Beques curs 2023-2024

Informació general

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.
 

Informació específica

 

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajut econòmic més important que reben els estudiants i les estudiantes és el que prové de la Unió Europea. La Universitat de València complementa aquesta beca amb fons del pressupost propi. La quantia mensual bàsica d’aquesta beca s’estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 210 i els 310 euros mensuals. Els estudiants i les estudiantes que tinguen beca general del Ministeris per a estudis universitaris i els estudiants amb una discapacitat acreditada del 33% o superior reben un complement de 250 euros al mes. Els estudiants i les estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

Aquesta beca no cal sol·licitar-la. Tot estudiant de la Universitat de València amb una beca de mobilitat Erasmus Estudis adjudicada rebrà (sense cap altra sol·licitud) la beca econòmica de l’import que li corresponga. La Universitat de València no atorga beques de mobilitat Erasmus Estudis sense dotació econòmica. Tampoc no concedeix beques econòmiques si l'alumnat no es desplaça físicament a l'estranger.

Aquesta beca és compatible amb les beques generals per estudis que cada any es convoquen l'Administració de l'Estat i la Generalitat Valenciana. Els estudiants i estudiantes també han de demanar aquestes beques l'any en què són Erasmus Estudis.

Estudiantat Erasmus Estudis (excepte UK)

Beques per a mobilitats de curs complet (per actualitzar)

Beques per a mobilitats semestrals (per actualitzar)

Normativa detallada (per actualitzar)

Estudiantat Erasmus Estudis amb destinació Regne Unit

Beques per a mobilitats de curs complet (Per actualitzar)

Beques per a mobilitats semestrals (per actualitzar)

Normativa detallada (per actualitzar)

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge. Més informació.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

Pendent de publicació. Consulteu la informació del curs anterior.

Beques Santander Erasmus

Informació General

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada per al curs 2023-2024.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 1.000 € per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2022-2023 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs 2021-2022.
 2. Una beca de 1.000 € per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2021-2022 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Setanta-set (77) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2021-2022. Tenen preferència per a l'obtenció d'aquesta beca l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2022-2023 per als mateixos estudis universitaris pels quals ha obtingut la beca Erasmus Estudis.

Caldrà presentar sol·licitud a la Universitat de València en forma prevista en la seua convocatòria

Els estudiants i estudiantes que tinguen adjudicada una beca de mobilitat Erasmus Estudis per al curs 2023-2024 es consideren candidats d'ofici, sense necessitat de presentar sol·licitud.

Es obligatòria la inscripció com a sol·licitant  en la plataforma del Banc de Santander web becas-santander.com abans del 14 de març de 2023 a les 23 hores.

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 1.000 euros han de manifestar-lo en la sol·licitud que presenten al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2021-2022. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2023-2024

Convocatòria de la Universitat de València (pendent de publicació)

Bases Universitat de València (pendent de publicació)

Bases Banc de Santander 

Imprés de sol·licitud (pendent de publicació)

Publicació de l'extracte en el DOGV (pendent de publicació)

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.

Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió (abans Necessitats Especials)

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les Ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures.També poden demanar aquesta ajuda persones que, atesa la seua situació física, mental o de salut degudament acreditada, necessiten ajuda econòmica addicional.

De manera automàtica, rebran el complement de 250 euros/mes com a estudiantat en situació de desavantatge. Aquest darrer complement és incompatible amb el complement per haver sigut becari general del Ministeri per a estudis universitaris o per la condició de Refugiat.

L'alumnat amb una discapacitat igual o superior al 33% i les persones interessades poden demanar rebre'n informació enviant un correu electrònic a la direcció "pagos.erasmus@uv.es". Recomanem també que contacten a la Unitat de Suport a la Discapacitat

L'import concret d'aquestes ajudes no es sabrà fins a juliol o setembre de l'any 2023. Es recomana consultar les ajudes del curs 2022-2023 per a fer-se una idea aproximada de les ajudes que hi haurà en el curs 2023-2024.

El procediment de sol·licitud i els impresos es publicaren probablement a setembre de 2023.Beques curs 2022-2023

Informació general

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.
 

Informació específica

 

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajut econòmic més important que reben els estudiants i les estudiantes és el que prové de la Unió Europea. La Universitat de València complementa aquesta beca amb fons del pressupost propi. La quantia mensual bàsica d’aquesta beca s’estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 210 i els 310 euros mensuals. Els estudiants i les estudiantes que tinguen beca general per a cursos estudis universitaris reben un complement de 250 euros al mes. Els estudiants i les estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

Aquesta beca no cal sol·licitar-la. Tot estudiant de la Universitat de València amb una beca de mobilitat Erasmus Estudis adjudicada rebrà (sense cap altra sol·licitud) la beca econòmica de l’import que li corresponga. La Universitat de València no atorga beques de mobilitat Erasmus Estudis sense dotació econòmica. Tampoc no concedeix beques econòmiques si l'alumnat no es desplaça físicament a l'estranger.

Aquesta beca és compatible amb les beques generals per estudis que cada any es convoquen des de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. Els estudiants i estudiantes també han de demanar aquestes beques l'any en què són Erasmus Estudis.

Estudiantat Erasmus Estudis (excepte UK)

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Estudiantat Erasmus Estudis amb destinació Regne Unit

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge. Més informació.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV de 9 novembre 2022 la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+ per a mobilitats d'estudiants de Grau en el curs 2022-2023.

Els estudiants i  estudiantes no han de presentar cap sol·licitud. Les universitats són les encarregades de presentar una relació amb la informació rellevant del estudiants i estudiantes que compleixen els requisits de la convocatòria.

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents però quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es troben en situació d'estada o residència per estudis. Per aquest motiu, tots els estudiants estrangers no comunitaris han d'enviar una còpia escanejada del seu permís de residencia al correu erasmus.estudis@uv.es

Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques: publicació en el DOGV (25/01/2023)

Beques Santander Erasmus

Llistats de sol·licituds i beneficiaris o beneficiàries provisionals

Resolució d'adjudicació (23/06/2022)

Llista de sol·licituds baremades (22/06/2022)

Llista de sol·licituds admeses a baremació (1/06/2022)

Llista de sol·licituds excloses (1/06/2022)

Informació General

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada per al curs 2022-2023.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 2.000 € per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2021-2022 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs 2020-2021.
 2. Una beca de 2.000 € per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2020-2021 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Cent una (101) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2020-2021.

Les sol·licituds es poden presentar en el Registre d'Entrada de la Universitat de València amb l'Imprés de Sol·licitud. Abans del 15 de març de 2022.

Els estudiants i estudiantes que tinguen adjudicada una beca de mobilitat Erasmus Estudis per al curs 2022-2023 es consideren candidats d'ofici, sense necessitat de presentar sol·licitud.

Es obligatòria la inscripció com a sol·licitant  en la plataforma del Banc de Santander web becas-santander.com abans del 15 de març de 2022

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 2000 euros han de manifestar-lo en la sol·licitud que presenten al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2020-2021. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2022-2023 "Llista de sol·licituds admeses amb expressió dels criteris de valoració genèrics (23/12/2021)"

Convocatòria de la Universitat de València

Bases Universitat de València

Bases Banc de Santander

Imprés de sol·licitud

Publicació de l'extracte en el DOGV

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.

Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió (abans Necessitats Especials)

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les Ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures. També poden demanar aquesta ajuda persones que, atesa la seua situació física, mental o de salut degudament acreditada, necessiten ajuda econòmica addicional.

De manera automàtica, rebran el complement de 250 euros/mes com a estudiantat en situació de desavantatge. Aquest darrer complement és incompatible amb el complement per haver sigut becar general del Ministeri d'Educació o per la condició de Refugiat.

Les persones interessades poden demanar rebre'n informació enviant un correu electrònic a la direcció "pagos.erasmus@uv.es". Recomanem també que contacten a la Unitat de Suport a la Discapacitat.

Procediment de sol·licitud d'ajudes de "Suport a la Inclusió".

Com presentar la sol·licitud?

Data límit de presentació de la sol·licitud: quinze dies abans de la finalització de la mobilitat

Documentació que cal adjuntar:

 1. Formulari de sol·licitud de ajudes "Suport a la inclusió"  en format pdf o en format Word per a adjuntar-lo a la sol·licitud.
 2. Certificat en pdf que expresse el percentatge de discapacitat reconegut.
 3. Un únic fitxer en pdf, amb tots els documents acreditatius de les despeses reals (pressupostos, factures, etc.). Informació sobre les despeses que es poden subvencionar.

La sol·licitud s'ha de presentar per Instància Interna a la que s'accedeix clicant en l'enllaç següent:

https://www.uv.es/einterna

Caldrà triar:

(1) Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals

(2) Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

(3) Grup destinatari: Beca Erasmus+ NNEEBeques curs 2021-2022

Informació general

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.
 

Informació específica

 

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajuda més important que reben els estudiants i estudiantes és la que prové de la Unió Europea. La quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 200 i els 310 euros mensuals. Els estudiants que han sigut Becaris Generals del Ministeri en el curs anterior al de la mobilitat reben, a més a més, un complement d'entre 200 i 250 euros mensuals.  Els estudiants i estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per a sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

En el curs 2021-2022 la Universitat de València gestiona la beca de la Unió Europea conjuntament amb la beca de la Universitat de València per tal de què l'estudiantat amb mobilitat de curs complet puga rebre fins a 9 mesos de beca i l'estudiantat amb beca semestral puga rebre fins a 5 mesos de beca.

Informació general 

Estudiantat Erasmus incorporat a destinació a partir de Setembre

 

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Estudiantat Erasmus incorporat a destinació en el mes d'Agost

 

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Estudiantat Erasmus amb destinació Regne Unit

 

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

 

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge. Més informació.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV de 1 de desembre 2021 la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+ per a mobilitats d'estudiants de Grau en el curs 2021-2022.

Els estudiants i  estudiantes no han de presentar cap sol·licitud. Les universitats són les encarregades de presentar una sol·licitud amb la informació rellevant del estudiants que compleixen els requisits de la convocatòria. Posteriorment, la Conselleria d'Educació publicarà una resolució amb la llista de sol·licitants que els estudiants han de consultar per a comprovar que hi estan inclosos.

Per a ser-ne beneficiari s'ha de tindre residència administrativa en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents però quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es troben en situació d'estada o residència per estudis. Per aquest motiu, tots els estudiants estrangers no comunitaris han d'enviar una còpia escanejada del seu permís de residencia al correu erasmus.estudis@uv.es

Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques: publicació en el DOGV

 

Beques Santander Erasmus

 

Llistes d'adjudicació definitiva

Resolució d'adjudicació

Llista de beneficiaris

Llista ordenada d'espera general

Llista ordenada d'espera discapacitats

Llistats de sol·licituds i beneficiaris o beneficiàries provisionals

Llista provisional de beneficiaris i beneficiàries (9/06/2021)

Llista d'espera provisional (9/06/2021)

Llista de sol·licituds acceptades i baremades (9/06/2021)

Llista de sol·licituds excloses (9/06/2021)

Informació General

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada para el curs 2021-2022.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 2.000 € per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació a la finalització del curs 2019-2020 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada en el curs 2019-2020.
 2. Una beca de 2.000 € per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2019-2020 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Cent una (101) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2018-2019. És mèrit preferent gaudir de beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2019-2020.

Es consideren candidats a les beques tots els estudiants i estudiantes que tinguen adjudicada una beca de mobilitat Erasmus Estudis per al curs 2021-2022

S'ha de presentar una sol·licitud al Banc de Santander en la plataforma web becas-santander.com

Termini de presentació de les sol·licituds: fins el 15 de març de 2021

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 2000 euros han de manifestar-lo en la sol·licitud que presenten al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2019-2020. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en els curs 2021-2022 "Llistes completes de sol·licituds admeses i no admeses" (01/02/2021)"

Text de la resolució de convocatòria

Bases de la convocatòria

Publicació de l'extracte en el DOGV (pendent de publicació)

 

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.

Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió (abans Necessitats Especials)

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les Ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures. De manera automàtica, rebran també un complement de 250 euros/mes com a estudiantat en situació de desavantatge. Aquest darrer complement és incompatible amb el complement per haver sigut becar general del Ministeri d'Educació o per la condició de Refugiat.

Procediment de sol·licitud d'ajudes de "Suport a la Inclusió".

Com presentar la sol·licitud?

Data límit de presentació de la sol·licitud: un mes abans de la finalització de la mobilitat

Documentació que cal adjuntar:

 1. Formulari de sol·licitud de ajudes "Suport a la inclusió"  en format pdf o en format Word per a adjuntar-lo a la sol·licitud.
 2. Certificat en pdf que expresse el percentatge de discapacitat reconegut.
 3. Un únic fitxer en pdf, amb tots els documents acreditatius de les despeses reals (pressupostos, factures, etc.). Informació sobre les despeses que es poden subvencionar.

La sol·licitud s'ha de presentar per Instància Interna a la que s'accedeix clicant en l'enllaç següent:

https://www.uv.es/einterna

Caldrà triar:

(1) Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals

(2) Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

(3) Grup destinatari: Beca Erasmus+ NNEE

Beques curs 2020-2021

Informació general

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

L'ajuda més important que reben els estudiants i estudiantes és la que prové de la Unió Europea. Per al curs acadèmic 2020-2021 la quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 200 i els 300 euros mensuals per a un màxim de 7 mesos. Els estudiants que han sigut Becaris Generals del Ministeri en el curs 2019-20 reben a més a més un complement de 200 euros al mes.  Els estudiants i estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per a sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

La Universitat de València també destina part del seu pressupost per a les beques Erasmus. Els estudiants de curs complet rebran una ajuda complementaria de la Universitat de València.

En els següents enllaços es pot obtenir informació més detallada sobre l'estat de les beques Erasmus estudis per al curs 2019-2020:

Informació específica

 

Beques Unió Europea- SEPIE

La Unió Europea concedeix ajudes als estudiants sense necessitat que aquests les sol·liciten. L'import de les ajudes de la UE dependrà del nivell de vida del país de destinació, segons els tres grups que es descriuen a continuació:

    Import mensual de les ajudes
Grup 1 Països del programa amb costos de vida alts  Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia  300 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, España, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 250 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida baixos  Macedònia del Norte, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia,Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, , República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia 200 €

L'estudiant rep automàticament les ajudes de la Unió Europea pel fet de ser estudiant Erasmus Estudis. No ha de presentar cap sol·licitud.

