.

Període d’execució: Un any des de la data de publicació de la resolució definitiva

Dotació econòmica: Depenent del tipus de resultat d’investigació i la seua àrea tècnica, els projectes podran rebre una ajuda màxima de:

• Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat industrial. Ajuda màxima de 60.000 €.

• Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat intel·lectual. Ajuda màxima de 20.000 €.

 

Fases del procediment i documentació:

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l'ajuda:.

 • La sol·licitud es formalitzarà emplenant el formulari electrònic disponible en la Seu Electrònica de la UV (enllaç dirècte al formulari de sol·licitud ).
 • Termini de sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 7 de novembre de 2023 a les 14:00 hores.
 • Documents complementaris:

NOTA: El punt 4.3 de la Convocatòria diu “de conformitat amb l'apartat 5.4” i ha de dir “de conformitat amb l'apartat 5.5

3.- Sol·licituds admeses,  pendents d’esmena i excloses:

 • Resolució amb la  RELACIÓ PROVISIONAL  de les sol·licituds admeses, pendents d'esmena i excloses de les ajudes. 
 • Data de la publicació [13/11/2023]

IMPORTANT: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes

4.- Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses:

 • Resolució amb la  RELACIÓ DEFINITIVA  de les sol·licituds admeses i excloses de les ajudes. 
 • Data de la publicació [24/11/2023]

5.- Ampliació del termini de resolució de les ajudes:

6.- Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades:

 • Resolució amb la  RELACIÓ PROVISIONAL  de les sol·licituds concedides i denegades de les ajudes. 
 • Data de la publicació [04/03/2024]

7.- Relació definitiva de sol·licituds concedides:

 • Resolució amb la  RELACIÓ DEFINITIVA  de les sol·licituds concedides i denegades de les ajudes. 
 • Data de la publicació [15/04/2024]

8.-Memòria semestral:

 

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX 2021», DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA.

Descripció:

El Programa «Valoritza i Transfereix» té per objecte  la concessió d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, no es una convocatòria dirigida a projectes d’investigació fonamental.

Els projectes de prova de concepte són projectes de validació de l’interès comercial de resultats d’investigació mitjançant el desenvolupament de prototips, demostradors, proves a escala real o un altre tipus d’actuacions que servisquen per a verificar la viabilitat de l’aplicació d’aquests resultats d’investigació que, havent generat drets de propietat intel·lectual o industrial per la Universitat de València, esten protegits mitjançant títols de propietat industrial i/o intel·lectual  o bé siguen susceptibles de protecció.

Persones Destinatàries:

Personal Docent i Investigador de la Universitat de València amb la categoria de doctor/a i dedicació a temps complet, així com el Personal Investigador de la Universitat de València contractat en el marc de convocatòries públiques de programes per a la incorporació de doctors/res del Pla Estatal d’R+D+I, del programa especial d’estabilització d’investigadors/es reincorporats/des de la Universitat de València, o del programa marc per a la contractació de personal investigador doctor de la Universitat de València, sempre que la dedicació del contracte siga a temps complet i la seua duració comprenga tot el període d'execució previst del projecte.

Requisits:

Els projectes de prova de concepte presentats hauran d'estar basats en resultats d’investigació generats per grups d’investigació de la Universitat de València, resultats que es troben ja protegits, o en procés de protecció, mitjançant un títol de propietat intel·lectual o industrial i que complisquen els requisits esmentats en la convocatòria.

Període d’execució: Un any des de la data de publicació de la resolució definitiva

Dotació econòmica: Depenent del tipus de resultat d’investigació i la seua àrea tècnica, els projectes podran rebre una ajuda màxima de:

• Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat industrial. Ajuda màxima de 60.000 €.

• Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat intel·lectual. Ajuda màxima de 20.000 €.

 

Fases del procediment i documentació:

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l'ajuda:.

 • La sol·licitud es formalitzarà emplenant el formulari electrònic disponible en la Seu Electrònica de la UV (enllaç dirècte al formulari de sol·licitud ).
 • Termini de sol·licitud: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 28 d’octubre de 2021 a les 14:00 hores.
 • Documents complementaris:

3.- Sol·licituds admeses,  pendents d’esmena i excloses:

 • Resolució amb la  RELACIÓ PROVISIONAL  de les sol·licituds admeses, pendents d'esmena i excloses de les ajudes. Data de la publicació [30/11/2021]

IMPORTANT: Les persones interessades podran presentar les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, annexant a la sol·licitud el document d’al·legació.

