UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

Per a facilitar la navegació dins del Portal de Transparència de la Universitat de València tot seguit es presenta un arbre de navegació a partir  de la informació continguda en la Llei valenciana de transparència.

En concret es pot navegar segons els epígrafs de difusió d’informació continguts al capítol 1, sobre publicitat activa, article 9, de difusió de la informació, de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.