El import total de la beca serà proporcional als mesos i dies de l'estada realment realitzada. El màxim de mesos que es poden cobrar són el nombre de mesos indicat en el nomenament.

L'ajuda indicada en el quadre anterior s'incrementarà 200 euros al mes per als estudiants i estudiantes beneficiaris d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en el curs 2019 - 2020.

Consulta tota la informació en el SEPIE sobre les beques de la UE.

Beques de la Universitat de València

En el curs 2020-2021 els estudiants i estudiantes rebran una ajuda compensatòria en un únic pagament per un import global de

Mobilitat de curs complet Sense beca MCIU curs 19/20 Amb beca MCIU curs 19/20
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  600 € 1000 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  500 € 900 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  400 € 800 €
Mobilitat semestral Sense beca MEC curs 19/20 Amb beca MEC curs 19/20
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  300 € 500 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  250 € 450 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  200 € 400 €

Aquesta quantitat s'abonarà en un únic pagament, després de la incorporació de l'estudiant a la universitat de destinació acreditada mitjançant la presentació per ENTREU (el meu lloc personal) del certificat d'incorporació.

Tots els estudiants que tinguen adjudicada una estada Erasmus Estudis de curs complet rebran aquestes ajudes sense necessitat de fer cap sol·licitud addicional.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV de 20 de juliol de 2020 la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+ per a mobilitats d'estudiants de Grau en el curs 2020-2021.

Els estudiants i  estudiantes no han de presentar cap sol·licitud. Les universitats són les encarregades de presentar una sol·licitud amb la informació rellevant del estudiants que compleixen els requisits de la convocatòria. Posteriorment, la Conselleria d'Educació publicarà una resolució amb la llista de sol·licitants que els estudiants han de consultar per a comprovar que hi estan inclosos.

Per a ser-ne beneficiari s'ha de tindre residència administrativa en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents però quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es troben en situació d'estada o residència per estudis. Per aquest motiu, tots els estudiants estrangers no comunitaris han d'enviar una còpia escanejada del seu permís de residencia al correu erasmus.estudis@uv.es

Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques: publicació en el DOGV (pendent de publicació)

Beques Santander Erasmus

Adjudicació defninitiva

Llista definitiva de beneficiaris i beneficiàries (07/09/2020)

 

Llistats de sol·licituds i beneficiaris o beneficiàries

LLista provisional de beneficiaris i beneficiàries (26/06/2020)

Llista d'espera provisional (26/06/2020)

Llista de sol·licituds acceptades i baremades (26/06/2020)

Llista de sol·licituds excloses (26/06/2020)

Llista de sol·licituds presentades en el termini extraordinari (26/06/2020)

Llista de sol·licituds presentades (18/03/2020)

Nou període de sol·licituds: del 1 al 3 de juny.

Atesa la situació creada per la Covid-19 i l'Estat d'Alarma, el Banc de Santander obrirà aquest periode extraordinari de presentació de sol·licituds.

Informació General

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada para el curs 2020-202.

Quatre modalitat de beques

 1. Una beca de 3.200 per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2019-2020 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada en el curs 2018-2019.
 2. Una beca de 3.200 per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Cent una (101) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2018-2019. És mèrit preferent gaudir de beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2019-2020.
 4. Cent cinquanta-dos (152) beques de 150 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjana d'expedient ponderades en el curs 2018-2019. És mèrit preferent gaudir de beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2019-2020.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins el 16 de març de 2020

Lloc de presentació: pàgina web becas-santander.com

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que consideren que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 3.200 euros, han de descarregar la clàusula de protecció de dades de la pàgina web becas-santander.com i presentar-la en el Registre General de la Universitat de València  amb una instància general dirigida al Servei de Relacions Internacionals.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2017-2018. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en els curs 2020-2021 "Llista completa de sol·licituds amb expressió dels criteris de valoració genèrics (15/01/2019)"

Text de la convocatòria

Publicació de l'extracte en el DOGV

 

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen beca Erasmus Estudis ni beca del Programa Internacional de la Universitat de València.

Més informació

Ajudes per Necessitats Especials

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes especials que substitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. També també podran sol·licitar les ajudes addicionals basades en el cost real acreditat amb factures.

Procediment de sol·licitud d'ajudes per Necessitats Especials.

Criteris d'adjudicació d'ajudes per Necessitats Especials.

Com presentar la sol·licitud?

Data límit de presentació de la sol·licitud: 15 de novembre de 2020

S'ha tindre emplenat i signat el Formulari de sol·licitud de ajudes per Necessitats Especials en format pdf per a adjuntar-lo a la sol·licitud. Prepara un pdf amb el certificat que expresse el percentatge de discapacitat reconegut. També s'ha de tindre preparats en format pdf els documents acreditatius de les despeses de l'ajuda addicional (factures, pressuposts, etc.).

La sol·licitud s'ha de presentar per Instància Interna a la que s'accedeix clicant en l'enllaç següent:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=PERS2UNIT

Caldrà triar:

(1) Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals

(2) Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

(3) Grup destinatari: Beca Erasmus+ NNEE

Beques curs 2019-2020

Informació general

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

L'ajuda més important que reben els estudiants i estudiantes és la que prové de la Unió Europea. Per al curs acadèmic 2019-2020 la quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 200 i els 300 euros mensuals per a un màxim de 7 mesos. Els estudiants que han sigut Becaris Generals del Ministeri en el curs 2018-19 reben a més a més un complement de 200 euros al mes.  Els estudiants i estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per a sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

La Universitat de València també destina part del seu pressupost per a les beques Erasmus. Els estudiants de curs complet rebran una ajuda complementaria de la Universitat de València.

En els següents enllaços es pot obtenir informació més detallada sobre l'estat de les beques Erasmus estudis per al curs 2019-2020:

Informació específica


Beques Unió Europea- SEPIE

La Unió Europea concedeix ajudes als estudiants sense necessitat que aquests les sol·liciten. L'import de les ajudes de la UE dependrà del nivell de vida del país de destinació, segons els tres grups que es descriuen a continuació:

    Import mensual de les ajudes
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia  300 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  Alemanya, Aústria, Bèlgica, Xipre, França, España, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 250 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia,Eslovènia, Estònia, Hungria, Letònia, Lituània, Polònia, , República Txeca, Rumania, Sèrbia i Turquia 200 €

L'estudiant rep automàticament les ajudes de la Unió Europea pel fet de ser estudiant Erasmus. No ha de presentar cap sol·licitud.

El import total de la beca serà proporcional als mesos i dies de l'estada realment realitzada. El màxim de mesos que es poden cobrar son 7 mesos en el cas d'estades anuals o el nombre de mesos indicat en el nomenament en el cas d'estades semestrals.

L'ajuda indicada en el quadre anterior s'incrementarà 200 euros al mes per als estudiants i estudiantes beneficiaris d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el curs 2018 - 2019.

