BibliotequesUVUniversitat de València Logo del portal

Carrer Arts gràfiques 13, 46010 València

Per contactar amb nosaltres utilitza

La Bibliotec@ respon

Consergeria:

96 386 4557

Informació bibliogràfica:

96 386 4810

Taulell de prèstec:

96 386 4419

Coordinació prèstec:

96 386 4495

Cartoteca

96 386 4924

Direcció:

96 386 4010

Adquisicions:

 96 386 4426

Revistes:

96 386 4777

Suport a la investigació:

96 386 4842

Gestió econòmica:

96 386 4087

 96 386 4558    

Organigrama