UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (FESORD C.V.)

Fundación FESORD CV

Conveni entre Fundación Fesord CV i la Universitat de València

El Conveni té caràcter d´acord marc de col·laboració per a la integració i la supressió de les barreres de comunicació.

L´objecte del mateix és regular les relacions entre la UV i la Fundació Fesord CV per al desenvolupament d´un pla d´actuació conjunta en l´àmbit educatiu, sent les finalitats generals del present conveni marque els següents:

  • La formació recíproca: tant de la Fundació Fesord CV a professionals i estudiantat de la UV com d´aquesta a professionals de l´educació de la Fundació Fesord CV.
  • La plena integració i normalització soci-educatives de l’estudiantat amb discapacitat auditiva en la UV, en els seus diferents àmbits i vessants.
  • La implementació d´accions relatives a la llengua de signes, quant a la seua formació, difusió i ús en la UV a través de la Fundació Fesord CV.

A més, 

  • S´estableix que la UV i la Fundació Fesord CV podran subscriure convenis de col·laboració amb organitzacions de voluntariat social a fi de donar suport a l’estudiantat sord, havent d´informar-se mútuament de les gestions que realitzen en aquest sentit.
  • La UV es compromet a informar als/les estudiants sords sobre la legislació vigent en matèria d´ajudes per a taxes i matrícules.
  • Es col·laborarà activament en la fi d´aconseguir la capacitació i incorporació al món laboral de l’estudiantat amb sordesa.
  • La Fundació Fesord CV participarà en els diversos actes institucionals i acadèmics que organitze la UV, prèvia invitació per part d´aquesta.