Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

Imparcialitat, independència, conflicte d'interés i recusació

Les persones membres del CEIHUV  actuen amb total imparcialitat i independència en l'exercici de les seues tasques.
Són situacions de conflicte d'interés, les següents:

  • Tindre interés personal en l'assumpte de què es tracte o en un altre la resolució del qual poguera influir sobre el mateix.
  • Tindre parentiu de consanguinitat dins del quart grau o afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats.
  • Tindre amistat o enemistat manifesta.
  • Tindre relació de servei amb les persones que intervenen en el projecte o haver-los prestat serveis professionals en els dos últims anys.
  • Tindre relació directa amb l'activitat d'investigació que haja d'avaluar-se. En aqueix cas, la persona afectada no rebrà la documentació, ni estarà present durant l'avaluació, ni participarà en la deliberació ni en l'emissió de l'informe.

Deure de confidencialitat
Tots els membres del CEIHUV, han de garantir la confidencialitat de tota informació a la qual tenen accés, i el manteniment del secret de les deliberacions. En el cas dels membres del CEIHUV, la vulneració de l'haver de confidencialitat és causa de cessament.