Consulta tota la informació en el SEPIE sobre les beques de la UE.

Beques de la Universitat de València per a mobilitats de curs complet

En el curs 2019-2020 els estudiants i estudiantes rebran una ajuda compensatòria en un únic pagament per un import global de

  Sense beca MEC curs 18/19 Amb beca MEC curs 18/19
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  300 € 500 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  250 € 450 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  200 € 400 €

En funció de l'evolució del Brexit i del compromís d'altres administracions per a finançar les beques dels estudiants i estudiantes que viatgen al Regne Unit, es podria duplicar aquesta ajuda.

Aquesta quantitat s'abonarà en un únic pagament, després de la incorporació de l'estudiant a la universitat de destinació acreditada mitjançant la presentació per ENTREU del certificat d'incorporació.

Tots els estudiants que tinguen adjudicada una estada Erasmus Estudis de curs complet rebran aquestes ajudes sense necessitat de fer cap sol·licitud addicional.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV de 24 de juliol de 2019 la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+ per a mobilitats d'estudiants de Grau en el curs 2019-2020.

Els estudiants i  estudiantes no han de presentar cap sol·licitud. Les universitats són les encarregades de presentar una sol·licitud amb la informació rellevant del estudiants que compleixen els requisits de la convocatòria. Posteriorment, la Conselleria d'Educació publicarà una resolució amb la llista de sol·licitants que els estudiants han de consultar per a comprovar que hi estan inclosos.

Per a ser-ne beneficiari s'ha de tindre residència administrativa en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents però quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es trobenen situació d'estada o residència per estudis. Per aquest motiu, tots els estudiants estrangers no comunitaris han d'enviar una còpia escanejada del seu permís de residencia al correu erasmus.estudis@uv.es

Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques: publicació en el DOGV

Beques Santander Erasmus

Adjudicació defninitiva

Llista definitiva de beneficiaris i beneficiàries (30/09/2019)

Adjudicació Provisional

A partir del dia 30 d'abril, els estudiants i estudiantes que tinguen beca adjudicada rebran un correu amb un termini de 10 dies per a acceptar la beca. La no acceptació s'entendrà com renúncia a la beca. L'acceptació de la beca s'ha de fer en la plataforma becas-santander.com

Per tal de poder acceptar, cal ser titular d'un compte corrent de l'entitat Banc de Santander.

Alguns llistats no estan ordenats alfabèticament, són documents pdf, cal buscar amb la funció de busqueda.

Llista provisional de beneficiaris i beneficiàries (16/04/2019)

Llista d'espera (16/04/2019)

Llista de sol·licituds excloses (16/04/2019)

Llista de sol·licituds rebudes amb criteris de baremació (16/04/2019)

Informació General

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada para el curs 2019-2020.

Quatre modalitat de beques

 1. Una beca de 3.200 per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2018-19 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada en el curs 2017-2018.
 2. Una beca de 3.200 per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada d'entre aquell que acredites una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Cent una (101) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2017-2018. És mèrit preferent gaudir de beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2018-2019.
 4. Cent cinquanta-dos (152) beques de 150 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjana d'expedient ponderades en el curs 2017-2018. És mèrit preferent gaudir de beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2018-2019.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins el 28 de febrer de 2019

LLoc de presentació: pàgina web becas-santander.com

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que consideren que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 3.200 euros, han de descarregar la clàusula de protecció de dades de la pàgina web becas-santander.com i presentar-la en el Registre General de la Universitat de València  amb una instància general dirigida al Servei de Relacions Internacionals.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2017-2018. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en els curs 2019-2020 "Llista completa de sol·licituds amb expressió dels criteris de valoració genèrics (15/01/2019)"

Text de la convocatòria

Publicació de l'extracte en el DOGV

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen beques Erasmus Estudis de la Universitat de València.

Més informació


Ajudes per Necessitats Especials

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes especials que substitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. També també podran sol·licitar les ajudes addicionals basades en el cost real acreditat amb factures.

L'estudiant o estudianta ha de presentar la seua sol·licitud al Servei de Relacions Internacionals, en el correu del pagos.erasmus@uv.es o en paper en el Registre General de la Universitat. Cal adjuntar els documents preceptius: declaració responsable (inclosa en el formulari de sol·licitud), certificat amb el percentatge d'incapacitat reconegut i pressupost de despeses addicionals si n'hi ha.

Data límit de presentació de la sol·licitud: 15 de novembre de 2019

Procediment de sol·licitud d'ajudes per Necessitats Especials.

Criteris d'adjudicació d'ajudes per Necessitats Especials.

Formulari de sol·licitud de ajudes per Necessitats Especials.


Beques curs 2018-2019

Informació general

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

L'ajuda més important que reben els estudiants i estudiantes és la que prové de la Unió Europea. Per al curs acadèmic 2018-2019 la quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 200 i els 300 euros mensuals per a un màxim de 7 mesos. Els estudiants que han sigut Becaris Generals del Ministeri en el curs 2017-18 reben a més a més un complement de 200 euros al mes.  Els estudiants i estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per a sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

La Universitat de València també destina part del seu pressupost per a les beques Erasmus. Els estudiants de curs complet rebran una ajuda complementaria de la Universitat de València.

En els següents enllaços es pot obtenir informació més detallada sobre l'estat de les beques Erasmus estudis per al curs 2018-2019:

Informació específica


Beques Unió Europea- SEPIE

La Unió Europea concedeix ajudes als estudiants sense necessitat que aquests les sol·liciten. L'import de les ajudes de la UE dependrà del nivell de vida del país de destinació, segons els tres grups que es descriuen a continuació:

    Import mensual de les ajudes
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia  300 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  Alemanya, Aústria, Bèlgica, Xipre, França, España, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 250 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia,Eslovènia, Estònia, Hungria, Letònia, Lituània, Polònia, , República Txeca, Rumania, Turquia 200 €

L'estudiant rep automàticament les ajudes de la Unió Europea pel fet de ser estudiant Erasmus. No ha de presentar cap sol·licitud.

El import total de la beca serà proporcional als mesos i dies de l'estada realment realitzada. El màxim de mesos que es poden cobrar son 7 mesos en el cas d'estades anuals o el nombre de mesos indicat en el nomenament en el cas d'estades semestrals.

L'ajuda indicada en el quadre anterior s'incrementarà 200 euros al mes per als estudiants i estudiantes beneficiaris d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el curs 2017- 2018.

Consulta tota la informació en el SEPIE sobre les beques de la UE.

Beques de la Universitat de València per a mobilitats de curs complet

En el curs 2017-2018 els estudiants i estudiantes rebran una ajuda compensatòria en un únic pagament per un import global de

  Sense beca MEC curs 17/18 Amb beca MEC curs 17/18
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  600 € 1.000 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  500 € 900 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  400 € 800 €

Aquesta quantitat s'abonarà en un únic pagament, després de la incorporació de l'estudiant a la universitat de destinació acreditada mitjançant la presentació per ENTREU del certificat d'incorporació.

