• CG1: Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
  • CG2: Ser capaços d'integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
  • CG3: Saber comunicar les conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG4: Posseir les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
  • CG5: Promoure lavanç científic a partir de la formació acadèmica, contribuint a lavanç social.
  • CG6: Capacitat de concebre, dissenyar i posar en pràctica un procés substancial dinvestigació amb serietat i rigor científic.
  • CG7: Poder contribuir, en el cas de doctorands, a través duna investigació original, a eixamplar les fronteres del coneixement. desenvolupant un corpus substancial que meresca la seua publicació total o parcial a nivell estatal o internacional.
  • CG8: Capacitat per generar en els estudiants els principis de responsabilitat social i/o pública, atenent els criteris digualtat de gènere, atenció a la discapacitat, respecte a les minories, propagació dels drets humans, de la democràcia, de la cultura de la pau i de la sostenibilitat.