UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Valencia (ASPAS)

ASPAS

Conveni entre ASPAS-València i la Universitat de València

El Conveni té caràcter d´acord marc de col·laboració cultural, educativa i científica entre la Universitat de València i ASPAS-València. 

La cooperació entre les parts es concretarà a partir d´annexos específics o convenis que se subscriguen a l´empara d´aquest conveni marc, especificant-se els detalls per  ser duts a terme.

Les activitats estaran organitzades amb la col·laboració del servei, centre, departament o institut de la UV que corresponga en funció del contingut a desenvolupar, que supervisaran la qualitat acadèmica de les activitats previstes per ASPAS-València.

Conveni específic al conveni Marc entre la Universitat de València i ASPAS-VALÈNCIA amb finalitats de col·laboració cultural, educativa i Científica

Té com a objecte la presentació per part d´ASPAS-València de l´oferta formativa computable com a crèdits de lliure elecció.

D´aquesta manera s´assenyala que l´oferta:

  • haurà de complir la normativa vigent en la Universitat de València per a la realització d´activitats formatives reconegudes com a crèdits de lliure elecció.
  • s´haurà de presentar dins del termini i en la forma escaient al Servei d´Extensió Universitària, que és l´encarregat de proposar-la als òrgans competents de la Universitat per a la seua aprovació.
  • haurà de complir les bases establides pel Servei d´Extensió Universitària en les seues convocatòries de propostes de cursos, tallers i seminaris, i ajustar-se al termini de presentació que determina la normativa d´estudis d´Extensió Universitària.