Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Curs 2021/22

https://www.youtube.com/embed/MIZTNKmDzCQ

Aquesta convocatòria de projectes d’innovació docent pretén mantenir el suport institucional de la Universitat de València a la millora i el desenvolupament de metodologies i recursos docents innovadors, com a eina essencial per a avançar cap a l’excel·lència docent, així com refermar el compromís amb la millora contínua de l’ensenyament universitari.

La filosofia d’aquesta convocatòria és mantenir-se fidel a aquest tipus d’iniciatives, com a activitat consolidada i d’àmplia tradició, en el marc de les diferents convocatòries dels vicerectorats amb competències en innovació docent, i generar una vertadera cultura de la innovació docent, punt de partida per a la millora de la qualitat educativa.

Els projectes poden ser desenvolupats tant pels centres de la UVEG com per grups d’innovació docent de la Universitat. Es tracta que tota la comunitat universitària s’implique en la millora de la institució en conjunt i del servei que es dona a la societat, per tal de créixer com a institució pública de qualitat compromesa amb la docència universitària.

Aquesta convocatòria continua impulsant totes aquelles iniciatives innovadores orientades a aprofundir en els processos de digitalització de la docència, la necessitat de les quals s’ha vist reforçada com a conseqüència de la COVID-19. Així mateix, es pretén fomentar els projectes dirigits a la incorporació d’un o més objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència mitjançant metodologies docents innovadores. S’impulsen també les activitats encaminades a avaluar l’impacte sobre la docència d’accions de millora desenvolupades en el marc de convocatòries anteriors, així com la consolidació de les accions que hagen demostrat contribuir a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Es valoren positivament els projectes multidisciplinaris i que fomenten iniciatives de col·laboració en la UV o entre universitats d’àmbit nacional i internacional.

S’estableixen com a línies d’acció prioritàries les següents:

 1. Digitalització, disseny de materials i estratègies per a les modalitats de docència virtual i híbrida.
 2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència.
 3. Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents.
 4. Tutoria i orientació acadèmica i professional.
 5. Actualització de la docència.
 6. Metodologies actives per a l’aprenentatge.
 7. Disseny d’estratègies per a la incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència.
 8. Accions per a fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria.

La convocatòria actual presenta una proposta vertebrada en dos programes diferenciats:

 • Programa PIC (pla d’innovació de centre). Està orientat a impulsar totes les iniciatives desenvolupades pels centres de la UV que estiguen vinculades a la qualitat docent. S’hi dona un tractament preferent als projectes orientats a millorar la capacitat del centre d’implantar la docència i l’avaluació a distància.
 • Programa PID (projectes d’innovació docent). Projectes d’innovació i millora de la qualitat docent encaminats a la implementació de metodologies docents, instruments metodològics i tècniques d’ensenyament-aprenentatge que siguen innovadors. Aquest programa, dirigit al PDI de la UVEG, inclou tres modalitats de projectes:
  • NOU-PID: projectes originals d’innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten per primera vegada.
  • RENOVA-PID: projectes que es plantegen com una continuació d’un projecte PID anterior concedit en la convocatòria del curs 2020-2021.
  • CONSOLIDA-PID: projectes d’innovació docent implantats com a mínim en 4 cursos acadèmics, desenvolupats per grups de treball consolidats. Es pretén consolidar i integrar en la docència habitual aquelles accions innovadores reconegudes per estudiants i professorat com a bones pràctiques docents i que han demostrat contribuir a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en les assignatures o titulacions.

Qualsevol projecte que es presente a aquesta convocatòria ha de proposar una contribució a la innovació docent en la nostra Universitat. Amb aquesta finalitat, s’ha de presentar una proposta d’intervenció orientada a l’objectiu de provocar efectes positius i constatables en l’aprenentatge de l’alumnat. El plantejament pot fer-se a nivell d’assignatura, de mòdul o de curs, o bé a nivell global, de la titulació o de diferents titulacions. Tindran una prioritat especial les propostes vinculades a la primera de les línies estratègiques (“Digitalització, disseny de materials i estratègies per a les modalitats de docència virtual i híbrida”).

Documents Convocatòria

Enllaç a la sessió informativa del 4 de maig de 2021

Curs 2020/21


Ateses les circumstàncies especials del curs acadèmic 2020-2021, a conseqüència de la situació originada per la COVID-19, aquesta convocatòria es va centrar a impulsar totes aquelles iniciatives innovadores orientades a fer possible l'adaptació, tant de la docència com de totes les activitats relacionades, a entorns virtuals o semipresencials, sempre amb la finalitat última de provocar efectes positius i constatables en l'aprenentatge de l'alumnat. La convocatòria estableix huit línies d'actuació estratègica:

