A través del següent enllaç s'accediex a la sol·licitud d'admissió a Programes de Doctorat:

Accés directe al formulari de preinscripció 2024-2025

Formulari d'accés a la seu electrònica

Al formulari electrònic de sol·licitud d'admissió als Programes de Doctorat es pot accedir a través de la seu electrònica de la Universitat de València, des de qualsevol ordinador amb accés a internet, mitjançant les següents opcions:

Estudiants de la UV: mitjançant el seu usuari i contrasenya de correu.

Estudiants d'altres universitats: els candidats que accedeixen per primera volta a la seu electrònica han de sol·licitar accés (usuari i contrasenya) a través d'aquest formulari electrònic. Una volta reben l'usuari i la contrasenya podran accedir al formulari de preinscripció a través de l'enllaç indicat en l'apartat anterior i seleccionant l'opció "Usuari de la seu".

Incidències

En cas d'incidències informàtiques, contacteu amb el nostre servei d'assistència tècnica (entreu@uv.es), que es posarà en contacte amb vostè en la major brevetat possible.

En la sol·licitud electrònica caldrà indicar:

  • Les dades personals i acadèmiques. Els/les estudiants amb nacionalitat no espanyola o sense residència a Espanya, en els camps “província de naixement”, “municipi de naixement”, “província de residència” i “municipi de residència”, hauran de seleccionar l'opció “estranger”.
  • El Programa de Doctorat,  per ordre de preferència, fins a un màxim de tres. També, el Tutor o Tutora  i Director o Directora de Tesi (en el cas que el sol.licitant haja contactat previament a un possible tutor/a o director/a)  La preferència és determinant, donat que les places oferides en els Programes de Doctorat s'assignaran respectant l'ordre indicat per l'estudiant en la seua sol·licitud. En els supòsits en els quals existisca major demanda que places oferides, aquestes s'adjudicaran d'acord amb la preferència manifestada i amb el resultat de la baremació dels mèrits realitzada per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Programa de Doctorat.
  • La modalitat de dedicació (a temps complet o a temps parcial) en la qual desitjaria cursar el Programa de Doctorat. En cas d'optar per cursar el doctorat a temps parcial, s'ha d'adjuntar una breu justificació.
  • En el supòsit de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33% reconegut, haurà d'indicar-se aquesta circumstància en el camp corresponent del formulari electrònic, i annexar la documentació justificativa corresponent.
  • L'abonament de la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells estudiants que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat pel Ministeri d'Educació espanyol, i expedit en un sistema educatiu alié a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran de realitzar el pagament electrònic d´una taxa a través del propi formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament serà indispensable per a completar el procés de preinscripció. (Consulte el Decret anual del Govern de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes per a la prestació de serveis acadèmics universitaris)

b) Registre i comprovació.

  • Una vegada completada la sol·licitud s'haurà d'enviar telemàticament el formulari prement el botó “enviar”, de la pestanya “finalitzar”.
  • Per a comprovar que la seua sol·licitud s'ha registrat correctament pot prémer l'opció “obtenir document” mitjançant el qual se li generarà una còpia en format PDF i en la qual figurarà l'identificador de la sol·licitud, la data i hora de presentació de la mateixa, el nombre de registre i l'empremta digital del document. 

Modificació de la sol·licitud de preinscripció presentada

Una volta generada la sol·licitud de preinscripció, no es podrà modificar. Per tant, no es podran variar ni els programes de doctorat elegits ni l'ordre de prioritat d'aquestos. Si es desitja realitzar aquest tipus de modificació, caldrà enviar un Tiquet a través del Suport a l'Estudiantat, amb la relació de programes de doctorats elegits definitivament i l'ordre de prelació desitjat, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de preinscripció (26 de juny de 2024 fins a les 14:00 hores).