Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2170

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-bienestar-social

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Socials

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Josep Vicent Pérez Cosín (Co-Director)
Amparo Martí Trotonda (Co-Directora)
Xavier Montagud Mayor
Francisco Ródenas Rigla
Juan Antonio Santos Ortega
Mª Lourdes Menor Sánchez (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La dinàmica dels canvis socials que es produeixen en les societats complexes influeix de manera directa en la pràctica professional del treball social. Són transformacions que han influït en el context social i econòmic a partir dels anys seixanta i per les quals es demana a la professió de treballador social unes exigències formatives més grans per realitzar la seua comesa. Entre aquests canvis destaquem, d'una banda, la implantació d'estratègies de flexibilitat laboral en un context econòmic globalitzat, que provoquen processos de precarietat i vulnerabilitat en determinats col·lectius, els quals amb freqüència esdevenen subjectes d'intervenció del treball social, cosa que mostra la seua fragilitat social, i als quals cal donar una resposta integral que ha d'incloure potenciar la seua capacitat d'integració i d'accés al mercat de treball. D'altra banda, els importants canvis en l'estructura familiar han afeblit la seua capacitat protectora en un sistema de benestar social fonamentalment familiarista com el de l'estat espanyol. La reducció de les dimensions de la família, la diversitat de formes de convivència, la incorporació de la dona al mercat de treball i les altes taxes d'envelliment requereixen noves xarxes. Aquesta complexitat comporta la necessitat de comptar amb perfils professionals amb un alt grau d'especialització que permeta manejar alhora un cos teòric i pràctic, i que permeta conèixer i abordar problemàtiques generades per una societat en continu canvi.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Ciències Socials, del Treball i dels Recursos Humans

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: socimast@uv.es