Serveis científic-tècnics

Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM)

Laboratori de Radiactivitat Ambiental (LARAM)

Laboratori de Ciències Socials (Social·Lab)

Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT)

Jardí Botànic

Observatori Astronòmic

Museu d'Història Natural

ICTS-RES

ICTS-Nanbiosis