UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Assessorament psicoeducatiu

Dins d’aquest programa s’informa sobre la normativa vigent a la UV i les excepcions i adequacions per a l’estudiantat amb discapacitat; exempció de taxes, reserva de places, normativa de permanència, límit de convocatòries...així mateix sobre beques, cursos de formació, pràctiques, ajudes per a ERASMUS, etc.

D’altra banda s’avaluen les necessitats educatives específiques a través d’una entrevista individual i es proposa l’adaptació curricular adequada a la condició de discapacitat de l’estudiantat.

Durant tot el procés s’ofereix assessorament educatiu i/o vocacional dirigit a la presa de decisions de l’estudiantat al llarg dels estudis universitaris.

Des d’aquest programa se n’ofereix informació sobre:

Reserva del 5% de places: en qualsevol títol oficial per a persones que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i equiparades*.

 • Exempció de preus públics de matrícula: en grau, doctorat i màster o postgraus oficials, certificat de qualificacions i expedició de títol. Persones beneficiaries amb una discapacitat igual o superior al 33% i equiparades*.
 • Canvi de grup: es sol·licita en la secretaria del centre dins del termini establert per a tot l’estudiantat. Cada centre resoldrà la petició, tenint en compte, si es requereix, un informe d’UVdiscapacitat, sobre les necessitats de cada cas i valoració prèvia d´UVdiscapacitat, a més d’altres factors condicionants, com la capacitat màxima de les aules.
 • Adequació del reglament de permanència a les necessitats del col·lectiu d’estudiants amb discapacitat mitjançant la valoració de cada cas.
 • Informació sobre beques.
 • Informació sobre serveis de la UV.

També oferim assessorament:

 • Acadèmic: Planificació d’horaris i tècniques d’estudi, elecció del nombre de crèdits, matrícula parcial.
 • Vocacional.
 • Pràctiques formatives.
 • Programes de mobilitat nacional i internacional. (INCOMING) i (OUTGOING)

Igualment s’assessora tant al PDI como al PAS sobre les necessitats de l’estudiantat referides a metodologia, adaptacions, recursos personals i/o materials.

D’altra banda, es fan les valoracions dirigides a determinar quines adaptacions curriculars són necessàries per l’estudiantat en funció de la discapacitat: utilització de temps addicional en exàmens, determinació de mida i tipus de font dels texts, ús de productes de suport. Després d’aquesta valoració, s’emet informe tècnic al personal responsable en cada cas, on consten les necessitats, adaptacions i recursos requerits.

Cóm sol·licitar els suports?

 1. Demana cita perquè valorem les teues necessitats.
 2. Sol·licita que comuniquem al professorat les teues necessitats. Sol·licituds updestudiantes@uv.es fins el 31 d'octubre (per assignatures del 1er quadrimestre) i fins el 31 de març (per assignatures del 2on quadrimestre).

Indica: assignatura, nom i correu electrònic del professorat.

 1. Caldrà omplir la sol·licitud cada quadrimestre i si canvien les necessitats, demanar cita.

Totes les sol·licituds s’hauran d’enviar fent servir el correu de la UV (mai utilitzant el correu personal)*.

 

*De conformitat amb la llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica d’Universitats.