Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Funcions

Coordinar i promoure les activitats enfocades a la mobilitat acadèmica de les diferents titulacions adscrites al centre.

Proposar convenis de mobilitat per a les titulacions del centre a instància pròpia o dels coordinadors o les coordinadores de mobilitat.

Proposar les iniciatives per a l'aprovació de dobles titulacions entre la Universitat de València i altres universitats estrangeres pel que fa a estudis vinculats al centre.

Proposar la resolució de conflictes en la gestió de la mobilitat dels i de les estudiants, de les persones membres del PDI i o PAS en l'àmbit del centre.

Distribuir els fons de mobilitat assignats al centre.

Elaborar per a cada curs acadèmic un pla d'actuació en matèria de mobilitat acadèmica i un informe final de resultats de mobilitat al centre.

Qualsevol altra competència que puga atribuir-li el degà o degana del centre.

Composició

Presidenta:Trinidad Gregori Monzó, per delegació del degà i com a coordinador de mobilitat del Centre. 

Vocals:

Elena Mut Montalva, com a coordinadora de mobilitat de Treball Social

Fernando Fita Ortega, com a coordinador de mobilitat de Relacions Laborals i Recursos Humans

Joaquim Rius, com a coordinador de Sociología i doble titulació de Sociología - Ciències Polítiques

Jose P. Lozano Lozano, membre del PAS per delegació de la administradora del Centre.

Un coordinador de mobilitat de les titulacions de màster i doctorat adscrites al centre.

1 estudiant: María Corrales Gascó

Plans i Informes

 

Informe final 2013-14     Annexos I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX          Pla d'actuació 2014-15

Informe final 2014-15     Annexos I  II  III                                         Pla d'actuació 2015-16