UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

  • Enllaç a la web CODIFIVA VALENCIA

CODIFIVA VAL

Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la Coordinadora de persones amb discapacitat física de la Comunitat Valenciana (CODIFIVA).

Ambdues parts subscriuen el present conveni de col·laboració d’acord amb les següents clàusules:

  • La UV i CODIFIVA, es comprometen a dur a terme programes i activitats de formació.
  • La UV assumeix el compromís d’emprendre i promoure en els diferents àmbits i estaments universitaris campanyes d’informació i sensibilització tendents a donar a conèixer la realitat, peculiaritats, possibilitats i característiques essencials de la integració educativa de les persones universitàries amb discapacitat física i orgànica. Per la seua part, CODIFIVA participarà i col·laborarà de forma activa, a través dels seus recursos tècnics i humans en les esmentades campanyes.
  • La UV, pel que fa a la col·laboració amb CODIFIVA, es compromet a posar els mitjans necessaris i articular els mecanismes d’adaptació que faciliten a les persones amb discapacitat l’accés als estudis universitaris, sempre que s’ajusten a la normativa vigent.
  • La UV, a través del seu Servei d’Educació Física i Esports, col·laborarà en matèria d’activitat física esportiva adaptada per a l’estudiantat universitari amb discapacitat.
  • La UV i CODIFIVA, podran subscriure acords de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social a fi de prestar suport a l’estudiantat universitari amb discapacitat física i orgànica, intel·lectual o mental.
  • La UV es compromet a informar a l’estudiantat amb discapacitat física i orgànica, sobre la legislació vigent en matèria d’ajudes per a taxes i matrícules.
  • Ambdues parts es comprometen a intercanviar-se aquella informació, documentació i bibliografia que consideren d’interés per l’assoliment dels objectius que aquest conveni fixa, així com per al disseny, execució i avaluació de les activitats conjuntes que es duguen a terme.
  • CODIFIVA, prèvia invitació de la UV, participarà en els diversos actes institucionals i acadèmics organitzats relacionats amb l’objecte d’aquest conveni.