CONVOCATÒRIA DE PREMIS INNOVACIÓ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - BANCO SANTANDER.

Membres del jurat. (Data de publicació: 15/02/2021)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert deu dies des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/11/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2020).

Resolució de la DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2020, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 03/03/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2020 i 2021).

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 5 de febrero de 2020 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 28/12/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2020 - SUBPROGRAMA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS PREPARATÒRIES COORDINADES ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 23 de desembre. (Data de publicació: 23/11/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2020 - SUBPROGRAMA D'AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 23 de desembre. (Data de publicació: 23/11/2020)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2019).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, les al·legacions que estimen oportunes al correu epif@uv.es.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 8 de novembre de 2019 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 04/10/2019)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2019).

Resolució amb la DISTRIBUCIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTÀRIA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2019, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 26/02/2019)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE CARÀCTER INTERNACIONAL (Convocatòria 2018).

Resolució amb la DISTRIBUCIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTÀRIA.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 31 de desembre de 2018, o fins esgotar les disponibilitats pressupostàries. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE LES DESPESES D'ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS (Convocatòria 2018).

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. Altrament, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores. (Data de publicació: 26/03/2018)

 

 

V EDICIÓ DEL CONCURSO «5U-CV STARTUP» DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA.

Resolució amb la RELACIÓ de CANDIDATURES PREMIADES.

Resolució amb la RELACIÓ de CANDIDATURES.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds de la fase de selecció interna.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds de la fase de selecció interna.

 NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex II es presentarà, dirigida al Servei d’Investigació i Innovació, en el Registre General de la Universitat de València o en qualsevol de les seues oficines auxiliars. Opcionalment, es podrà presentar en un termini de cinc dies hàbils a través de la Valisa Electrònica de la Universitat de València

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 7 de setembre de 2018 (Data de publicació: 27/07/2018)

 

 

IV EDICIÓ DEL PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS» DINS DEL PROGRAMA "EMPRÈN +" DEL VICERECTORAT D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA, I DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DEL EMPRENEDOR INNOVADOR”.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds de la fase de selecció interna.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds de la fase de selecció interna.

 NOTA: L'esmena de les sol·licituds relacionades a l’annex I es presentarà en un termini de deu dies hàbils, dirigida al Servei d’Investigació i Innovació, en el Registre General de la Universitat de València o en qualsevol de les seues oficines auxiliars. Opcionalment, es podrà presentar a través de la Valisa Electrònica de la Universitat de València

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 4 de setembre de 2018 (Data de publicació: 27/07/2018)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2017 - SUBPROGRAMA A: ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les ajudes.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les ajudes.

 NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la data de la publicació al Tauler Oficial de la Universitat de València per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions tal i com s'indica a la Resolució.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 5 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 13/11/2017)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2017 - SUBPROGRAMA B: PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les ajudes.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les ajudes.

 NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la data de la publicació al Tauler Oficial de la Universitat de València per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions tal i com s'indica a la Resolució.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds.

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes.

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València i finalitzarà el 5 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 13/11/2017)

 

 

AJUDES PER L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA (Convocatòria 2017).

Resolució amb la RELACIÓ PARCIAL. (Data de publicació: 08/05/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PARCIAL. (Data de publicació: 10/10/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial de la Universitat de València, i finalitzarà el 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 17 de gener de 2017)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2017 - SUBPROGRAMA B. CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ALA REALITZACIÓ DE PROJECTES COL·LABORATIUS INNOVADORS

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITVA de les ajudes. (Data de publicació: 11/01/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les ajudes.

 NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini e 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 20/12/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds per als dos subprogrames romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 20/09/2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 27/07/2017)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2017 - SUBPROGRAMA A. CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS  EXPLORATORIES PER A LA FORMACIÓ DE NOUS PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COOPERACIÓ UV-INCLIVA

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITVA de les ajudes. (Data de publicació: 11/01/2018)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les ajudes.

 NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini e 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 20/12/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds per als dos subprogrames romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 20/09/2017, ambdós inclosos. (Data de publicació: 27/07/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds. (Data de publicació: 13/12/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 22/11/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

RESOLUCIÓ DE 13 DE SETEMBRE DE 2017 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DEL TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS EN L’ANY 2017.

Resolució amb la RELACIÓ DEFINITIVA de les sol·licituds. (Data de publicació: 13/12/2017)

Resolució amb la RELACIÓ PROVISIONAL de les sol·licituds.

 NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de deu dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució, la documentació preceptiva que esmene la sol·licitud o les al·legacions que s’estimen oportunes. (Data de publicació: 22/11/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució al Tauler Oficial de la Universitat de València. (Data de publicació: 13/09/2017)

 

 

IV EDICIÓ DEL CONCURS «5U-CV STARTUP» DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Relació de CANDIDATURES PREMIADES a la Universitat de Valencia. (Data de publicació: 04/09/2017)

Relació de CANDIDATURES a la Universitat de Valencia. (Data de publicació: 22/09/2017)

Relació DEFINITIVA de sol·licituds admeses, desistides i excloses (Data de publicació: 20/09/2017)

Relació PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses (Data de publicació: 12/09/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins el 4 de setembre de 2017 (Data de publicació: 03/07/2017)

 

 

III EDICIÓ DEL PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS» DINS DEL PROGRAMA "EMPRÈN +" DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA, I DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DEL EMPRENEDOR INNOVADOR”.