Tots els estudiants que tinguen adjudicada una estada Erasmus Estudis de curs complet rebran aquestes ajudes sense necessitat de fer cap sol·licitud addicional.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV de 21 de juny de 2018 la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+ per a mobilitats d'estudiants de Grau en el curs 2018-2019.

Els estudiants i  estudiantes no han de presentar cap sol·licitud. Les universitats són les encarregades de presentar una sol·licitud amb la informació rellevant del estudiants que compleixen els requisits de la convocatòria. Posteriorment, la Conselleria d'Educació publicarà una resolució amb la llista de sol·licitants que els estudiants han de consultar per a comprovar que hi estan inclosos.

Per a ser-ne beneficiari s'ha de tindre residència administrativa en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents però quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es trobenen situació d'estada o residència per estudis. Per aquest motiu, tots els estudiants estrangers no comunitaris han d'enviar una còpia escanejada del seu permís de residencia al correu erasmus.estudis@uv.es

Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques: publicació en el DOGV (03/12/2018)

Beques Santander Erasmus

Aquesta beca no existeix per al curs 2018-2019.

La beca del Banc de Santander és per al curs 2019-2020. Recomanem als estudiants i estudiantes que presenten sol·licitud en el programa Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2019-2020 que també presenten sol·licitud a la beca Santander Erasmus a través de la plataforma becas.santander.com abans del 28 de febrer de 2019

Els estudiants i estudiantes que vulguen optar a la beca en què es valora tindre reconegut un percentatge de discapacitat hauran de subscriure i presentar per Regitstre d'Entrada de la Universitat de València la clàusula de protecció de dades que poden obtindre en la mateixa plataforma.

 

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen beques Erasmus Estudis de la Universitat de València en el curs 2017-18.

Més informació


Ajudes per Necessitats Especials

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes especials que substitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. Si el percentatge de discapacitat és igual o superior al 65% també podran sol·licitar les ajudes addicionals.

L'estudiant o estudianta ha de presentar la seua sol·licitud a la Universitat de València, en el correu del Servei de Relacions Internacionals pagos.erasmus@uv.es o en paper en el Registre General de la Universitat. Cal adjuntar els documents preceptius: declaració responsable (inclosa en el formulari de sol·licitud), certificat amb el percentatge d'incapacitat reconegut i pressupost de despeses addicionals en cas de tindre una discapacitat superior al 65%

Data límit de presentació de la sol·licitud: 28 de febrer de 2019

Procediment de sol·licitud d'ajudes per Necessitats Especials.

Criteris d'adjudicació d'ajudes per Necessitats Especials.

Formulari de sol·licitud de ajudes per Necessitats Especials.


Beques curs 2017-2018

Informació general 

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

L'ajuda més important que reben els estudiants i estudiantes és la que prové de la Unió Europea. Per al curs acadèmic 2017-2018 la quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 200 i els 300 euros mensuals per a un màxim de 7 mesos. Els estudiants que han sigut Becaris Generals del Ministeri en el curs 2016-17 reben a més a més un complement de 175 euros al mes.  Els estudiants i estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per a sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

La Universitat de València també destina part del seu pressupost per a les beques Erasmus. Els estudiants de curs complet rebran una ajuda complementaria de la Universitat de València.

En els següents enllaços es pot obtenir informació més detallada sobre l'estat de les beques Erasmus estudis per al curs 2017-2018:

Informació específica


Beques Unió Europea- SEPIE

La Unió Europea concedeix ajudes als estudiants sense necessitat que aquests les sol·liciten. L'import de les ajudes de la UE dependrà del nivell de vida del país de destinació, segons els tres grups que es descriuen a continuació:

    Import mensual de les ajudes
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  Aústria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia  300 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, España, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca 250 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hungria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Rumania 200 €

L'estudiant rep automàticament les ajudes de la Unió Europea pel fet de ser estudiant Erasmus. No ha de presentar cap sol·licitud.

El import total de la beca serà proporcional als mesos i dies de l'estada realment realitzada. El màxim de mesos que es poden cobrar son 7 mesos en el cas d'estades anuals o el nombre de mesos indicat en el nomenament en el cas d'estades semestrals.

L'ajuda indicada en el quadre anterior s'incrementarà 175 euros al mes per als estudiants i estudiantes beneficiaris d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el curs 2016- 2017.

Consulta tota la informació en el SEPIE sobre les beques de la UE.

Beques de la Universitat de València per a mobilitats de curs complet

En el curs 2017-2018 els estudiants i estudiantes rebran una ajuda compensatòria en un únic pagament per un import global de

  Sense beca MEC curs 16/17  Amb beca MEC curs 16/17 
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  600 € 950 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  500 € 850 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  400 € 750 €

Aquesta quantitat s'abonarà en un únic pagament, després de la incorporació de l'estudiant a la universitat de destí acreditada mitjançant la presentació per ENTREU del certificat d'incorporació.

Tots els estudiants que tinguen adjudicada una estada Erasmus Estudis de curs complet rebran aquestes ajudes sense necessitat de fer cap sol·licitud addicional.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV de l'1 d'agost de 2017 la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+ per a mobilitats d'estudiants de Grau en el curs 2017-2018.

Els estudiants i  estudiantes no han de presentar cap sol·licitud. Les universitats són les encarregades de presentar una sol·licitud amb la informació rellevant del estudiants que compleixen els requisits de la convocatòria. Posteriorment, la Conselleria d'Educació publicarà una resolució amb la llista de sol·licitants que els estudiants han de consultar per a comprovar que hi estan inclosos.

Per a ser-ne beneficiari s'ha de tindre residència administrativa en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents però quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es trobenen situació d'estada o residència per estudis. Per aquest motiu, tots els estudiants estrangers no comunitaris han d'enviar una còpia escanejada del seu permís de residencia al correu erasmus.estudis@uv.es

Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques: publicació en el DOGV

Beques Santander Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen beques Erasmus Estudis de la Universitat de València en el curs 2017-18.

Més informació


Ajudes per Necessitats Especials

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes especials que substitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. Si el percentatge de discapacitat és igual o superior al 65% també podran sol·licitar les ajudes addicionals.

L'estudiant o estudianta ha de presentar la seua sol·licitud a la Universitat de València, en el correu del Servei de Relacions Internacionals pagos.erasmus@uv.es o en paper en el Registre General de la Universitat. Cal adjuntar els documents preceptius: declaració responsable (inclosa en el formulari de sol·licitud), certificat amb el percentatge d'incapacitat reconegut i pressupost de despeses addicionals en cas de tindre una discapacitat superior al 65%

Data límit de presentació de la sol·licitud: 28 de febrer de 2018

Procediment de sol·licitud d'ajudes per Necessitats Especials.

Criteris d'adjudicació d'ajudes per Necessitats Especials.

Formulari de sol·licitud de ajudes per Necessitats Especials.

Beques curs 2016-2017

Informació general 

El programa Erasmus estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas són beques econòmiques completes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques.

