Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

  • Bases de la Convocatòria, curs 2023-2024 [pdf] Actualitzades a data 04/12/2023
  • Resolució de la Vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per al curs 2023-24 [pdf] 
  • Extracte de la convocatòria [pdf]

Objectius

Fomentar l’interés dels alumnes per esta ciència, que es troba estretament lligada al territori i que ens ajuda a conéixer i comprendre el món en què vivim, tant el medi natural com les activitats humanes que es desenvolupen en ell.

Participants

Podrà participar en la XV Olimpíada de Geografia de la Comunitat Valenciana (províncies de València i Castelló) tot l’alumnat matriculat  en 2n de batxillerat que curse l’assignatura de Geografia en qualsevol centre públic, concertat o privat d'ambdós províncies. La participació és individual. El nombre màxim de participants és de quatre per centre.

Continguts

Es valorarà el grau de coneixement geogràfic general (físic i humà) del territori espanyol i valencià, així com els continguts del programa de l’assignatura de Geografia de batxillerat que figura en el Decret 102/2008 d’11 de juliol de 2008. DOGV 5806

Tipus d'examen

La prova constarà de 50 preguntes tipus test d’opció múltiple, que podran incorporar gràfics, fotografies i cartografia. Cada pregunta tindrà quatre opcions, de les quals només una és la correcta. Cada error descompta 0,33 punts (una tercera part dels encerts). Les preguntes no contestades no es tindran en compte. La prova tindrà una duració aproximada d’una hora.