UVdiscapacitatUniversitat de ValènciaFundació General Logo del portal

  • Enllaç a la web de la Fundación Universia

Fundació Universia

Conveni entre la Fundació UNIVERSIA i la Universitat de València

El Conveni té per objecte l´establiment de l´entorn de referència per a l´acció coordinada entre les parts en la divulgació i prestació del servei de préstec dels productes oferts a través del Banc de Productes de Suport, de la Fundació.

A través del mateix, la Universitat es compromet, a través de la UVdiscapacitat a:

  •  Proporcionar la màxima difusió i promoció entre els membres amb discapacitat de la seua comunitat universitària, presents i futurs, del Banc de Productes de Suport.
  •  Assessorar a les persones amb discapacitat, de la seua comunitat universitària, sobre els productes que millor s´adaptarien a les seues necessitats.
  •  Gestionar les peticions realitzades pels interessats. A tal fi, la Universitat queda obligada a realitzar un protocol intern de tramitació i gestió del préstec dels productes de suport, a l´empara d´aquest conveni, que es donarà a conèixer als sol·licitants dels mateixos.
  •  Rebre el recurs a la finalització del termini de préstec, recordant al prestatari la data establida per al lliurament del mateix amb una setmana d´antelació.

Per la seua banda, la Fundació Universia es compromet a:

  •  Mantenir actualitzada la informació sobre el Banc de Productes de Suport, tant dels recursos que ho composen, com d´aquells que es troben disponibles en cada moment.
  •  Adquirir, si s’escau, els productes tècnics de suport. En el cas que es reba la demanda d´un producte de suport per part d´alguna Universitat que no es trobe en el Banc de Productes de Suport, la Fundació analitzarà la conveniència de la seua adquisició en funció de la seua utilitat per al col·lectiu, cost i benefici que supose.
  •  Una vegada realitzada la sol·licitud amb l´aprovació de la Universitat, es realitzarà l´enviament del recurs sol·licitat com més prompte millor, en funció de la disponibilitat.