Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 65

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 19

Codi titulació: 2105

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Places ofertes de nou ingrés: 35

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Sandra Simó Teufel (Directora)
Pascual Palau Subiela
Diana Pons Cañaveras
Luis Miguel Rojo Moreno
Emilia Molla Burriel (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Des de les primeres setmanes d’existència intrauterina, el bebè és vigilat, mesurat, ecografiat i sotmès a proves en alguns casos. El naixement és programat pels pares en funció de criteris tècnics i ètics, però també per diferents actors del camp sanitari i social: psicòlegs, treballadors socials, metges, genetistes... S’espera que nasca sa i que desenvolupe totes les seues potencialitats. Però, no sempre és així. En alguns casos ha de passar llargs períodes a l’hospital i cal fer el possible perquè l’estada no l’afecte psíquicament de manera greu. Els pares han de ser ajudats per sobreposar-se al desemparament i ser guiats perquè el xiquet desenvolupe al màxim les seues possibilitats. D’altra banda, encara que nasca aparentment sa, el xiquet pot sofrir molt ràpidament una psicopatologia en el seu desenvolupament. Com reconèixer les interaccions disharmòniques entre la mare i el xiquet? Quan cal diagnosticar una depressió en el lactant o com detectar els signes premonitoris de l’autisme? Quina ajuda psicoterapèutica podem oferir a les famílies afectades per una patologia primerenca? Com reconèixer el sofriment psíquic lligat a l’aparició de l’asma o a una colopatia funcional? Què signifiquen els crits o els trastorns del somni? Quines intervencions psicoterapèutiques són possibles per a tractar les anorèxies primàries del bebè? Hi ha lactants més vulnerables que altres? És possible identificar les famílies de risc? El camp d’estudi d’aquesta nova ciència que és la psicopatologia del bebè i del xiquet, des del temps de gestació, és immens i comença a ser desxifrat en una multiplicitat de vies de recerca biopsicosocials: les ciències humanes, epidemiològiques, clíniques i de la recerca bàsica. Aquest camp de recerca ha de ser confrontat i desenvolupat amb una reflexió ètica profunda, lligada al dret que té el xiquet de convertir-se en un adolescent i un adult sa, no mutilat en l’afectivitat o en la intel•ligència. Objectiu major al qual és difícil arribar sense cuidar la seua vida psíquica i la dels seus pares, des del moment de la concepció. L’estudi d’una perinatalitat complexa va en profit de totes les altres edats de la vida. Aquest màster proposa estudiar els aspectes clínics, teòrics i científics de la psicologia i la psicopatologia perinatal i infantil en un context pluridisciplinar i amb especialistes integradors de l’esfera psíquica i de l’esfera somàtica, per contribuir a la renovació de les aproximacions diagnostiques, nosològiques i terapèutiques.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: sandra.simo@uv.es