Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

1.Avaluar activitats d'investigació
El CEIHUV és l'òrgan col·legiat encarregat d'avaluar, amb correcció, equanimitat, respecte i eficiència, els aspectes ètics, metodològics i jurídics de totes aquelles activitats d'investigació que es duen a terme en la UV:

  • Intervencions en éssers humans
  • Utilització de mostres biològiques d'origen humà
  • Utilització de dades de caràcter personal Queden exclosos de l'àmbit d'actuació del CEIHUV, els assajos clínics amb medicaments i les implantacions en humans d'òrgans, teixits i cèl·lules de qualsevol origen.

2.Emetre dictàmens d'avaluació
EL CEIHUV es responsabilitza d'emetre els corresponents dictàmens després de realitzar les avaluacions. El CEIHUV realitza aquesta activitat sense perjudici dels informes que hagen de realitzar els serveis jurídics universitaris o uns altres quan la normativa general o universitària així ho exigeix, actuant cada òrgan en l'àmbit de la seua respectiva competència.

3.Fer seguiment de les activitats d'investigació
El CEIHUV és responsable de fer el seguiment de les activitats d'investigació, conforme a la legalitat vigent i en relació amb l'informat favorablement en l'avaluació prèvia.

4.Elaborar recomanacions, guies de bones pràctiques científiques i desenvolupar  tasques de formació 
El CEIHUV participa en el desenvolupament de recomanacions, de guies de BPC i de tasques de formació en matèria d'ètica de la investigació amb éssers humans, les seues mostres o les seues dades personals, que faciliten el treball del personal docent i investigador.

5.Establir relacions externes 
El CEIHUV estableix tots els contactes i col·laboracions que s'estimen valuosos i oportuns amb altres comités, associacions, institucions i similars, relacionats amb els seus objectius i funcions.

6.Unes altres
El CEIHUV exerceix quantes funcions li puga assignar la normativa vigent i de desenvolupament de la Llei d'Investigació Biomèdica, i l'Equip de Direcció de la UV.