REIVINDICACIONS PER  TOT EL PDI

 
Aprovació de lEstatut del PDI.
Mesures per a recuperar el salari perdut.
Nou complement autonòmic de professorat que incloga totes les figures, amb independència que siguen fixes o temporals, a temps complet o parcial i que retribuïsca millor la docència i la investigació.
Manteniment de la dedicació de 22 crèdits com a màxim per a tot el PDI a temps complet.
 
Increment de la plantilla docent per atendre les necessitats d’innovació educativa derivades del procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
 
Reconeixement de tota lactivitat docent presencial i no presencial (classes, seminaris, tutories, pràctiques...) com a càrrega docent.
 
Reducció del nombre dalumnes per grup, per tal d’adequar la seua dimensió a la innovació docent i als diferents tipus de docència.
 
Reconeixement en la càrrega docent de les assignatures dels plans extingits: tutories i exàmens.
 
Concentració de la càrrega docent en franges horàries (matí o vesprada).
Valoració i prestigi de la funció docent.
 
Adaptació de les agències davaluació i acreditació a les necessitats reals de les universitats.
 
Transparència en la fixació i en laplicació dels criteris dacreditació, amb un reconeixement adient de les activitats docents.
 
Presència sindical en el Programa Docentia per a vetllar per les garanties i els drets del professorat en tot el desenvolupament del procés, així com simplificació dels tràmits, evitant un excés de càrrega de treball per al PDI.
 
Reconeixement en la càrrega docent de tots els permisos que puga gaudir el PDI (maternitat, paternitat, dependència, etc.).
 
Flexibilitat de jornada per a adaptar-la a circumstàncies familiars i personals.
 
Llicències per estudi amb pagament del 100% del salari durant el primer any.
 
Generalització de lavaluació dels riscos psicosocials.
 
Manteniment del programa dincentivació a la jubilació avançada.
 
Reducció progressiva dactivitat a partir dels 60 anys.
 
 

REIVINDICACIONS PER  AL PDI FUNCIONARI


 
Increment del complement de destinació: CU, de 29 a 30; TU/CEU, de 27 a 29 i TEU, de 26 a 27.
 
Incorporació a les pagues extraordinàries del complement docent i de càrrec. 
Atendre les expectatives de promoció del PDI funcionari (en particular, l’aplicació a la Universitat del Programa per a la transformació dels TEU en TU recentment aprovat pel Govern).
 
Reducció de càrrega docent i establiment de períodes sabàtics als TEU no doctors per a la realització de la tesi doctoral.
 
Presència plena en els òrgans de Govern de la Universitat del professorat no doctor.
 
 

REIVINDICACIONS PER  AL PDI LABORAL


 
Negociació del Conveni col·lectiu.
 
Plans plurianuals de promoció i destabilitat, tot garantint l’accés tant a la via funcionarial com a la laboral.
 
Establiment duna carrera docent que possibilite la promoció de tot el professorat a temps complet i cree programes de promoció per al professorat associat a temps parcial.
 
Reconeixement del dret de promoció quan s’obtinga l’acreditació.
 
Facilitats (econòmiques i docents) per a la realització destades fora de la Universitat de València.
 
Extensió a totes les figures de PDI contractat del reconeixement de complements (triennis, quinquennis, sexennis, etc.) i augment del complement específic.
 
Inclusió de totes les figures laborals en el complement autonòmic.
 
Millora de la participació del PDI laboral en els òrgans de govern.
 
Plena participació dels professorat associat en els consells de Departament.
 
Jubilació del PDI laboral a la fi del curs acadèmic en què compleix l’edat màxima de jubilació.
 
Millora retributiva per al professorat associat, tot atenent la seua condició de professionals de reconeguda competència.
 
Regulació de criteris objectius per a la permanència en cas de reducció de professors/es associats/ades als departaments.
 
Programa de promoció a contractes estables per al professorat associat.
 
Transformació progressiva dels contractes de PAS en contractes de personal investigador per al personal vinculat a projectes d'investigació.
 
Adaptació a la Universitat de València del nou Estatut del personal investigador en formació.
 
Eliminació de falses beques” i contractació laboral.
 
Inclusió del personal investigador en formació en el Conveni col·lectiu.
 
Reconeixement al PIF dels mateixos drets que a la resta de personal de la Universitat de València i, en particular, dels reconeguts al PDI