 1. Elaboració de material i disseny d'estratègies per a la docència virtual i l'avaluació en línia.
 2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència.
 3. Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents.
 4. Tutoria i orientació acadèmica i professional.
 5. Actualització de la docència.
 6. Metodologies actives per a l'aprenentatge.
 7. Disseny d'estratègies per a la incorporació dels ODS a la docència.
 8. Accions per al foment de l'ocupabilitat i l'emprenedoria


El Programa PID, Projectes d'innovació docent inclou dues noves modalitats de projectes:

 • NOU-PID: projectes originals d'innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten per primera vegada.
 • RENOVA-PID: projectes que es plantegen com una continuació de projectes PID anteriors (concedits en la convocatòria corresponent al curs 2019-2020). Aquests projectes poden plantejar nous objectius i millores, així com accions encaminades a implantar i avaluar l'impacte sobre la docència de les accions desenvolupades en el projecte PID inicial.

Convocatòria i Bases: Resolució
Comité constituït per l'Avaluació dels Projectes d'Innovació Educativa 2020

Resolució de les ajudes

Plantilla per a elaborar la memòria final del PID 2020/21

Plantilla per a elaborar la memòria final dels projectes PID del curs 2019/20 ajornats al seu desenvolupament

Curs 2019/20

La convocatòria de 10 de juny de 2019, del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, presenta una convocatòria renovada i vertebrada en dos programes diferenciats:

 • Pla d’Innovació de Centre (PIC)
 • Projectes d’innovació docent (PID).

Estableix cinc línies d’actuació estratègica que tindran un tractament preferent, perquè se centren en la millora de la qualitat de la docència universitària:

 • Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència. 
 • Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents.
 • Tutoria i orientació acadèmica i professional.
 • Actualització de la docència.
 • Metodologies actives per a l’aprenentatge.

Convocatòria i Bases: Resolució

Comité constituit per l'Avaluació dels Projectes d'Innovació Educativa 2019

Resolució de les ajudes

Ampliació termini execució

Curs 2018-2019

La convocatòria per aquest curs, establerta per la Resolució de 4 de juny de 2018, del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, manté els programes establerts en les tres convocatòries anteriors.

Convocatòria i Bases: Resolució del 4 de juny de 2018

Comité constituit per l'Avaluació dels Projectes d'Innovació Educativa 2018

Resolució de la primera fase

Resolució de la segona fase

Curs 2017-2018

La convocatòria per aquest curs, establerta per la Resolució de 3 d'abril de 2017, del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, manté els programes establerts en les dues convocatòries anteriors.

Convocatòria i Bases: Resolució del 3 d'abril de 2017

Resolució de la primera fase

Resolució de la segona fase

Curs 2016-2017

La convocatòria per aquest curs, establerta per la Resolució de 18 d'abril de 2016, del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, manté els programes establerts en la convocatòria anterior.

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016

Convocatòria: Resolució del 18 d'abril de 2016.

Bases (Annex I).

Curs 2015-2016

En aquest curs el Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, presenta una convocatòria renovada i vertebrada en tres programes diferenciats:

- El programa A, Pla d’Innovació de Centre, tracta de posar en valor la coordinació docent entre les diferents assignatures d’una mateixa titulació o, inclús, entre assignatures de títols distints, bé siguen impartides en el mateix Centre o no;

- El programa B, Renovació de Metodologies Docents persegueix experimentar escenaris d’assaig de nous instruments metodològics i renovades tècniques de millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge;

- El programa C, Grups Estables i Xarxes d’Innovació Contínua, està orientat a la constitució de grups i xarxes d’innovació, a través de la col•laboració amb altres universitats, donant cabuda al professorat d’altres nivells del sistema educatiu.

Estos tres programes s’encasten de manera sinèrgica amb sis línies d’actuació estratègica:

1. Ús de les TICs i l’elaboració de materials en obert;

2. Foment de la participació dels i les estudiants en la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge

3. Suport a l’increment de la docència en anglés

4. Realització d’activitats que faciliten la connexió dels egregats amb el mercat de treball

5. Millora dels plans d’estudis, amb la vista posada en l’acreditació i l’obtenció de segells de qualitat

6. Posada en valor i transferència del coneixement i investigació en matèria d’innovació educativa.

Resolució de la segona fase de la convocatòria amb la llista de projectes: Resolució de 10 de desembre de 2015.

Resolució de la primera fase de la convocatòria amb la llista de projectes: Resolució de 30 de juliol de 2015.

Resolució de 5 de juny de 2015.

Resolució d'11 de maig de 2015 amb la convocatòria.

Bases (Annex I).

Curs 2014-2015

La convocatòria per al curs 2014-15, establerta per la Resolució de 14 de maig de 2014, del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, manté els programes establerts en anteriors: DocenTIC, Finestra Oberta, DocInvest, OCW i els Plans d'Innovació als centres.

Resolució amb la convocatòria i les Bases (Annex I).Annex II.Annex III.Annex IV.Annex V.

Resolució programa B.

Resolució programa A primer termini.

Resolució programa A segon termini.

