UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

UVdiscapacitat

UVdiscapacitat és un servei de la Universitat de València (UV) que naix amb la finalitat de vetlar pel principi d´igualtat d´oportunitats i la no discriminació.

Poden fer ús d’aquest servei, per una banda el col·lectiu d’estudiants amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NEAE) derivades d’una condició de discapacitat, que disposen del certificat de discapacitat i/o documentació acreditativa de presentar dites necessitats, i d’altra banda els membres del Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal d’Administració i Serveis (PAS) que estiguen en contacte amb l’esmentat col·lectiu d’estudiants.

UVdiscapacitat, amb el programa Atenció al PDI i PAS, ofereix serveis específics al PDI i PAS amb necessitats especials que es deriven de la condició de discapacitat.

Els serveis que ofereix s´agrupen en programes: