Beques curs 2024-2025

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels participants. En cap cas estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, l'estudiantat està exempt d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que l'estudiantat local.

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajuda econòmica més important que rep l'estudiantat és la que prové de la Unió Europea. La Universitat de València complementa aquesta beca amb fons del seu propi pressupost. La quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca oscil·la entre els 250 i els 350 euros mensuals. L'estudiantat amb menys oportunitats rep un complement de 250 euros addicionals al mes. A aquest efecte, és alumnat amb menys oportunitats el que tinga beca general del Ministeri, l'alumnat discapacitat, el que pertanga a una família nombrosa o monoparental i el que siga víctima de terrorisme o violència de genere. El Servei de Relacions Internacionals comprova d'ofici aquestes circumstàncies, en ser exempcions de matrícula.

Aquestes beques no cal sol·licitar-les. Tot l'estudiant de la Universitat de València amb una una estada de mobilitat Erasmus Estudis adjudicada rebrà (sense un altra sol·licitud) la beca econòmica de l'import que li corresponga. La Universitat de València no atorga beques de mobilitat Erasmus Estudis sense dotació econòmica. Tampoc concedeix beques econòmiques si l'alumnat no es desplaça físicament a l'estranger.

Aquesta beca és compatible amb les beques generals per estudis que es convoquen cada any des de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. L'estudiantat ha de demanar aquestes beques també l'any en què són Erasmus Estudios.

 • Beques per a mobilitats de curs complet
 • Beques per a mobilitats semestrals
 • Normativa detallada

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques

Beques Santander Erasmus

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada per al curs 2024-2025.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 1.000 € per a l'estudiantat que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2023-2024 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs 2022-2023.
 2. Una beca de 1.000 € per a l'estudiantat que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2022-2023 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Setanta-set (77) beques de 500 euros a l'estudiantat amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2022-2023. Té preferència per a l'obtenció d'aquesta beca l'estudiantat que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2023-2024 per als mateixos estudis universitaris pels quals ha obtingut la beca Erasmus Estudis.

Es obligatòria la inscripció com a sol·licitant  en la plataforma del Banc de Santander web santanderopenacademy.com com a màxim el 19 de març de 2024.

No cal adjuntar cap documentació. L'estudiantat que complisca el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 1.000 euros hade manifestar-ho en la sol·licitud que presente al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiantata i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2022-2023. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiantat és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2024-2025.

 • Convocatòria de la Universitat de València
 • Bases Banc de Santander 
 • Imprés de sol·licitud
 • Publicació de l'extracte en el DOGV 

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.
Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures.També poden demanar aquesta ajuda persones que, atesa la seua situació física, mental o de salut degudament acreditada, necessiten ajuda econòmica addicional.

La sol·licitud es presentarà a través d’una instància interna

Una vegada s’haja accedit a la instància interna caldrà triar:

 • Tipus d’Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals
 • Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Grup destinatari: Ajudes de suport a la inclusió

Caldrà adjuntar:

 • Formulari de sol·licitud d’ajudes Suport a la Inclusió.
 • Justificants o pressupostos acreditatius de les despeses previstes.
 • Document acreditatiu de la discapacitat amb expressió del percentatge reconegut.
 • Document acreditatiu de la situació física, mental o de salut en que se justifica la sol.licitud de l’ajuda a la inclusió (únicament les persones que no tinguen certificat de discapacitat).

Més información en pagos.erasmus@uv.es i en la Unitat de Suport a la Discapacitat.


Beques curs 2023-2024

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajuda econòmica més important que reben els i les estudiants és la que prové de la Unió Europea. La Universitat de València complementa aquesta beca amb fons del seu propi pressupost. La quantia mensual bàsica d'aquesta beca s'estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca oscil·lava entre els 250 i els 350 euros mensuals. Els i les estudiants amb menys oportunitats reben un complement de 250 euros addicionals al mes. A aquest efecte, és alumnat amb menys oportunitats el que tinga beca general del Ministeri, l'alumnat discapacitat, el que pertanga a una família nombrosa o monoparental i el que siga víctima de terrorisme o violència de genere. El Servei de Relacions Internacionals comprova d'ofici aquestes circumstàncies, en ser exempcions de matrícula.

Aquestes beques no cal sol·licitar-les. Tot estudiant de la Universitat de València amb una una estada de mobilitat Erasmus Estudios adjudicada rebrà (sense una altra sol·licitud) la beca econòmica de l'import que li corresponga. La Universitat de València no atorga beques de mobilitat Erasmus Estudios sense dotació econòmica. Tampoc concedeix beques econòmiques si l'alumnat no es desplaça físicament a l'estranger.

Aquesta beca és compatible amb les beques generals per estudis que es convoquen cada any des de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. Els estudiants han de demanar aquestes beques també l'any en què són Erasmus Estudios.

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge. Més informació.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

Publicació en el DOGV (23/06/2023)

Adjudicació de les beques (14/11/2023)

Beques Santander Erasmus

Resolució d'adjudicació (30/05/2023)

Llista de sol·licituds admeses a baremació (17/05/2023)

Llista de sol·licituds excloses (17/05/2023)

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada per al curs 2023-2024.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 1.000 € per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2022-2023 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs 2021-2022.
 2. Una beca de 1.000 € per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2021-2022 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Setanta-set (77) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2021-2022. Tenen preferència per a l'obtenció d'aquesta beca l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2022-2023 per als mateixos estudis universitaris pels quals ha obtingut la beca Erasmus Estudis.

Caldrà presentar sol·licitud a la Universitat de València en forma prevista en la seua convocatòria

Els estudiants i estudiantes que tinguen adjudicada una beca de mobilitat Erasmus Estudis per al curs 2023-2024 es consideren candidats d'ofici, sense necessitat de presentar sol·licitud.

Es obligatòria la inscripció com a sol·licitant  en la plataforma del Banc de Santander web becas-santander.com abans del 14 de març de 2023 a les 23 hores. (Ampliat fins el 27 de març de 2023 a les 23 hores, d'acord amb les indicacions del Banc de Santander)

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 1.000 euros han de manifestar-lo en la sol·licitud que presenten al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2021-2022. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2023-2024

Convocatòria de la Universitat de València

Bases Universitat de València

Bases Banc de Santander 

Imprés de sol·licitud

Publicació de l'extracte en el DOGV 

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.
Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures.També poden demanar aquesta ajuda persones que, atesa la seua situació física, mental o de salut degudament acreditada, necessiten ajuda econòmica addicional.

La sol·licitud es presentarà a través d’una instància interna

Una vegada s’haja accedit a la instància interna caldrà triar:

 • Tipus d’Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals
 • Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Grup destinatari: Ajudes de suport a la inclusió

Caldrà adjuntar:

 • Formulari de sol·licitud d’ajudes Suport a la Inclusió.
 • Justificants o pressupostos acreditatius de les despeses previstes.
 • Document acreditatiu de la discapacitat amb expressió del percentatge reconegut.
 • Document acreditatiu de la situació física, mental o de salut en que se justifica la sol.licitud de l’ajuda a la inclusió (únicament les persones que no tinguen certificat de discapacitat).

Més información en pagos.erasmus@uv.es, Unitat de Suport a la Discapacitat i en el següent enllaç.


Beques curs 2022-2023

El programa Erasmus Estudis compta amb ajudes econòmiques d'assignació mensual per als estudiants i les estudiantes. Aquestes ajudes són una ajuda per a sufragar l'allotjament, la manutenció i el viatge dels estudiants que participen en el programa. En cap cas, les ajudes estan previstes per a cobrir les despeses totals. A més, els estudiants estan exempts d'abonar en la universitat de destinació qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques. Quant a les taxes administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques rebran el mateix tractament que els estudiants locals.

Beques Unió Europea - Universitat de València

L'ajut econòmic més important que reben els estudiants i les estudiantes és el que prové de la Unió Europea. La Universitat de València complementa aquesta beca amb fons del pressupost propi. La quantia mensual bàsica d’aquesta beca s’estableix en funció del país on es fa la mobilitat. La beca varia entre els 210 i els 310 euros mensuals. Els estudiants i les estudiantes que tinguen beca general per a cursos estudis universitaris reben un complement de 250 euros al mes. Els estudiants i les estudiantes discapacitats han de fer una sol·licitud per sol·licitar les ajudes per necessitats especials.

Aquesta beca no cal sol·licitar-la. Tot estudiant de la Universitat de València amb una beca de mobilitat Erasmus Estudis adjudicada rebrà (sense cap altra sol·licitud) la beca econòmica de l’import que li corresponga. La Universitat de València no atorga beques de mobilitat Erasmus Estudis sense dotació econòmica. Tampoc no concedeix beques econòmiques si l'alumnat no es desplaça físicament a l'estranger.

Aquesta beca és compatible amb les beques generals per estudis que cada any es convoquen des de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. Els estudiants i estudiantes també han de demanar aquestes beques l'any en què són Erasmus Estudis.

Estudiantat Erasmus Estudis (excepte UK)

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Estudiantat Erasmus Estudis amb destinació Regne Unit

Beques per a mobilitats de curs complet

Beques per a mobilitats semestrals

Normativa detallada

Beca Erasmus Desplaçament ecològic

L'estudiantat que opte per un "Desplaçament ecològic" per a viatjar a la universitat de destinació podrà demanar una ajuda complementària. S’entén per desplaçament ecològic el realitzat en transport sostenible, en el qual s’utilitzen mitjans de transport de baixes emissions durant la major part del viatge. Més informació.

Beques Erasmus Generalitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV de 9 novembre 2022 la convocatòria d'ajudes per a complementar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa Erasmus+ per a mobilitats d'estudiants de Grau en el curs 2022-2023.

Els estudiants i  estudiantes no han de presentar cap sol·licitud. Les universitats són les encarregades de presentar una relació amb la informació rellevant del estudiants i estudiantes que compleixen els requisits de la convocatòria.

Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents però quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes aquells que es troben en situació d'estada o residència per estudis. Per aquest motiu, tots els estudiants estrangers no comunitaris han d'enviar una còpia escanejada del seu permís de residencia al correu erasmus.estudis@uv.es
Publicació en el DOGV

Adjudicació de les beques: publicació en el DOGV (25/01/2023)

Beques Santander Erasmus

Resolució d'adjudicació (23/06/2022)

Llista de sol·licituds baremades (22/06/2022)

Llista de sol·licituds admeses a baremació (1/06/2022)

Llista de sol·licituds excloses (1/06/2022)

Són ajudes econòmiques finançades pel Banc de Santander per a estudiants i estudiantes que tinguen una beca de mobilitat Erasmus adjudicada per al curs 2022-2023.

Tres modalitats de beques:

 1. Una beca de 2.000 € per a l'estudiant/a que tinga beca general del Ministeri d'Educació en el curs 2021-2022 i tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs 2020-2021.
 2. Una beca de 2.000 € per a l'estudiant/a que tinga la millor nota mitjana d'expedient ponderada a la finalització del curs  2020-2021 d'entre aquells que acrediten una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
 3. Cent una (101) beques de 500 euros als estudiants i estudiantes amb les millors notes mitjanes d'expedient ponderades en el curs 2020-2021.

Les sol·licituds es poden presentar en el Registre d'Entrada de la Universitat de València amb l'Imprés de Sol·licitud. Abans del 15 de març de 2022.

Els estudiants i estudiantes que tinguen adjudicada una beca de mobilitat Erasmus Estudis per al curs 2022-2023 es consideren candidats d'ofici, sense necessitat de presentar sol·licitud.

Es obligatòria la inscripció com a sol·licitant  en la plataforma del Banc de Santander web becas-santander.com abans del 15 de març de 2022

No cal adjuntar cap documentació. Els estudiants que compleixen el requisit de discapacitat per a optar a la beca de 2000 euros han de manifestar-lo en la sol·licitud que presenten al Banc de Santander. A la persona discapacitada que siga beneficiaria d'aquesta beca se li demanarà que ho acredite amb el certificat corresponent.

La nota mitjana d'expedient ponderada es calcula com la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2020-2021. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant és la publicada en la convocatòria Erasmus Estudis per a mobilitats en el curs 2022-2023 "Llista de sol·licituds admeses amb expressió dels criteris de valoració genèrics (23/12/2021)"

Convocatòria de la Universitat de València

Bases Universitat de València

Bases Banc de Santander

Imprés de sol·licitud

Publicació de l'extracte en el DOGV

Beques Doble Titulació Internacional 

Són ajudes per a estudiants de doble titulació internacional de Grau que no tinguen cap altra beca de mobilitat de la Universitat de València.
Més informació

Ajudes de Suport a la Inclusió (abans Necessitats Especials)

Els estudiants i estudiantes que tinguen reconegut un percentatge de discapacitat igual o superior al 33% poden sol·licitar les Ajudes de Suport a la Inclusió basades en el cost real acreditat amb factures. També poden demanar aquesta ajuda persones que, atesa la seua situació física, mental o de salut degudament acreditada, necessiten ajuda econòmica addicional.

De manera automàtica, rebran el complement de 250 euros/mes com a estudiantat en situació de desavantatge. Aquest darrer complement és incompatible amb el complement per haver sigut becar general del Ministeri d'Educació o per la condició de Refugiat.

Les persones interessades poden demanar rebre'n informació enviant un correu electrònic a la direcció "pagos.erasmus@uv.es". Recomanem també que contacten a la Unitat de Suport a la Discapacitat.

Procediment de sol·licitud d'ajudes de "Suport a la Inclusió".

Data límit de presentació de la sol·licitud: quinze dies abans de la finalització de la mobilitat

Documentació que cal adjuntar:

 1. Formulari de sol·licitud de ajudes "Suport a la inclusió"  en format pdf o en format Word per a adjuntar-lo a la sol·licitud.
 2. Certificat en pdf que expresse el percentatge de discapacitat reconegut.
 3. Un únic fitxer en pdf, amb tots els documents acreditatius de les despeses reals (pressupostos, factures, etc.). Informació sobre les despeses que es poden subvencionar.

La sol·licitud s'ha de presentar per Instància Interna a la que s'accedeix clicant en l'enllaç següent:

https://www.uv.es/einterna

Caldrà triar:

(1) Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals

(2) Nom de la Unitat: Servei de Relacions Internacionals i Cooperació

(3) Grup destinatari: Beca Erasmus+ NNEE