L'ajuda més important que reben els i les estudiants és la que prové de la Unió Europea. Per al curs acadèmic 2016-2017 la quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del lloc on es fa la mobilitat. La beca oscil·la entre els 200 i els 300 euros mensuals. Per als estudiants que han sigut Becaris Generals del Ministeri en el curs 2015-16 són 100 euros més al mes. La Universitat de València garanteix que tots els estudiants de curs complet rebran 9 mesos de beca. Els i les estudiants discapacitats han de fer una sol·licitud per a sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

La Universitat de València també destina part del seu pressupost per a les beques Erasmus. En concret, destina fons per a garantir que els estudiants tinguen estades anuals completes finançades econòmicament.

En els següents enllaços es pot obtenir informació més detallada sobre l'estat de les beques Erasmus estudis per al curs 2016-2017:

Informació específica


Beques Unió Europea- SEPIE

La Unió Europea concedeix ajudes als estudianrtes sense necessitat que aquests les sol·liciten. L'import de les ajudes de la UE dependrà del nivell de vida del país de destinació, segons els tres grups que es descriuen a continuació:

    Quantitat mensual de las ajudes
Grup 1 Països del programa amb costos de vida més alts  Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia  300 € 
Grup 2 Països del programa amb costos de vida mitjans  Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa, Turquía 250 € 
Grup 3 Països del programa amb costos de vida més baixos  Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía 200 €

L'ajuda indicada en el quadro anterior s'incrementarà 100 euros més per mes para estudiants beneficiaris d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el curs 2015- 2016.

L'estudiant rep automàticament les ajudes de la Unió Europea pel fet de ser estudiant Erasmus. No ha de presentar cap sol·licitud addicional.

Consulta tota la informació en el document de la SEPIE sobre les beques de la UE.

Beques de la Universitat de València per a mobilitats de curs complet

En el curs 2016-2017 els estudiants rebran les ajudes següents:

 • Estudiants amb estades semestrals (primer o segon semestre) : 350 euros
 • Estudiants amb estades anuals: 700 euros

Aquestes quantitats s'abonaran en un pagament únic, després de la incorporació de l'estudiant a la universitat de destinació. No s'abonarà esta ajuda fins que l'estudiant no aportació el seu certificat d'incorporació.

Tots els estudiants Erasmus estudis rebran estes ayudas por el que no cal realitzar cap sol·licitud addicional.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOCV num7831 de 19 de juliol de 2016, la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus en els cursos 2015/2016 i 2016/2017. L'estudiant no ha de presentar cap sol·licitud, ja que Universitat de València les gestionarà directament. 
La concessió es realitzarà per la Generalitat Valenciana i es publicarà en el DOCV en un termini de sis mesos. La Universitat de València comunicarà personalment els resultats als beneficiaris.

Publicació en el DOCV

Beques Santander Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional que no tinguen beques Erasmus estudis de la Universitat de València en el curs 2016-17.

Aquesta beca substitueix a les anteriors beques VLC/Campus de doble titulació.

Més informació


Ajudes per Necessitats Especials

Els i les estudiants que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes especials que substitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. Si el percentatge de discapacitat és igual o superior al 65% també podran sol·licitar les ajudes addicionals.

L'estudiant o estudianta ha de presentar la seua sol·licitud a la Universitat de València, en el correu del Servei de Relación Internacionals pagos.erasmus@uv.es o en paper en el Registre General de la Universitat. Cal adjuntar els documents preceptius: declaració responsable (inclosa en el formulari de sol·licitud), certificat amb el percentatge d'incapacitat reconegut i pressupost de despeses addicionals en cas de tindre una discapacitat superior al 65%

Data límit de presentació de la sol·licitud: 28 de febrer de 2017

Procediment de sol·licitud d'ajudes per Necessitats Especials

Criteris d'adjudicació d'ajudes per Necessitats Especials. Import de les ajudes.

Formulari de solicitud de ayudas para estudiantes y personal de Educación Superior con Necesidades Especiales
 

Beques curs 2015-2016

Informació general

El programa Erasmus estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar parcialment l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants i estudiantes que participen en el programa. En cap cas són beques econòmiques completes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants i estudiantes estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques.

L'ajuda més important que reben els estudiants i estudiantes és la que prové de la Unió Europea. Per al curs acadèmic 2015-2016 la quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del lloc on es fa la mobilitat. La beca està entre els 200 i els 300 euros mensuals amb el límit de 5 mesos. Els estudiants i estudiantes que van ser Becaris Generals del Ministeri en el curs 2014-15 reben 100 euros més. El estudiants i estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per a demanar les ajudes per necessitats especials

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha establit una nova modalitat de beca "Erasmus.es" només per a aquells estudiants i estudiantes que complisquen una sèrie de requisits: tenir un certificat B2 en la llengua de docència de destinació i tenir superats 60 crèdits, entre altres. Aquestes beques tenen un muntant superior en 100 euros a les ajudes de la Unió Europea i són incompatibles amb elles.

La Universitat de València també destina part del seu pressupost per a beques Erasmus. En concret, destina els fons per a garantir que els estudiants tinguen estades anuals puguen rebre una ajuda extra..

En els següents enllaços es pot obtenir informació més detallada sobre l'estat de les beques Erasmus estudis per al curs 2015-2016:

Tots els estudiants de la Universitat de València que tenen una destinació Erasmus estudis adjudicada en el curs 2015-2016 poden consultar de forma individualitzada l'ajuda econòmica que obtindran mitjançant aquest llistat. Per tal de consultar-lo necessites saber el teu NPA. Si no el coneixes, entra a la Secretaria Virtual: veuràs el teu número just davall de la foto. Recorda que pots utilitzar la funcio de busca del programa Adobe per a trobar-lo.

Informació específica

Beques UE-SEPIE

Beques Erasmus.es (MECD)

Beques de la Universitat de València per a mobilitats de curs complet

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

Beques VLC Campus

Ajudes per necessitats especials per raó de discapacitat

 

Beques UE-SEPIE

És l'ajuda de la Unió Europea, no cal sol·licitar-la. La Unió Europea ha establert una classificació de països en funció del cost de la vida i assigna ajudes segons el grup alque pertany el país. Algunes administracions han adaptat les seues convocatòries a aquesta classificació.

Grup 1. Cost de vida elevat                        Aústria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia
Grup 2. Cost de vida mitjà Alemània, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Holanda, Islàndia, Luxemburgo, Portugal, Txèquia, Turquia
Grup 3. Cost de vida baix A.R.Y. de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hungria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Rumania

 

Aquesta ajuda no cal demanar-la, va adjunta a la beca de mobiltat. Import mensual de les ajudes (màxim 5 mesos):

 

  Ajuda bàsica Becaris MECD 2014-2015
Països grup 1 300€ +100€
Països grup 2 250€ +100€
Països grup 3 200€ +100€

Consulta tota la informació en el document de la SEPIE sobre les beques de la UE.

Beques Erasmus.es (MECD)

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha convocat les beques Erasmus.es per a mobilitats en el curs 2015-2016. Aquestes beques són incompatibles amb les beques de la UE-SEPIE, només es pot cobrar una de les dos. Cal tindre en compte que les beques Erasmus.es tenen un import mensual 100 euros superior a les de la UE-SEPIE i paguen un màxim de cinc mesos.

Resolució de la concessió provisional de les beques i accés als tràmits a realitzar:
www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/universitarios/grado/erasmus-es.html

Ací pots consultar les bases de la convocatòria.

