El nou dret a cotitzar pels períodes de beques s'ha reconegut per a tres grans col·lectius, amb característiques pròpies en cadascun d'ells:
  • Becaris en empreses i institucions.
  • Becaris en l'estranger.
  • Antics becaris.
 
 
Com cotitzen els becaris en empreses i institucions?
 
Les persones que en l'actualitat o en el futur tinguen una beca d'aquestes característiques queden integrades en el sistema de Seguretat Social, de manera que les empreses o entitats que financen la beca estaran obligades a donar-los d'alta durant el temps que dure la seua realització. Si l'empresa o institució no formalitzara l'alta, el propi becari podrà sol·licitar-ho directament a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 
La situació de becari s'acredita mitjançant la corresponent certificació de l'empresa o entitat que la finança o, en absència de la mateixa, el becari pot utilitzar qualsevol mitjà vàlid en dret (cartes d'acceptació, rebuts, etc.)
 
No s'ha establit límit temporal màxim per a cotitzar per aquestes beques, per la qual cosa la cotització s'estendrà durant tot el període que dure la pràctica formativa, encara que a l'hora de formalització de l'alta haurà de fer-se constar la durada prevista.
 
La cotització del becari cobrirà totes les contingències de Seguretat Social, 
excepte la desocupació. 
 
Per tant, el becari tindrà dret a les prestacions de jubilació de jubilació, invalidesa, i incapacitat temporal tant per accident de treball com per malaltia comuna. 
 
Per a calcular el cost que tindrà la cotització es pren com a referència les quotes que cada any s'establisquen per als contractes formatius. És important assenyalar que la referència amb aquest tipus de contractes només s'utilitza per a calcular els costos i no suposa cap altra relació. 
 
En 2013 el cost de la cotització es repartirà entre empresa i becari de la següent forma:
 
Contingències cobertes
Quota a càrrec de l'empresa o entitat
Quota a càrrec del becari
Quota total
 
(euros/mes)
(euros/mes)
(euros/mes)
Contingències comunes (jubilació, invalidesa, malaltia comuna)
30,52
6,09
36,61
Accidents de treball i malalties professionals
4,20
--
4,20
Total
34,72
6,09
40,81
 

 

Com cotitzen els becaris en l'estranger?
 
A partir d'ara s'estableix la possibilitat que els espanyols que participen en l'estranger, de forma remunerada, en programes formatius o de investigació sense quedar vinculats per una relació laboral puguen cotitzar a la seguretat social espanyola mitjançant un conveni especial. Per a ells se suprimeix el requisit previ d'haver cotitzat durant 1.080 dies, que impedia en la pràctica accedir a la cotització a la Seguretat Social a aquests becaris com a treballadors migrants.
 
Ampliat el termini per a recuperar beques antigues
 
En aquest col·lectiu es fa una excepció a la regla general que en Seguretat Social impedeix poder realitzar cotitzacions a posteriori de manera que es recuperen períodes de temps ja passat.
 
Per als becaris anteriors a la reforma (novembre de 2011) se'ls permet “recuperar” fins a 2 anys de cotització per les beques que van desenvolupar en el passat, i amb independència de quant temps faça d'açò.
 
La condició d'antic becari podrà acreditar-se mitjançant la corresponent certificació de l'empresa o entitat que la va finançar o, si açò no és possible, utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret (cartes d'acceptació, rebuts, etc.).
 
La fórmula per a “recuperar” aquestes cotitzacions serà mitjançant la subscripció d'un Conveni Especial amb la Seguretat Social que finançarà el propi beneficiari.
 
S'ha ampliat el termini per a sol·licitar la “recuperació” d'aquestes cotitzacions fins al 31 de desembre de 2014 en les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 
La base de cotització serà la base mínima del Règim General de l'any en el qual es va desenvolupar la beca.
 
La quota a ingressar en el conveni especial es calcularà mitjançant l'aplicació d'un coeficient reduït (es pagarà el 77% de la quota general), i l'abonament podrà realitzar-se mitjançant un pagament únic o mitjançant un pagament fraccionat en un nombre màxim de mensualitats igual al triple d'aquelles per les quals es formalitze el conveni. És a dir, que l'abonament de 2 anys de cotització podrà fraccionar-se fins a en 72 mensualitats (1 quota en pagaments). El pagament fraccionat no suposarà recàrrec ni interessos de cap tipus.
 
En qualsevol cas, i encara que aquest nou dret suposa una avanç en la protecció social de tots els becaris, és clar que existeix una important diferència entre les quotes a pagar per l'empresa dels becari actuals i quan es recuperen cotitzacions de beques anteriors a la reforma. El cost d'aquests Convenis Especials estarà en funció de la base de cotització que haguera establida en l'anus en el qual es va produir la beca, segons el quadre següent:
 
 
Any
Base de cotització RG
Cost conveni
especial any complet
cotizació
Cost conveni
especial 1 mes complet
de cotizació
Quota
fraccionada
conveni
especial
Data en la qual va tenir lloc la beca
Base
mínima del
Règim
General
Conveni especial con coeficient reduït 0,77
(Cada 3 quotes mensualses finança
1 mes complet de cotització)
 
(euros/mes)
(euros)
(euros/mes)
(euros/mes)
1990
350,69
917,03
76,42
25,47
1991
373,41
976,44
81,37
27,12
1992
394,68
1.032,06
86,00
28,67
1993
410,55
1.073,56
89,46
29,82
1994
424,80
1.110,82
92,57
30,86
1995
439,58
1.149,47
95,79
31,93
1996
454,91
1.189,55
99,13
33,04
1997
467,17
1.221,61
101,80
33,93
1998
477,08
1.247,53
103,96
34,65
1999
485,74
1.270,17
105,85
35,28
2000
495,65
1.296,09
108,01
36,00
2001
505,80
1.322,63
110,22
36,74
2002
516,00
1.349,30
112,44
37,48
2003
526,50
1.376,76
114,73
38,24
2004
537,30
1.405,00
117,08
39,03
2005
598,50
1.565,03
130,42
43,47
2006
631,20
1.650,54
137,54
45,85
2007
665,70
1.740,75
145,06
48,35
2008
699,90
1.830,18
152,52
50,84
2009
728,10
1.903,92
158,66
52,89
2010
738,90
1.932,16
161,01
53,67
2011
748,20
1.956,48
163,04
54,35