University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

.
.
 

News

Featured

Extraordinary selection processes for technical and administrative personnel

23-05-2024

ECO2022_A1_47 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informació, perfil periodista (OEP...Enviada al BOE i al DOGV la resolució per la qual es modifica la convocatòria per a la seua publicació.

23-05-2024

ECO2022_C1_61 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup C, subgrup C1, escala administrativa (OEP extraordinària UVEG 2022)Enviada al BOE i al DOGV la resolució per la qual es modifica la convocatòria per a la seua publicació.

17-05-2024

ECO2022_A1_53 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació....Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista de la persona aprovada i publicada nota informativa respecte a la presentació de documentació

13-05-2024

ECO2022_A2_57 Proves selectives per concurs oposició, d'access al grup A, subgrupo A2, escala tècnica mitjana d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista de les persones aprovades i publicada la nota informativa respecte a la presentació de la documentació

10-05-2024

ECO2022_A1_49 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG...Resultats provisionals de la fase de concurs; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

09-05-2024

EC2022_A1_27 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil d'informàtica (OEP...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat de la llista amb la persona aprovada i la nota informativa respecte a la presentació de documentació

06-05-2024

EC2022_A1_25 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'informàtica (OEP extraordinària UVEG 2022).Publicada al DOGV la resolució amb la llista de les persones aprovades i publicada nota informativa respecte a la documentació a aportar

02-05-2024

EC2022_A1_30 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació (cultius cel·lulars i citometria de...Enviada al DOGV correcció d'errades a la resolució per la qual es fixa una nova data de pressa de possessió, per a la seua publicació.

30-04-2024

EC2022_A1_31 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala de tècnics de gestió (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista de persones aprovades i publicada nota informativa respecte a la aportació de documentació.

23-04-2024

EC2022_C1_42 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, escala administrativa (OEP extraordinària UVEG 2022).Publicada la baremació provisional del concurs; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

26-03-2024

ECO2022_C1_60 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C2 (animalari) i...Publicats els resultats definitius de segon exercici i de la fase d'oposició; S'obri termini per a presentar documentació.

07-02-2024

ECO2022_A1_50 Proves selectives per concurs oposició, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil informàtica (OEP...Publicats els resultats de la fase de oposició; s'obri termini per a la presentació de documentació per a la fase de concurs, des del 08-02-2024 fins al 21-02-2024, ambdós inclosos.

08-01-2024

EC2022_A1_29 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'investigació, perfil conservadors col·leccions...Publicada al DOGV la Resolució amb el nom de les persones aprovades i nota informativa respecte a la presentació de documentació.

20-12-2023

EC2022_A2_38 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionària de carrera.

20-12-2023

EC2022_A2_36 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionàries de carrera.

13-12-2023

EC2022_A2_32 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'assessorament lingüístic (OEP extraordinària UVEG...Publicada al DOGV la Resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera.

01-09-2023

EC2022_A2_34 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala de gestió universitària (OEP extraordinària UVEG 2022)Publicada al DOGV (10.08.2023) la Resolució amb la llista de persones excloses per impossibilitat sobrevinguda de participació en les proves selectives.

14-06-2023

EC2022_A2_33 Proves selectives per concurs, d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d'enginyeria (OEP extraordinaria UVEG 2022)Enviada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionari de carrera per a la seua publiicació.

Processos selectius extraordinaris personal laboral

18-07-2023

EC2022_C1_45 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, bufador/a de...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_46 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria oficial d'oficis, perfil publicacions (OEP...Publicada al DOGV la llista amb les persones aprovades; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_44 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a especialista d'oficis, publicacions...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

18-07-2023

EC2022_C1_43 Proves selectives per concurs, d'accés al grup C, subgrup C1, personal laboral, categoria tècnic/a encarregat/ada d'equip, publicacions...Publicada al DOGV la llista amb la persona aprovada; nota informativa respecte a la documentació a presentar.

Recruitment Processess for Administrative and Research Staff

22-05-2024

TLO23_A1_32-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d'assessorament lingüístic, sector d'administració especial, pel...Publicada al DOGV la resolució del Rectorat amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, data, hora i lloc de l'exercici i tribunal

10-05-2024

TLO23_A1_28-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (restaurador), sector...Publicada nota informativa amb la publicació al DOGV de la resolució del Rectorat per la qual es modifica la composició del tribunal

29-04-2024

TLOC23_A1_29-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, escala de facultatius d'arxius i biblioteques, sector d'administració especial, pel...Publicada al DOGV la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb la data, hora i lloc de l'exercici

06-03-2024

TLO23_A2_36-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de gestió cultural i patrimoni, sector d'administració especial,...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

20-02-2024

PIOC23_A2_40-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius, biblioteques i museus, sector d'administració especial, per...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

19-02-2024

TLOC23_A2_34-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A2, escala d'ajudants d'arxius, bilbioteques i museus, sector d'administració especial, pel...Publicada al DOGV la llista provisional de persones admeses i excloses; s'obri termini per a l'esmena de sol·licituds.