Els tres requisits més importants són:

 1. Tindre adjudicada una beca de mobilitat Erasmsu adjudicada per al curs 2015-2016
 2. Haver superat un mínim de 60 crèdits en la titulació de la mobilitat
 3. Tindre un certificat de coneixements de la llengua de docència de la universitat de destinació de nivell B2 o superior. (Llegir més avall la nota en relació als idiomes)

Com sol·licitar la beca? En la pàgina web del Ministeri fins del 29 de maig de 2015.

https://sede.educacion.gob.es/ =>Trámites y Servicios=>becas=>becas a la movilidad

Nota en relació als idiomes

Encara que la concessió de les beques és competència del Ministeri, la Universitat de València ha d'informar sobre si l'estudiant o estudianta té una beca de mobilitat, ha superat els 60 crèdits i si té un certificat de B2 o superior.

En relació als certificats de B2 o superior, aquells estudiants i estudiantes que van presentar un certificat d'idioma per a la convocatòria de les beques de mobilitat Erasmus no han de tornar a presentar-lo. La Universitat de València informarà d'ofici que tenen aquest certificat. Tot seguit pots consultar si els teu certificat va ser reconegut i amb quin nivell:

Llista d'estudiants/es acredtats angles

Llista d'estudiants/es acreditats francés

Llista d'estudiants/es acreditats italià

Llista d'estudiants/es acreditats alemany

L'estudiant o estudianta que tinga un certificat de B2 o superior en la llengua de docència de la universitat de destinació però que no aparega reconegut en aquests llistats haurà de presentar-lo per registre d'entrada de la Universitat de València, dirigit al Servei de Relacions Internacionals i acompanyat d'una còpia del justificant de la sol·licitud de la beca Erasmus.es sempre abans del dia 29 de maig.

Beques Universitat de València per a mobilitats de curs complet

En el curs 2015-2016 els estudiants que tenen una mobilitat de curs complet tindran una ajuda d'un màxim de quatre mesos de l'import mensual següent:

Països grup 1 300 €
Països grup 2 250 €
Països grup 3 200 €

Informació específica 

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOCV num7831 de 19 de juliol de 2016, la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus en els cursos 2015/2016 i 2016/2017. L'estudiant no ha de presentar cap sol·licitud, ja que Universitat de València les gestionarà directament. 
La concessió es realitzarà per la Generalitat Valenciana i es publicarà en el DOCV en un termini de sis mesos. La Universitat de València comunicarà personalment els resultats als beneficiaris.

Publicació en el DOCV

 

Beques VLC Campus

Aquesta convocatòria ofereix beques d'ajuda econòmica a la mobilitat internacional en el marc del Programa "València Campus d'Excel·lencia" per a estudiants i estudiantes d'estudis de doble titulació internacional de la Universitat de València que siguen beneficiaris d'una beca semestral Erasmus Estudis per al curs 2015-2016. 

La llista de candidats i candidates s'elaborarà d'ofici i es comunicarà per correu electrònic als interessats. No caldrà presentar cap sol·licitud.

Text de la Convocatòria

Bases de la Convocatòria

Resolució d'adjudicació

Annex. Llista de beneficiaris i beneficiàries

Impres d'acceptació

Ajudes per necessitats especials per raó de discapacitat -NOU-

Els estudiants o estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden demanar les ajudes especials que subtitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. Si el percentatge de discapacitat és igual o superior al 65% també podran demanar les ajudes addicionals. La sol·licitud s'ha de presentar en el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de València.

SEPIE. Ajudes per necessitats especials

UV. Tramitació de les ajudes per necessitats especials.

Accés al formulari de sol·licitud.

Beques Fórmula Santander

No hi haurà convocatòria

Beques NILS-EEA

No hi haurà convocatòria.


Beques curs 2014-2015

Informació general  

El programa Erasmus estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas són beques econòmiques completes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques.

L'ajuda més important que reben els estudiants és la que prové de la Unió Europea. Per al curs acadèmic 2014-2015 la quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del lloc on es fa la mobilitat. La beca està entre els 200 i els 300 euros mensuals i pot ser superior per a alguns estudiants -Becaris Generals del Ministeri en el curs 2013-14. El estudiants discapacitats han de fer una sol·licitud per a demanar les ajudes per necessitats especials

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha establit una nova modalitat de beca "Erasmus.es" només per a aquells estudiants que complisquen una sèrie de requisits: tenir un certificat B2 en la llengua de docència de destinació i tenir superats 60 crèdits, entre altres. Aquestes beques tenen un muntant superior en 100 euros a les ajudes de la Unió Europea i són incompatibles amb elles.

La Universitat de València també destina part del seu pressupost per a beques Erasmus. En concret, destina els fons per a garantir que els estudiants tinguen estades anuals finançades econòmicament.

En els següents enllaços es pot obtenir informació més detallada sobre l'estat de les beques Erasmus estudis per al curs 2014-2015:

Tots els estudiants de la Universitat de València que tenen una destinació Erasmus estudis adjudicada en el curs 2014-2015 poden consultar de forma individualitzada l'ajuda econòmica que obtindran mitjançant aquest llistat. Per tal de consultar-lo necessites saber el teu NPA. Si no el coneixes, entra a la Secretaria Virtual: veuràs el teu número just davall de la foto. Recorda que pots utilitzar la funcio de busca del programa Adobe per a trobar-lo.

Beques erasmus de la Generalitat Valenciana

Resolució de beneficiaris i quantitats adjudicades la convocatòria d´ajudes complementàries de la Generalitat Valènciana per als estudiants que tinguen una beca de mobilitat Erasmus estudis. La Universitat de València pagarà aquestes beques després que la Generalitat li transferisca els fondos necessaris.

La Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria d´ajudes complementàries per als estudiants que tinguen una beca de mobilitat Erasmus estudis en el curs 2014-15.

L'estudiant no ha de presentar cap sol·licitud atés que és la Universitat de València qui presenta les sol·licituds dels estudiants. La tramitació i adjudicació d'aquestes beques correspona a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

S´espera que les ajudes es resolguen en un termini de tres mesos. Publicarem un anunci en la nostra web quan isca la resolució. Els criteris d'adjudicació d'aquestes beques són els que arreplega la convocatòria, especialment la nota d'expediente.

Import mensual de les ajudes (màxim 5 mesos):

Països grup 1 120 €
Països grup 2 100 €
Països grup 3 80 €

Sol·licitud d'ajudes per necessitats especials

Els estudiants o estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden demanar les ajudes especials que subtitueixen a l'ajuda general de la Unió Europea. Si el percentatge de discapacitat és igual o superior al 65% també podran demanar les ajudes addicionals. La sol·licitud s'ha de presentar en el Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de València.

Més informació sobre les ajudes per necessitats especials.

Accés al formulari de sol·licitud.

Informació específica sobre les Ajudes de mobilitat Erasmus.es (MECD)

Les ajudes de mobilitat Erasmus.es estan finançades pel MECD per a estudiants d'institucions d'educació superior, en el marc del Programa Erasmus+ Es pot consultar la informació d'aquesta beca en la página web de la  beca Erasmus.es

S'ha publicat la resolució provisional de les Ajudes Erasmus.es per al curs 2014-2015

Informació sobre la presentació d'al•legacions disponible fent clic aquí.

