CONDICIONS DE TREBALL

 
 
Promoure la negociació dels temps de treball per a avançar en la coresponsabilitat entre dones i homes.
Permís per malaltia de fill o filla menor de 14 anys : el personal de l’UVEG tindrà dret a un permís de 4 dies hàbils, quan la malaltia siga acreditada per la pediatra i tant l'altre cònjuge o membre de la parella treballen, o es tracte d'una família monoparental.
Permetre a qui tinguen filles o fills amb discapacitat o persones dependents, almenys dues hores de flexibilitat horària diària a fi de conciliar , amb el seu horari laboral, els horaris dels centres d'educació especial i altres on la filla, el fill o la persona dependent reba atenció.
Acomodació del gaudiment de les vacances en cas d'embaràs i fins que el fill o la filla complisca 24 mesos.
Harmonització de les condicions retributives del PAS d’administració especial I general.
Revisió i actualització dels barems per a concursos de mèrits.
Continuar amb l'Acord de jubilació incentivada PAS i PDI.
Reduir l'edat per a l'estabilitat del personal interí passant dels 58 anys actuals als 54 anys d'edat i 10 anys de serveis en aquelles categories declarades a extingir.
Reducció de la temporalitat fins al 10% de la plantilla de PAS.
Horari d'estiu. Ampliació en el mes de setembre.
Fons social . Negociació de noves polítiques d'acció social a aplicar per la universitat, així com l'ampliació de la dotació econòmica destinada
 

CONDICIONS RETRIBUTIVES

 
 
 

Consolidació definitiva de la paga de setembre .Augment d’1 nivell de destinació per a tots els llocs de treball de totes les categories per a 2011 tal com s'arreplega en l'annex de l'Acord de condicions de treball 2008-2011.
Generalització de les exclusives per a tota la plantilla i revisió econòmica.
Promoció interna recollida en l'Annex de l'Acord de condicions de treball 2008-2011.
Avançar en el model de promoció interna basat en el barrat de places , com a continuació del procés iniciat en el període anterior, model que comporta no desplaçar el personal que promociona. La seva aplicació ha d'arribar a a tots els grups i categories.
Defensa del model de transformació de places per costos diferencials , com a model de promoció interna que permet la consecució de dos objectius: l’increment de places de promoció per al personal fix i l'oferta d'ocupació pública.
Foment de la millora d'ocupació com a sistema de provisió temporal.
Productivitat . Implantació del complement de productivitat. Aquest complement serà el resultat d'aplicar un 50% lineal i un 50% proporcional. M itjançant criteris objectius Implantació de la carrera profesional .
Reducció voluntària de la càrrega laboral una vegada aconseguits els 60 anys.
 
 

ORNANITZACIÓ

 
 
 

Presència dels sindicats de la Universitat de València en el Consell de Govern, indispensable en els punts a tractar que provinguen de la Mesa Negociadora i afecten les condicions de treball.
Obligatorietat de negociar i acordar en la Mesa Negociadora tot allò que afecta a condicions de treball del PAS funcionari i laboral.
Garantir que l' organització dels serveis i de l'administració de la Universitat responga a una formulació racional i coheren t mitjançant la participació i intervenció sindical en el disseny de l'organització, l'estructura o la modificació de serveis, que afecten la plantilla del PAS.
Exigir la convocatòria de l'Oferta d'Ocupació Públic a dintre dels límits establerts en la Llei de Pressupostos.
Professionalitat i mobilitat . Promoure que els llocs directius i de màxima responsabilitat administrativa dels serveis i de les estructures de centres i departaments siguen ocupats pel PAS, i aclarir a més les funcions allà on confluïsquen la gestió docent i la gestió de personal assegurant la carrera professional i la mobilitat.
 
 

FORMACIÓ

 
 
 

Participació en el disseny dels plans de formació garantint que la formació arribe a totes les categories, siga útil personalment i professionalment.
Els cursos d'idiomes, en el lloc de treball , adequats al nivell de comprensió del personal.
Impartir la formació del PAS dissenyant cursos que incloguen classes presencials i en línia , que permeten trobar una fórmula mixta per a facilitar l'assistència a persones amb responsabilitats familiars.
Programar accions formatives en igualtat de gènere de caràcter obligatori per a aquells llocs que tinguen personal sota la seua responsabilitat. Incidir en l'organització de cursos de formació mediambientals .
 
 
 

SEGURETAT I SALUT

 
 
 

Desenvolupar polítiques d'igualtat que afavorisquen i contribuïsquen a una major sensibilització i actuació per a avançar en el tractament, la prevenció i l’eradicació de totes les formes de violència, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit laboral.
Creació de zones de descans on les treballadores embarassades i mares lactants puguen descansar en condicions adequades.
Per una “office” saludable : És necessari dotar una sala digna en cada centre, funcional i equipada, perquè el personal puga menjar, amb la finalitat de millorar les condicions dels espais que actualment s'utilitzen.
Assegurar que es compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals des de la perspectiva de gènere, evitant els riscos que incideixen en dones.
Aplicació de l’ISTAS 21 , únic mètode que permet la identificació, avaluació i prevenció dels riscos laborals psicosocials en els llocs de treball.
Vigilancia específica de la salut.
Atenció psicològica.
Plans de prevenció específics que identifiquen els riscos, planifiquen les actuacions, informen i eduquen i facen visible les mesures adoptades.
 
 
 

CULTURA I MEDI AMBIENT

 
 
 

Compromís ecològic: Augmentar la implantació de sistemes d'estalvi energètic i exigir l'ampliació d'actuacions encaminades a la minimització dels residus sòlids i la recollida selectiva.
Cooperació i solidaritat: Establiment de mecanismes efectius per al desenvolupament de programes de cooperació i de solidaritat per part del PAS.
Cultura i oci: Aconseguir actuacions encaminades a promocionar l'oci actiu, l'esport i la creació i consum cultural entre tots els treballadors i les treballadores.
Serveis per a la comunitat universitària: Assegurar els espais, aules, infraestructures i recursos necessaris per a la potenciació de les activitats d'estiu destinades als més joves: La Nau dels Xiquets i els Xiquetes i la Nau jove.