Una vegada superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció del títol de doctor,  la persona interessada podrà sol·licitar l’expedició del corresponent títol a l’Escola de Doctorat.

La sol·licitud podrà realitzar-se presencialment o bé per Tiquet.

Hi caldrà adjuntar l’imprès de sol·licitud de títol de doctor degudament complimentat i signat.

És molt important escriure el nom i cognoms en la sol·licitud tal i com apareixen en el DNI o passaport i amb els corresponents accents.

L’imprès haurà d’anar acompanyat d’una còpia del DNI o passaport.

Una volta rebuda la sol·licitud, des de la secretaria de l’Escola de Doctorat es generarà el corresponent rebut per al pagament de les taxes per l’expedició del títol.

El rebut es podrà abonar mitjançant la plataforma de pagaments online de la Universitat de València (http://links.uv.es/pagonline), a ala qual s’accedeix des de l’Entorn d’Usuari  (https://correo.uv.es), Secretaria Virtual/Estudiant/consulta de Rebuts/pagament online.

 

Recollida del títol

El títol serà recollit per la persona interessada prèvia identificació mitjançant DNI o passaport en vigor.

Així mateix, el títol podrà ser arreplegat per una tercera persona, sempre que s'identifique fefaentment amb el seu DNI o passaport i estiga degudament autoritzada mitjançant poder notarial. El poder notarial haurà d'estar legalitzat o postil·lat quan siga procedent d'una entitat estrangera.

El títol també podrà ser remès per correu postal prèvia petició de la persona interessada en la qual s'haurà d'especificar l'adreça per a l'enviament, que haurà de ser:

  • En territori espanyol: qualsevol de les delegacions de Govern.
  • A l'estranger: qualsevol seu de les ambaixades o consolats espanyols a l'estranger.

Les taxes d'enviament del títol són diferents en funció del destí:

  • Enviament amb destinació Espanya 
  • Enviament amb destinació Europa
  • Enviament amb destinació a la resta de països

Per a saber l'import exacte comprove el decret del Govern de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

Taxes per l’expedició del títol de doctora

Les taxes són fixades anualment pel Consell de la Generalitat Valenciana mitjançant Decret.