Curs 2013-2014

Aquesta convocatòria manté els programes establerts en anteriors: DocenTIC, Finestra Oberta, DocInvest i OCW. La novetat és que s'inclouen els Plans d'Innovació als centres.

Convocatòria. Bases. Annex II. Annex III. Annex IV. Annex V. Resolución de les ajudes del programa B. Resolución de les ajudes del programa A.

Curs 2012-2013

La convocatòriamanté els programes ja establits en les anteriors: DocenTIC, Finestra Oberta, DocInvest, FormaTIC i OCW. La novetat és que ve a millorar el procés de reconeixement de la innovació educativa, tot eliminant el concepte de Grup i donant la possibilitat de plantejar projectes innovadors de durada superior a un any, a més d'obrir les portes a projectes de qualitat docent que s’hagen assentat a la UV i que incorporen millores. D’aquesta manera es pretén superar una estructura que ha resultat massa rígida en la seua gestió, tant per a la realització, com per a la gestió dels projectes d’innovació educativa i qualitat docent, i es busca una dinàmica de procediment més flexible. A més, els Equips d’Innovació Educativa i/o Qualitat Docent podran esdevindre en Xarxes d’Innovació Educativa i/o Qualitat Docent si compten amb professorat d’almenys tres universitats i tenen com a objectiu el treball conjunt en assignatures específiques o en la realització d’algun objecte digital compartit.
Una altra novetat és que en aquesta ocasió s'ha de fer la sol·licitud mitjançant el portal http://entreu.uv.es.

Convocatòria. Annex II. Annex III. Resolució de la convocatòria.

Curs 2011-2012

Bases i Annex I. Annex II. Annex III. Annex IV. Annex V. Annex VI. Annex VII.
Resolució de la convocatòria (6-07-2011).
Resolució dels recursos presentats a la resolució de la convocatòria (6-10-2011).

Curs 2010-2011

La convocatòria d’innovació del curs 2009/2010 tenia per objectiu vincular les actuacions en innovació educativa de la Universitat de València a la resta de programes estratègics relacionats amb la Convergència i la Qualitat Docent, així com concentrar els esforços en innovació educativa i incrementar la seua difusió a través de les llicències en obert i l’elaboració de materials. I sobretot, va crear i reconèixer grups estables vinculats a la innovació educativa de manera que, alhora que es fomenten els processos de cooperació, coordinació i col·laboració, es facilite l’acreditació de la innovació educativa realitzada. La convocatòria de 2010/2011 va introduir alguns canvis que pretenien millorar la seua gestió i va afegir un nou subprograma, DocInvest, per tal de donar suport a projectes d’innovació educativa directament vinculats als resultats de projectes d’investigació.

 • Docentic: amb el que es vol fomentar l’elaboració de continguts digitals i donar continuïtat a la línia de foment de les TIC en la docència;
 • Finestra oberta: amb el que es volen seleccionar iniciatives de caràcter transversal o relatives a sistemes d’avaluació, o que faciliten mitjans i recursos als i les estudiants per integrar-se en la Universitat i la vida universitària;
 • DocInvest: pretén donar suport a projectes d’innovació docent vinculats als resultats de projectes d’investigació;
 • Open Course Ware-UV: materials docents que integraran el repositori en obert de la UV.

Bases i Annex I. Annex II. Annex III. Annex IV. Annex V. Preguntes i respostes sobre la convocatòria.
Resolució.

Curs 2009-2010

Al curs 2009-10 el procés d'innovació educativa de la Universitat de València es va estructurar en els següents subprogrames:

 • DocenTIC, destinat a la producció de recursos digitals en obert per a la docència
 • Open Course Ware, destinat a seleccionar materials docents d’assignatures completes de l’oferta de curs acadèmic vigent per a ser dipositats en el repositori OCW de la UV (www.uv.es/ocw)
 • Finestra oberta, per a projectes que suposen afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, que no tinguen cabuda en cap dels altres subprogrames i que demanden, principalment, reconeixement institucional
 • ESTIC, adreçat a estudiants (www.uv.es/~udie/estic0910) amb una convocatòria pròpia e independent

En aquesta convocatòria els projectes Pilot ECTS van quedar fora atés el seu caràcter residual.
Convocatòria. Resolució de la convocatòria.

Curs 2008-2009

A partir del curs 2008-09 el procés d'innovació educativa de la Universitat de València s'estructura mitjançant quatre subprogrames específics:

 • DocenTIC
 • Integra
 • Pilot ECTS
 • Finestra oberta

Aquest programa, depenent del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat, té com a objectiu facilitar i estimular al professorat de la Universitat en la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge, en la incorporació de les TIC a la seua activitat docent i en la creació de productes pedagògics multimèdia, així com en la integració dels estudiants en la Universitat i en la vida universitària, entre altres projectes.
Convocatòria. Annex I. Annex II. Annex III. Resolució de la convocatòria (20-06-08).