4.- Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses:

 • Resolució amb la  RELACIÓ DEFINITIVA  de les sol·licituds admeses i excloses de les ajudes. Data de la publicació [21/12/2021]

5.- Ampliació del termini de resolució de les ajudes:

 • Resolució amb l'ACORD D'AMPLIACIO de termini de resolució de les ajudes. Data de la publicació [02/03/2022]

6.- Relació provisional de sol·licituds concedides i denegades:

7.- Relació definitiva de sol·licituds concedides:

8-Memòria semestral:

 • Obert el termini per a la presentació de la memòria semestral segons el que s'estableix al punt 11.2 de la convocatòria, des del 10/02/2023 al 28/02/2023. Les instruccions per a emplenar i presentar la memòria han sigut remeses per Seu Electrònica al personal investigador principal dels projectes concedits.

 

NOTA INFORMATIVA:

En relació al requisit de participació del punt 4.1 de la Convocatòria:

“4.1. Podrà participar en aquesta convocatòria com a investigador responsable d’una proposta el Personal Docent i Investigador de la Universitat de València amb la categoria de doctor/a i dedicació a temps complet, així com el Personal Investigador de la Universitat de València contractat en el marc de convocatòries públiques de programes per a la incorporació de doctors/res del Pla Estatal d’R+D+I, del programa especial d’estabilització d’investigadors/es reincorporats/des de la Universitat de València, o del programa marc per a la contractació de personal investigador doctor de la Universitat de València, sempre que la dedicació del contracte siga a temps complet i la seua duració comprenga tot el període d'execució previst del projecte.“

 

Quan el/la investigador/a principal sol·licitant tinga una vinculació laboral inferior al període d'execució del projecte, podrà presentar la sol·licitud, sempre que aporte una declaració signada per el/la responsable del seu contracte expressant el compromís de manteniment de la seua vinculació fins que finalitze el període d'execució del projecte.

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX» 2019 DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de sol·licituds concedides i denegades.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de sol·licituds concedides i denegades.

  NOTA: Les persones interessades podran presentar les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes dins del termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, en l'oficina del Registre General de la Universitat de València en el Rectorat o en les oficines auxiliars en els diferents campus, dirigides al Servei d’Investigació i Innovació. (Data de publicació: 05/06/2020)

 • Modificació de la resolució de 7 d’octubre de 2017. Modificació de la dotació econòmica i durada (Data de publicació: 01/06/2020)

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses. (Data de publicació: 17/12/2019)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. L’esmena de les sol·licituds s’haurà de fer en el registre d’entrada electrònic mitjançant la Seu Electrònica de la Universitat de València. En cas de no rebre els documents requerits en aquest termini, es considerarà que les persones sol·licitants desisteixen de la seua petició. (Data de publicació: 04/12/2019)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat fins al 8 de novembre de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 07/10/2019)

 

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX» 2017 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de sol·licituds concedides i denegades. (Data de publicació: 07/09/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de sol·licituds concedides i denegades. (Data de publicació: 13/07/2018)

  NOTA: Les persones sol·licitants podran presentar les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, en l'oficina del Registre General de la Universitat de València en el Rectorat o en les oficines auxiliars en els diferents campus, dirigides al Servei d’Investigació i Innovació. (Data de publicació: 16/07/2018)

 • Modificació de la resolució de 24 d’octubre de 2017. Ampliació del termini de presentació de sol·licituds (Data de publicació: 24/10/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 22/09/2017)

 

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX» 2015 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA. (Data de publicació: 05/04/2016)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA. (Data de publicació: 29/02/2016)

NOTA: Les reclamacions i/o al·legacions s'hauran de presentar adreçades a la Vicerectora d'lnvestigació i Política Científica amb registre d'entrada de la Universitat de Valencia i remeses per correu electrónic a l'adreça de l'OTRI amb la documentació corresponent, fins al del 11 de març de 2016, inclós, (10 dies hàbils des-de la data de publicació de la resolució provisional).

 

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX» 2013 DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Annex 4).

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA. (Data de publicació: 01/07/2014)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA.

NOTA: Les reclamacions i/o al·legacions s'hauran de presentar adreçades a la Vicerectora d'lnvestigació i Política Científica amb registre d'entrada de la Universitat de Valencia i remeses per correu electrónic a l'adreça de I'OTRI amb la documentació corresponent, a otri@uv.es, abans del 23 de juny de 2014 (10 dies hàbils des-de la data de publicació de la resolució provisional). (Data de publicació: 12/06/2014)