UVdisabilityUniversitat de ValènciaGeneral Foundation Logo del portal

Assessorament psicoeducatiu

Dins d’aquest programa s’informa sobre la normativa vigent a la UV per a estudiants amb discapacitat; exempció de taxes, reserva de places, permanència, límit de convocatòries...així mateix beques, cursos de formació, pràctiques, etc.

D’altra banda s’avaluen les necessitats educatives específiques a través d’una entrevista individual i es proposa l’adaptació curricular adequada a la condició de discapacitat de l´estudiantat.

Durant tot el procés se n’ofereix assessorament educatiu i/o vocacional dirigit a la presa de decisions de l’estudiantat al llarg dels estudis universitaris.

Des d’aquest programa se n’ofereix informació sobre:

 

 • Reserva del 5% de places: en qualsevol títol oficial per a persones que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i equiparades*.
 • Exempció de preus públics de matrícula: en grau, doctorat i màster o postgraus oficials, certificat de qualificacions i expedició de títol. Persones beneficiaries amb una discapacitat igual o superior al 33% i equiparades*.
 • Canvis de grup: sol·licitar en secretaria del centre dins del termini establert per a tot l’estudiantat. Cada centre resoldrà la petició, tenint en compte necessitats de cada cas i valoració prèvia de UVdiscapacitat, a més d’altres factors condicionants, com la capacitat màxima de les aules.
 • Adequació del reglament de permanència a les necessitats del col·lectiu estudiantil amb discapacitat mitjançant la valoració de cada cas.
 • Informació sobre serveis de la UV

També t’oferim assessorament:

 

 • Acadèmic: Planificació d’horaris i tècniques d’estudi, elecció del nombre de crèdits
 • Vocacional.
 • Pràctiques formatives.
 • Programes de mobilitat nacional i internacional. (INCOMING). (OUTGOING)

Igualment s’assessora tant al PDI como al PAS sobre les necessitats de l’estudiantat referides a metodologia, adaptacions, recursos personals i/o materials... Consultar guia d´adaptacions.

D’altra banda, es fan les valoracions dirigides a determinar quines adaptacions curriculars són necessàries per l’estudiantat en funció de la discapacitat: utilització de temps addicional en exàmens, determinació de mida de lletra/font, ús de productes de suport. Després d’aquesta valoració, s’emet informe tècnic al personal responsable en cada cas, on consten les necessitats, adaptacions i recursos requerits.

Cóm sol·licitar els suports?

 

 1. Demana cita perquè valorem les teues necessitats.
 2. Sol·licita que comuniquem al professorat les teues necessitats. Sol·licituds a updestudiantes@uv.es fins el 30 de novembre (per assignatures del 1er quadrimestre) i fins el 30 d’abril (per assignatures del 2on quadrimestre).
  • Indica: assignatura, nom i correu electrònic del professorat.
 3. Caldrà repetir els passos 2 i 3 cada quadrimestre (i el pas 1 si les teues necessitats canvien).

Totes les sol·licituds es deuran d’enviar fent servir el correu de la UV. (mai utilitzant el correu personal). Disposem de fulls de sol·licitud, si ho preferiu fer en paper.

*De conformitat amb la llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica d’Universitats.