UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Braille language reader

Normativa

Normativa de la UV

Reference Rules File(s)
DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 40/2013

Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)

ACGUV 127/2010

Reglament sobre l'atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. (CG 6-VII-2010)

ACGUV 68/2006

Pla d'accessibilitat electrònica de la Universitat de València. (CG 14-III-2006).

ACSUV 349/2009

Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València. (Consell Social 23-VII-2009)

 

Normativa Autonòmica

Reference Rules File(s)
L 11/2003

Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.

DL 1/2005

Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

DCV 114/2010

Decret 114/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació terminològica en l'àmbit de les persones amb discapacitat.

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

OCV 3/2010

Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

 

Normativa Estatal

Reference Rules File(s)
LO 3/2018

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

LO 4/2007

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

L 10/2010

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

L 53/2003

Llei 53/2003, de 10 de desembre, sobre ocupació pública de discapacitats

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 1/2013

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text Refundit de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social

RD 1112/2018

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

RD 412/2014

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

RD 1791/2010

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario

RD 1856/2009

Reial Decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre

RD 1393/2007

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

RD 2271/2004

Reial Decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l´accés a l´ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat

OM 1822/2006

Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s´estableixen criteris generals per a l´adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l´accés a l´ocupació pública de persones amb discapacitat

 

Normativa Internacional

Reference Rules File(s)
EU Directive 2012/0340(COD)

Accessibility of public sector bodies' websites (under construction)

EU Statement 12/06/2006

Statement of Riga 2006. Internet for all: EU ministers commit to an inclusive and barrier-free information society

COM/2008/0804

Towards an accessible information society

COM/2005/0425

Electronic accessibility

COM/2001/0529

eEurope 2002: Accessibility of Public Web Sites and their Content

COM/2000/0330

2002 eEurope Action Plan: An information society for all

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy