UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

Atenció al PDI i PAS

Des d’aquest programa UVdiscapacitat assessora sobre les mesures d’acció positiva i d’igualtat d’oportunitats promogudes des de la Universitat de València i dirigides tant al personal d’administració i serveis (PAS), com al personal docent i investigador (PDI) amb discapacitat.

Les accions dutes a terme amb més freqüència són:

 • Informació i assessorament específic.
 • Avaluació de les necessitats i funcionalitat de les demandes plantejades.
 • Emissió d’informes a les instàncies universitàries corresponents.
 • Informació als òrgans competents de la UV de les necessitats detectades.

Serveis implicats:

 • Serveis de Recursos Humans (PAS).
 • Serveis de Recursos Humans (PDI).
 • Servei de Prevenció i Medi Ambient.
 • UVdiscapacitat.

Dirigides al PDI

El Reglament de Mesures per la Integració del personal docent i investigador, aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2013 (ACGUV 30/2014), modificat el 31 de març de 2013 (ACGUV) i que substitueix el Reglament aprovat el 31 d’octubre de 2007 (ACGUV 170/2007)l L’esmentat Reglament contempla diverses mesures per garantir la inclusió del PDI amb discapacitat a la UV. Per poder comptar amb el suport que aquestes mesures suposen, és preceptiu tenir certificat de discapacitat emès per un organisme oficial, amb grau igual o superior al 33% o equiparable.

Nivells d’Ajudes

 • Ajudes econòmiques a la carrera docent. Estan destinades a compensar despeses addicionals per l’adquisició de productes de suport i/o per despeses derivades del personal de suport. Per aquesta comesa, es publica una convocatòria dues vegades per any. Cal emplenar el model de sol·licitud i la documentació requerida.
 • Ajudes de suport a la docència, referides a l’àmbit de l’exercici de les funcions docents, entre les que s’inclouen la reducció de crèdits de docència Model de sol·licitud.

Períodes de sol·licitud:

 • Quan la reducció docent se sol·licita per a tot el curs acadèmic, es podrà presentar fins el 30 d’abril
 • Quan la reducció se sol·licita per al segon quadrimestre, el termini finalitza el 30 de setembre.

Al model de sol·licitud, cal afegir entre altra documentació, la declaració jurada de no realitzar cap altra activitat externa relacionada amb la docència, més que la inherent al seu règim de dedicació a la UV.

Cada nou curs és preceptiu sol·licitar la renovació de la reducció docent concedida.

Resolució

La UV ha designat una comissió avaluadora amb la funció d’avaluar la idoneïtat de cada projecte personal presentat.

Dirigides al PAS

UVdiscapacitat ofereix assessorament i valoració de necessitats per al personal d’administració i serveis amb discapacitat, que precise d’algun tipus d’adaptació al seu lloc de treball. La finalitat és compensar els desavantatges i/o dificultats que puguen sorgir en el desenvolupament de les funcions pròpies de cada lloc.

Nivells d’Ajudes

 • Adaptació del lloc de treball i/o de l’entorn laboral en funció de les necessitats de la situació de discapacitat. Facilitació de dependències accessibles.
 • Mesures d’adaptació i suport en el desenvolupament del treball, ajusts raonables de les tasques compatibles amb les seues dificultats personals.
 • Valoració de l’ús de productes de suport específics que faciliten el desenvolupament de les funcions professionals.

Les mesures previstes referides a adaptacions en el lloc i/o recursos, poden ser valorades des d’UVdiscapacitat, però seran facilitades per la unitat o departament on estiga destinada la persona que ho sol·licite.

Reduccions de jornada i sol·licitud:

La gestió d´aquesta reducció la realitza directament el Servei de RRHH-PAS.

La Universitat de València aplica l'article 7.1 del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat i d’aplicació als funcionaris de la Generalitat Valenciana i amb l’acord de consell de govern de 20 de juny d’aplicació supletòria al personal d'administració i serveis i al personal de suport a la investigació de la Universitat de València. Contempla condicions per a la sol·licitud de reduccions de jornada.

El model de sol·licitud així com la informació corresponent pot trobar-se al següent enllaç

Les sol·licituds de reducció s’han de tramitar directament en el servei de RRHH-PAS de la UV, o mitjançant correu electrònic a l’adreça gespas@uv.es

Contacte:

 • Si desitgeu rebre atenció modalitat presencial en UVdiscapacitat, sol·liciteu cita prèvia al formulari d´aquesta pàgina.

Ubicació: Facultat de Psicologia i Logopèdia en el hall d’entrada, junt a la consergeria (av. Blasco Ibáñez, 21. 46010 València).

Correu electrònic: pdipasdiscapacidad@uv.es 

Telèfon: 963 983 426.

 • Si desitgeu contactar amb RRHH-PDI podeu fer-ho directament acudint al servei al edifici de Rectorat (avinguda Blasco Ibáñez, 13. 46010 València), nivell 1.

També podeu contactar a través de:

Correu electrònic: servei.pdi@uv.es

  • Unitat PDI Funcionari: 96 386 41 33
  • Unitat PDI Contractat: 96 386 42 80
  • Unitat OCA: 96 386 42 15
  • Unitat Plantilla: 96 386 49 63
 • Si desitgeu contactar amb RRHH-PAS podeu fer-ho directament acudint al servei a l’edifici de Rectorat (avinguda Blasco Ibáñez, 13. 46010 València), nivell 1.

També podeu contactar a través de: correu electrònic: gespas@uv.es

Telèfons: 963 864 212 i 963 864 217.