25-01-2024

TL 2022_A108-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, d'administració especial. Escala tècnica superior d'informàtica, pel torn lliurePublicat al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionaris de carrera.

23-01-2024

TL 2022_A111-Proves selectives d'accés al grup A, subgrup A1, de administració especial. Escala tècnica superior de veterinària, pel torn lliurePublicada al DOGV la resolució del Rectorat amb el nomenament de funcionària de carrera.

06-11-2023

REF: TL2021_C1 38 Proves selectives del grup C, subgrup C1, escala tèc. bàsica d'investigació. Perfil C2 (Animalari)Publicada al DOGV la Resolució amb el nomenament de les funcionàries i funcionaris de carrera.

Processos selectius personal laboral

No n'hi ha convocatories vigents

Extension/creation of Job Bank

27-05-2024

BOL2023_C1_12 Ampliació borsa de treball del grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'investigació, perfil C1Publicada resolució del Rectorat amb la llista definitiva de persones aprovades

21-05-2024

BOL24_A1_01 Ampliació de borsa de treball del grup A, subgrup A1, ETS D'EDICIÓ I PUBLICACIONS A1Publicada llista provisional de persones admeses i excloses. S'obri termini per a l'esmena de sol·licituds

09-04-2024

BOL2023_A2_14 Creació de borsa de treball del grup A, subgrup A2, Tècnic/a Mitjà/ana d'Estructures Anatòmiques Humanes.Publicada Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones aprovades

09-04-2024

BOL2023_C2_11 Ampliació de borsa de treball del grup C, subgrup C2, de personal laboral, categoria de conductor o conductora.Publicada Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones aprovades

21-03-2024

BOL2023_C1_08 Creació de borsa de treball del grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d'informació, perfil Unitat Web i MàrquetingPublicada Resolució del Rectorat de la Universitat de València per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones aprovades.

Post supply

28-05-2024

LD24_C1_30 Lliure designació, grup C, subgrup C1, lloc 728, Secretari/a Degà/na, F. MATEMÀTIQUESPublicada resolució al DOGV. S'obri termini de presentació de sol·licituds des del 29-05-24 fins al 11-06-24

27-05-2024

CM24_A1-A1/A2_17 Concurs de mèrits Esc tècnics de gestió i Esc gestió universitàriaBaremació provisional i criteris d'aplicació en el barem corresponent al concurs de mèrits CM24_A1-A1/A2_17 tècnics de gestió i Esc gestió universitària; S'obri termini per a presentar possibles reclamacions.

23-05-2024

CM24_A2-A2/C1_26 Concurs de mèrits Esc gestió universitària i Esc administrativaPublicada resolució del Rectorat per la qual es nomena la comissió avaluadora.

15-05-2024

LD24_C1_27 Lliure designació, grup C, subgrup C1, lloc 588, Secretari/a Degà/na, F. CC BIOLÒGIQUESPublicada al DOGV la convocatòria; s'obri termini per a la presentació de sol·licituds i documentació

13-05-2024

CM24_A2_29 Concurs de mèrits Escala tècnica mitjana d'informàtica.Publicada al DOGV la convocatòria i termini de presentació de sol·licituds de participació.

07-05-2024

CM24_C_02 Concurs de mèrits responsable manteniment àreaPublicada la Resolució del rectorat d'adjudicació.

18-04-2024

LD24_A1_01 Lliure designació, grup A, subgrup A1, lloc 2549, Cap de Servei (Servei d'Esports)Proposta d'adjudicació de la comissió avaluadora i resolució del Rectorat d'adjudicació

17-04-2024

CM2023_A1_26 Concurs de mèrits i resultes ETS formació permanentResolució del Rectorat d'adjudicació

15-01-2024

CM23_A1_31 Concurs de mèrits ETS veterinàriaResolució del Rectorat declarant desert el concurs.