La convocatòria, gestió, concessió, pagament i tota la tramitació d'aquestes beques depén del Ministeri de Cultura, Educació i Esports. La Universitat de València no compta amb informació addicional a la publicada. Us podeu dirigir al Ministeri fent ús del correu electrònic erasmus.es@mecd.es

Amb data 4 d'octubre s'ha publicat al Resolució definitiva de les beques Erasmus.es amb la llista alfabètica de beneficiaris i beneficiàries. Els estudiants que vullguen fer cap tipus de reclamació o recurs s'han de dirigir al Ministeri.

Text de la Resolució       

Informació específica 

Existeixen altres ajudes complementàries convocades per diferents organismes: Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, entitats bancàries, etc. Els estudiants que tenen una beca Erasmus adjudicada per al curs 2014-15 poden informar-se de les mateixes a través de la web i de les xarxes socials del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

A continuació podeu trobar informació al voltant d'aquestes altres ajudes:

Beques VLC Campus 

Podran ser-ne beneficiaris els estudiants i estudiantes de la Universitat de València que realitzen una estada de mobilitat internacional per al curs 2014-2015 en una universitat europea amb conveni de col·laboració amb la Universitat de València per al seguiment d'estudis de doble titulació internacional.

No serà necessàri presentar cap sol·licitud. Atés que les beques de mobilitat internacional estan concedides, la Universitat de València considerarà candidats a tots els estudiants que complisquen els requsits establerts en les Bases Reguladores.

Convocatòria VLC Campus
Annex I. Bases reguladores

Correcció d'error Bases Reguladores

Resolució de concessió

Annexe I: llista de beneficiaris i beneficiàries 

Imprés d'acceptació de la beca

 

Beques NILS-EEA curso 2014-2015

Podran ser persones beneficiàris els i les estudiants de la Universitat de València que hagen tingut adjudicada una beca Erasmus per al curs 2014-2015 amb la destinació en Noruega, Islàndia o Liechtenstein.
Termini de presentació de sol.licituds: Fins el 2 de juny, inclòs.
Presentació de sol.licituds: Presentació del formulari NILS que figura com a Annex II de la convocatòria en els Registres Auxiliars de les Secretaríes de les Facultads o en el Registre de Entrada General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibañez, 13).

Convocatòria
Annex I. Bases reguladores.
Annex II. Formulari de Sol.licitud.

Resolució d'adjudicació

Llista de beneficiaris i beneficiàries

Reunió becaris NILS-EEA 2014/2015 de 1er Semestre:
El dia 26 de febrer a les 13:00h a la Sala PB-04 de la Facultat de Magisteri es convoca una reunió per a becaris NILS-EEA estudiants dintre del Programa NILS Science and Sostenibility que han tornat d’estada Erasmus Estudis de 1er semestre.
 

Beques Fórmula Santander 

Per a poder ser beneficiari/ària d'aquesta beca és necesari presentar la sol·licitud mitjançant la inscripció en la pàgina web http://www.becas-santander.com  Termini: fins el 15 d'abril de 2014. S'ha d'utilitzar el e-mail d'estudiant de la Universitat de València (*@alumni.uv.es)

El Banc de Santander i la Universitat de València convoquen tres beques de 5.000 euros cada una per a estudiants o estudiantes que tinguen assignada una estada de movilitat per al curs 2014-2015 en una universitat extrangera que tinga conveni amb el Banc de Santander.

Aquesta inscripció farà els efectes de la sol·licitud. No és necessari presentar cap sol·licitud ni document. Cal utilitzar el correu electrònic de la Universitat de València (*@alumni.uv.es) Abans d'inscriure's cal comprovar si la universitat de destinació està inclosa en la relació d'universitats que tenen conveni amb el Banc de Santander.

 

Beques Altres Cursos

Informació general - Ajudes curs 2013-2014

Resum ajudes econòmiques curs 2013/2014

Els estudiants i les estudiantes estan exempts del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació. Han de matricular-se i pagar les taxes en la Universitat de València.

 1. Ajudes bàsiques per a tots els estudiants:
 • Fons de la Unió Europea: 115 euros / mes.
 • Fons del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD): 100 euros/mes (segons allò anunciat pel MECD, caldrà esperar a la convocatòria) amb un màxim de 8 mesos.
 • Fons Propis de la Universitat: 75 euros/mes.

D´aquesta forma, tots els estudiants rebran un mínim de 290 euros/mes.

       2. Ajudes complementàries que només reben els estudiants que en resulten beneficiaris en el cas de que es convoquen:

 • Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD): ajudes complementàries. Els estudiants i estudiantes que sean erasmus en els curs 2013-2014 i que hagen sigut beneficiaris d'una beca general d'estudis del MECD en el curs 2012-2013, rebran una beca complementària  de 233 euros/mes durant un màxim de 8 mesos. Aquesta beca és incompatible amb la beca general de 100 eruos/mes de MECD.

 • Generalitat Valenciana (GV): ajudes complementàries. Encara no s'han convocat per al curs 2013-2014. En el curs 2012-2013 l'ajuda era d'entre 60 i 90 euros/mes, segons el país de destinació. S'adjudiquen segons l'expedient acadèmic i s'espera que la rebran al voltant del 10% d'estudiants Erasmus Estudis de la Universitat.

 • Ajuntament de València: Xec UNIVEX. Són 100 euros/mes. S'adjudiquen segons expedient acadèmic (només per a estudiants empadronats a València ciutat). La reben aproximadament un 5% dels erasmus estudis.

Beques VLC Campus d'Excel·lència  

Ajuda econòmica de 1.000 euros per a l'alumnat d'estudis de doble titulació internacional que tinguen assignada una estada de mobilitat durant el curs 2013-2014 i no gaudisquen de les ajudes pròpies del programa Erasmus Estudis.

Atés que aquestes estades de mobilitat estan concedides, la Universitat de València considerarà candidats a tots els estudiants que complisquen els requisits. No caldrà presentar cap sol·licitud però s'ha d'acceptar la beca una vegada publicats els llistats de beneficiaris.

Convocatòria

Bases de la Convocatòria

Document d'acceptació provisional

Resolució de concessió

Annexe I: llista de beneficiaris i beneficiàries

 

Beques Fórmula Santander curs 2013-2014 -termini de sol·licituds acabat-

Informació general - Ajudes curs 2012-2013

 

II Llista d'espera Beques Bancaixa 2012-2013

III Llista d'espera Beques Bancaixa 2012-2013

Resum ajudes econòmiques curs 2012/2013

D'acord amb l'adjudicació final dels Fons Europeus la dotació econòmica mensual serà de 130 €.

Forma de pagament

El pagament de la beca es realitza en el compte que l'estudiant ha proporcionat en el seu imprès d'acceptació de la beca.
Els pagaments no es realitzen mensualment. L'estudiant rebrà de forma fraccionada en concepte de pagament inicial un percentatge de les esmentades quantitats després de la seva incorporació a la universitat de destinació i la resta en finalitzar l'estada, un cop presenti la documentació final en la forma i condicions indicades en les instruccions.