Resolució de CONCESSIÓ d’ajudes de la III edició del Programa «University Junior International Entrepreneurs». (Data de publicació: 22/09/2017)

NOTA: Informació sobre el termini de presentació de sol·licituds. (Data de publicació: 06/07/2017)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de la data de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (Data de publicació: 03/07/2017)

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2016 - SUBPROGRAMA B: PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució DEFINITIVA - Subprograma B. (Data de publicació: 23/03/2017)

Resolució PROVISIONAL - Subprograma B

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 02/03/2017)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 11/11/2016)

 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENT AL PROGRAMA VLC-BIOMED 2016 - SUBPROGRAMA A: ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I EL HUP/IIS LA FE.

Resolució DEFINITIVA - Subprograma A. (Data de publicació: 23/03/2017)

Resolució PROVISIONAL - Subprograma A

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 01/03/2017)

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia de publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler Oficial i finalitzarà el 30 de novembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 11/11/2016)

 

 

RESOLUCIÓ DEL 1 DE JUNY DE 2016 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL S’INICIA EL PROCEDIMENT DE DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI 5 “PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ I LA TECNOLOGIA” PER ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ. (Data de publicació: 26/07/2016)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de Publicació: 20/12/2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de Publicació: 18/11/2016)

 NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds o les reclamacions s'hauran en presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat. (Data final: 28/11/2016).

 NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a partir del dia de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València. (Data final: 25/09/2016).

 

 

RESOLUCIÓ DE 3 DE NOVEMBRE DE 2016 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA D’APROVACIÓ I OBERTURA DE TERMINI PER AL PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS EN L’ANY 2016.

Resolució de la Concessió. (Data de publicació: 29/12/2016)

Formulari de sol·licitud.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2016. (Data de publicació: 04/11/2016)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2016 -  SUBPROGRAMA A: CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS EXPLORATÒRIES PER A LA FORMULACIÓ DE NOUS PROJECTES D'INNOVACIÓ EN COOPERACIÓ UV-INCLIVA

Resolució DEFINITIVA VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma A. (Data de publicació: 03/11/2016)

Resolució PROVISIONAL VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma A. (Data de publicació: 14/10/2016)

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional.

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2016 -  SUBPROGRAMA B: CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES COL·LABORATIUS INNOVADORS

Resolució DEFINITIVA VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma B. (Data de publicació: 03/11/2016)

Resolució PROVISIONAL VLC-Bioclínic 2016 - Subprograma B. (Data de publicació: 14/10/2016)

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional.

 

 

III EDICIÓ DELS PREMIS CONCURS «5U-CV STARTUP» DIRIGITS A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Actes de CONCESSIÓ DE PREMIS. (Data de publicació: 19/10/2016)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 03/10/2016)

 

 

I EDICIÓ PROGRAMA «UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS» DINS DEL PROGRAMA EMPRÈN + DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA, I DIRIGIT A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “CAMPUS DEL EMPRENEDOR INNOVADOR”.

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 11 de septembre de 2016, ambdues incloses. (Data de publicació: 12/07/2016)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2015. SUBPROGRAMA A: AJUDES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV E INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L’HUP/IIS LA FE.

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 10 de març de 2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2015. SUBPROGRAMA B: AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INNOVACIÓ CONJUNTS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV E INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L’HUP/IIS LA FE.

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 10 de març de 2016)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS.

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 26/02/2016)

 

 

AJUDES PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS D’INVESTIGACIÓ (Annex 6 - Convocatòria 2016).

  NOTA: El termini de presentació de sol·licituds començarà el 1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre, ambdós inclosos. (Data de publicació: 03/12/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 25 DE JUNY DE 2015 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Data de Publicació: 06/07/2015)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 19 de novembre de 2015)

Resolució amb els LLISTATS PROVISIONALS. (Data de publicació: 21 d'octubre de 2015)

  NOTA: La documentació per al subsanament de les sol.licituds i/o al·legacions s'haurà de presentar, mitjançant la seu electrònica, dins del termini de 10 dies naturals a partir de la data de publicació del present llistat (Data final: 31/10/2015)

 

 

II EDICIÓ DE LOS PREMIS CONCURSO 5U-CV STARTUP QUE VAN DIRIGITS A EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA "EMPREN +" DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA.

Actes de CONCESSIÓ DE PREMIS. (Data de publicació: 12/11/2015)

Resolució amb els LLISTATS DEFINITIUS. (Data de publicació: 30/10/2015)

NOTA: El termini de presentació de sol·licituds serà de 14 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria en el lloc web de la Universitat de València (Data final: 19/10/2015)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOMED 2014: AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PREPARATÒRIES DE PROJECTES COORDINATS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV I INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L'HOSPITAL LA FE

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 12/03/2015)

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC -  SUBPROGRAMA B: CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONES PREPARATÒRIES DE NOUS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN COOPERACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE L’INCLIVA

 

 

PROGRAMA VLC-BIOCLÍNIC 2014 -  SUBPROGRAMA A: CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ TRASLACIONAL EN COOPERACIÓ ENTRE INVESTIGADORS DE LA UV I INVESTIGADORS DE L'IIS INCLIVA

  NOTA: Els sol·licitants disposen d'un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional. (Data de publicació: 13/03/2015)

 

 

RESOLUCIÓ DE 24 DE NOVEMBRE DE 2014 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUDES PER A ACCIONS ESPECIALS D’INVESTIGACIÓ (Data de Publicació: 25/11/2014)

 

  NOTA: El termini de presentacióde SOL·LICITUDS serà de 30 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la data de la publicació de la convocatoria en la web de la Universitat de València (Data de publicació: 27/12/2014).