Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

  • Bases de la Convocatòria [pdf]

Objectius 

Promoure i desenvolupar l'interés de l'alumnat de batxillerat per la Història, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la Universitat.

Participants

Podrá participar tot l'alumnat de centres de secundària matriculats durant el curs 2022-2023 en 2n de batxillerat. El nombre màxim de participants per centre serà de quatre estudiants. La participació és individual.

Continguts

Els continguts del programa de l’assignatura Història d'Espanya de 2n de batxillerat que figuren en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 10.06.2015)

Tipus d'examen

L’examen serà anònim i tindrà una duració d’una hora. La prova constarà de 35 preguntes d’opció múltiple i 5 preguntes de resposta breu per part de l’alumnat que podran incorporar material gràfic (mapes, quadres, fotografies). En les preguntes d’opció múltiple, un error descompta el terç d'un encert, mentre que les de resposta breu seran valorades amb el punt sencer, 0'75, 0'50, 025 o 0, en funció del grau d’aproximació de la resposta donada a la correcta. En cas d'empat en la puntuació final, es considerarà millor examen el de menor nombre d'errors. Si es mantinguera un empat per a l'assignació dels tres primers premis es recorrerà a la correcció de les quatre preguntes de reserva, totes elles d’opció múltiple.

En acabar aquesta prova, es realitzarà una prova addicional i voluntària per a l’obtenció de l’accèssit d’Informació i Documentació, per a la qual es podran donar quinze minuts de temps addicional. La prova constarà de 10 preguntes d’opció múltiple de caràcter general relacionades amb el llibre, la lectura, les biblioteques, les xarxes socials i les noves tecnologies aplicades a la informació.