03-11-2023

LD2023_A1_24 Lliure designació. Cap de Servei Tècnic i de Manteniment, lloc 1011Proposta d'adjudicació de la comissió avaluadora i resolució del Rectorat d'adjudicació

Calls for Research Staff

28-05-2024

CPI-24-221. Doctor Researcher Project: «Contribución del IPL a la explotación científica de la misión LSTM: experimentos, análisis de datos y modelización. CPI-24-221», a cargo de la línea de investigación «Contribución del IPL a la explotación científica de la misión... Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 11 de juny de 2024

28-05-2024

CPI-24-211. Non-Doctor Researcher Project: «Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información. CPI-24-211», a cargo de la línea de investigación: «Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información». Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 11 de juny de 2024

28-05-2024

CPI-24-206. Medium Research Technician Project: «MRR/Investigación de nuevos materiales de apantallamiento electromagnético en el rango de frecuencia de tecnologías 5G aplicados a sistemas de eMobility. CPI-24-206» Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 11 de juny de 2024

28-05-2024

CPI-24-204. Tècnic/a de suport a la investigació Project: «MRR/Adquisición y puesta en marcha de nuevas bombas de iones de ultra alto vacío para los brazos del detector Avanced Virgo+. PI-24-204». Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 11 de juny de 2024

28-05-2024

CPI-24-205. Doctor Researcher Project: «Selectively Matching Nanohybrids for Light-Driven Applications. CPI-24-205», a cargo de la línea de investigación: «Selectively Matching Nanohybrids for Light-Driven Applications». Presentació de sol·licituds del 29 de maig al 11 de juny de 2024

17-05-2024

FIPI24-04. Temporary Research Programme Employee Project: «Realización de análisis de proteómica espacial y célula única mediante micro disección láser y espectrometría de masas. FIPI24-04 (CPI-24-244» Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

FIPI24-03. Temporary Research Programme Employee Project: «Estudi de l’estabilitat cromosòmica en organoides per a la seua caracterització com a biomodels en investigació experimental i la seua implementació en estudis de medicina de precisió mitjançant anàlisi genòmica massiva amb... Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-212. Senior Research Technician Project: « Física solar espacial y tiempo espacial. CPI-24-212», a càrrec de la línia d’investigació: «Física solar espacial y tiempo espacial» Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-199. Senior Research Technician Project: «3D printed functional elements for the flexible electronic devices (MYP PRINTFLEX). CPI-24-199», a càrrec de la línia d’investigació: «3D printed functional elements for the flexible electronic devices (MYP PRINTFLEX)» Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-213. Senior Research Technician Project: ASIM operaciones y retorno científico. Contribución de la Universitat de València. CPI-24-213», a càrrec de la línia d’investigació: «ASIM operaciones y retorno científico. Contribución de la Universitat de València». Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-196. Senior Research Technician Project: «From bench to clinics: since the avant-garde treatments for ovarian and uterine-associate infertility to bioengineering technologies in productive medicine. CPI-24-196», a càrrec de la línia d’investigació: «From bench to clinics:... Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-202. Non-Doctor Researcher Project: «Mode d’acció de proteïnes insecticides i bases de la resistència. CPI-24-202», a càrrec de la línia d’investigació: «Mode d’acció de proteïnes insecticides i bases de la resistència» Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-198. Non-Doctor Researcher Project: «Análisis avanzado de datos en Ciencias de la Salud, Turismo, Agricultura e Industria. CPI-24-198»,a càrrec de la línia d’investigació: «Análisis avanzado de datos en Ciencias de la Salud, Turismo, Agricultura e Industria» Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-220. Medium Research Technician Project: «Desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas basadas en bacteriófagos para el control de la infección asociada a dispositivos endovasculares. Aplicación de tratamientos en clúster o personalizados. CPI-24-220», a càrrec de la... Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-210. Medium Research Technician Project: «Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información. CPI-24-210», a càrrec de la línia d’investigació:«Desarrollo y evolución de sistemas avanzados de gestión de información» Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-193. Senior Research Technician Project: «Microbiología al servicio de la biotecnología. CPI-24-193», a càrrec de la línia d’investigació: «Microbiología al servicio de la biotecnología» Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-200. Doctor Researcher Project: «Reducing bycatch of threatened megafauna in the east Central Atlantic. (REDUCE). CPI-24-200», a càrrec de la línia d’inves· tigació: «Reducing bycatch of threatened megafauna in the east Central Atlantic. (REDUCE)» Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

17-05-2024

CPI-24-192. Doctor Researcher Project: «High-Efficiency Perovskites on Flexible Substrates for Sustainable Applications-(HEPAFLEX). CPI-24-192», a càrrec de la línia d’investigació: «High-Efficiency Perovskites on Flexible Sub· strates for Sustainable... Presentació de sol·licituds del 20 al 31 de maig de 2024

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa