1. Taxes acadèmiques i administratives.
 2. Exempcions i bonificacions
 3. Forma i terminis del pagament
 1. Taxes acadèmiques i administratives

L'import de la matrícula s'estableix cada any per la Generalitat Valenciana, i està en funció de:

 • El número de crèdits
 • El grau d'experimentalitat de la titulació
 • Altres taxes administratives que s'hagen d'aplicar.
 1. Exempcions i bonificacions.

Beques

No s'efectua el pagament de la matrícula (taxes acadèmiques per activitat docent) fins que no siga denegada. Una vegada comunicada la denegació es disposa de 20 dies per a pagar-la. Tanmateix, pot cobrar-se la matrícula si es comprova l’incompliment dels requisits acadèmics.

Família nombrosa

Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:

 • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes.
 • De categoria general: Bonificació del 50%

Família monoparental

Els alumnes membres de famílies monoparentals gaudiran dels beneficis fiscals següents:

 • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes
 • De categoria general: Bonificació del 50%

Víctimes de bandes armades i elements terroristes

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes tant els estudiants/estudiantes que hagen sigut víctimes, com els seus cònjuges no separats legalment i fills.

Víctimes d'actes de violència de gènere

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes tant les estudiantes que hagen sigut víctimes, com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys.

Estudiants/estudiantes amb discapacitat

Exempció total del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius afectats per una discapacitat igual o superior al 33%.

Matricula d'Honor en crèdits dels mateixos estudis.

L'obtenció de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediat posterior a una bonificació en la matrícula del dit any equivalent a l'import del nombre d'estes assignatures. En el cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s'efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en què s'haja obtingut la matrícula d'honor.

Estudiantat que haja estat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

Estudiantat que estiga en situació d'exclusió social.

 1. Forma i terminis del pagament

 • Domiciliat: en un pagament únic, dos terminis o huit terminis. Per tant, cal emplenar les dades d’un compte bancari espanyol en l’aplicació informàtica d’automatrícula.
 • Pagament amb targeta de crèdit: els rebuts es cobraran en els mateixos períodes que el pagament domiciliat i l'estudiant haurà d'efectuar el pagament a partir de la data d'emissió del rebut mitjançant la plataforma de pagament en línia de la UV (Seu Electrònica UV), en un termini no superior a 7 dies.

A tots els estudiants se'ls emetrà el rebut per al cobrament de les taxes administratives i l'assegurança escolar, fins i tot si s'ha sol·licitat beca abans de l'emissió dels rebuts.

En cas que et deneguen la beca, s'emetrà un rebut per les taxes que no s'hagen cobrat. Si has optat pel fraccionament en 8 terminis, es regularitzarà l'import corresponent en els terminis pendent de vèncer.

Caldrà tenir en compte els terminis que es publicaran per a evitar l'anul·lació de la matrícula per impagament.

Conseqüències de l’impagament

L’impagament de la matrícula o d’algun dels terminis, en el cas de pagament fraccionat, comportarà l’anul·lació de la matrícula, sense dret a cap reintegrament de les quantitats que s’hagen abonat. En aquest cas, la matrícula serà anul·lada d’ofici.
L’estudiant o l’estudianta perdrà les qualificacions que haja pogut obtenir.
Quan per raó de l'impagament d'una matrícula aquesta haja estat objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, serà exigit com requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el previ pagament de l'import de la mateixa.
Els estudiants i les estudiantes que hagen fet efectiu el pagament de l’import de la matrícula fora del termini establert o aquells o aquelles als quals, havent optat per la domiciliació bancària, no se’ls haja pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que els siguen imputables, hauran d’abonar les despeses de gestió de l’impagament que s’aproven per a cada curs acadèmic, a més dels interessos bancaris carregats per l’entitat sobre l’import impagat, si és el cas.