Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

  • Bases de la Convocatòria [pdf]
  • Resolució de la Vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per al curs 2023-24 [pdf] 
  • Extracte de la convocatoria [pdf]

Objectius 

Promoure i desenvolupar l'interés de l'alumnat de batxillerat per la Història, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la Universitat.

Participants

Podrá participar tot l'alumnat de centres de secundària matriculats durant el curs 2023-2024 en 2n de batxillerat. El nombre màxim de participants per centre serà de quatre estudiants. La participació és individual.

Continguts

Els continguts del programa de l’assignatura Història d'Espanya de 2n de batxillerat que figuren en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 10.06.2015)

Calendari de la prova

L’examen es realitzarà el 22 març de 2024, a les 10 hores en les Aules de la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de València (Av. de Blasco Ibáñez, 28). L’alumnat inscrit serà convocat a les proves sense necessitat de comunicació personal posterior. Excepcionalment es podrà modificar la data i hora si les circumstàncies així ho requereixen; en eixe cas, els centres seran informats oportunament.

Tipus d'examen

L’examen serà anònim i tindrà una duració d’una hora. La prova constarà de 35 preguntes d’opció múltiple, 5 preguntes de resposta breu per part de l’alumnat que podran incorporar material gràfic (mapes, quadres, imatges) i 4 preguntes de reserva, totes elles d'opció múltiple. En les preguntes d’opció múltiple, un error descompta el terç d'un encert, mentre que les de resposta breu seran valorades amb el punt sencer, 0'75, 0'50, 0'25 o 0, en funció del grau d’aproximació de la resposta donada a la correcta. En cas d'empat en la puntuació final, es considerarà millor examen el de menor nombre d'errors. Si es mantinguera un empat per a l'assignació dels tres primers premis es recorrerà a la correcció de les quatre preguntes de reserva.

En acabar aquesta prova, es realitzarà una prova addicional i voluntària per a l’obtenció de l’accèssit d’Informació i Documentació, atorgat per la Facultat de Geografia i Història, per a la qual es disposarà de quinze minuts de temps addicional. La prova constarà de 10 preguntes d'opció múltiple de caràcter general relacionades amb el llibre, la lectura, les biblioteques, les xarxes socials i les noves tecnologies aplicades a la informació.