• secretaria

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

Supòsits

Únicament procedeix l'anul·lació de matrícula a petició de l'estudiant en els supòsits a causa de força major que facen impossible la continuació dels estudis en el curs acadèmic de què es tracte.
D'acord amb la normativa de matrícula s'entén per força major:

  1. Malaltia
  2. Treball o causes d'índole professional.
  3. Pèrdua econòmica de la unitat familiar.
  4. Qualsevol altra causa que es considere equiparable a les anteriors.

La sol·licitud d'anul·lació per força major pot ser de:

  1. Anul·lació total de la matrícula.
  2. Anul·lació parcial, que permet anul·lar assignatures sempre que la matrícula resultant respecte els mínims de matrícula que exigeix l'article 12 del Reglament de matrícula, així com l'obligatorietat de matrícula de les assignatures obigatòries i bàsiques pendents de cursos anteriors (art. 9).

Tant en el supòsit de sol•licitar una anul·lació parcial com total de matrícula, la causa al·legada s'ha d'haver produït de forma sobrevinguda amb posterioritat a la data de matrícula

Terminis

La sol·licitud s'ha de formular dins dels terminis establerts al calendari de gestió acadèmica. En el cas d'alumnes matriculats en grau aquests terminis són, per al curs 2023-2024:

En el cas d'anul·lacions parcials de matrícula,

  • Assignatures del primer quadrimestre, fins al 10 desembre de 2023.
  • Assignatures del segon quadrimestre i anuals, fins al 1 de maig de 2024.

En el cas d'anul·lacions totals de matrícula, fins al 1 de maig de 2024.

Procediment

Les sol·licituds es presentaran a través del corresponent procediment habilitat a la seu electrònica de la Universitat de València: http://entreu.uv.es/

Una vegada presentada la sol·licitud d'anul·lació total o parcial de matrícula, la secretaria del centre corresponent comprova que està completa i va acompanyada de la documentació justificativa de la causa de força major al·legada per anul·lar la matrícula. En cas contrari, es requerirà l'alumne perquè esmene la sol•licitud.

La tramitació d'aquests expedients exigeix que s'emeta un informe per part del degà o del director de centre, que juntament amb la documentació en la qual l'alumne/a justifica la causa força major, es remet a la comissió general d'anul•lacions, que farà la proposta de resolució.

El vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüísitca resol les sol•licituds d'anul•lació de matrícula de grau.
Un vegada resolt l'expedient, el Servei d'Estudiants, procedirà a notificar la resolució a l'estudiant i al centre corresponent perquè aquest últim, si és el cas, procedisca a regularitzar la matrícula en l'expedient de l'estudiant.

La devolució de les taxes de matrícula només procedeix en els supòsits en què s'estime una sol·licitud d'anul·lació total o parcial de la matrícula presentada abans del 31 de desembre de l'any en què comença el curs acadèmic.