El Reial Decret 99/2011 de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix que s’atorgarà la menció de “Doctorat Industrial” sempre que concórreguen les següents circumstàncies:

  • L’existència d’un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o doctoranda. El contracte es podrà celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una Administració Pública.
  • El doctorand o doctoranda haurà de participar en un projecte d’investigació industrial o de desenvolupament empresarial que es desenvolupe en l’empresa o Administració Pública en la que es preste el servei, que no podrà ser una Universitat. El projecte d’investigació industrial o de desenvolupament experimental en el que participe el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s’acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.

En el cas que el projecte d’investigació industrial o de desenvolupament experimental s’execute en col·laboració entre la Universitat i l’empresa o Administració Pública en la qual preste servei el doctorand o doctoranda, se subscriurà un conveni de col·laboració marc entre les parts. En aquest conveni s’indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l’empresa o Administració Pública, així com el procediment de selecció dels doctorands.

Reglament per a l’obtenció de la menció industrial en els títols de doctor i doctora expedits per la Universitat de València

Model de conveni de col·laboració entre l’empresa i la Universitat de València per a la realització d’un doctorat industrial