A A A
 
6 de juny de 2023
 

Publicada al DOGV la modificació del Decret 174/2002

 
Publicat al DOGV el DECRET 83/2023, de 2 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Consell, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.
 
 

1 de juny de 2023
 

CCOO organitza  cursos  intensius C1 i C2 de valencià.  Modalitat teleformació.

 
L’Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de CCOO PV organitza 2 cursos intensius de valencià, en modalitat teleformació, dirigits a la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià d’octubre.
 
 
Aquests cursos pretenen repassar de manera intensiva els continguts d’expressió oral, d’expressió escrita i de gramàtica, ortografia i lèxic necessaris segons les exigències del nivell.
La metodologia utilitzada és teoricopràctica i està adaptada al models de prova oficials. Per al bon aprofitament del curs cal tenir els coneixements del nivell B1/B2 per al C1, i del C1 per al C2.
Durada dels cursos C1 i C2: del 4 de setembre al 21 d’octubre 2023.
 
Modalitat: 'on line'. A través del nou campus de formació de llengües ‘TREBALLENGUA’ de CCOO PV.
 
 

 
26 de maig de 2023
 

Mesa Negociadora 2 de juny de 2023

 
ORDRE DEL DIA.
 
 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. (Enllaç)
 2. Aprovació, si escau, del reglament de selecció i contractació de professorat substitut a la Universitat de València. (Enllaç)
 
 1. Actualització de la composició de la Comissió Negociadora del IV Pla d’Igualtat de la Universitat de València.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 1/2023 del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de València. (Enllaç)
 3. Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública del PAS de 2023. (Enllaç)
 4. Torn obert de paraules.
 

CCOO pide la retirada de dos reales decretos al Ministerio de Universidades y la apertura de un proceso negociador con todas las garantías

 
El Ministerio de Universidades plantea dos nuevos decretos que generan confusión en el sistema universitario y afectan a la autonomía de las universidades.
 
El Ministerio de Universidades, en su espacio de participación pública, ha publicado sendos borradores de “Real Decreto por el que se establecen los ámbitos de conocimiento a efectos de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario” y de “Real Decreto por el que se regula la organización de los Departamentos universitarios”. Por diversas razones, CCOO plantea la retirada de estos textos y su negociación con las organizaciones sindicales, ya que su contenido afecta a las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias.  + seguir leyendo
 

23 de març de 2023
 

Publicada en el BOE la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU).

 
 
Publicada la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU). La llei entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.
 
>> BOE
 
 
A continuación, punxant en les imatges, pots veure de manera breu en els esquemes que hem elaborat, com afectaran aquests canvis legislatius a les figures de Professorat contractat de caràcter laboral: contractats doctors, col·laboradors, ajudants, ajudants doctors i associats.
 
 
 
Lecturas
 
 

13 de març de 2023.
 

Mesa Negociadora i Negociació Col·lectiva.

 
Des de Comissions Obreres de la Universitat de València volem informar a la comunitat universitària sobre la nostra preocupació en relació amb la situació de la Mesa Negociadora. Reclamem a l'equip rectoral de la UV que mantinga el seu compromís de negociar i acordar en Mesa Negociadora, prèvia al consell de Govern, de totes aquelles matèries que afecten les condicions laborals i retributives del personal de la nostra universitat.
 
Des de 2010, s'ha respectat aquest compromís pels successius equips rectorals de negociar i acordar en Mesa Negociadora. Aquest compromís s'ha incomplit en l'última Mesa Negociadora per part de l'equip rectoral, motivat pel canvi de posició d'alguns sindicats respecte als acords aconseguits en les reunions de les comissions tècniques, prèvies a la Mesa Negociadora, bloquejant amb aquesta actitud els possibles acords sobre aquests temes.
 
Davant aquesta nova situació, CCOO ens hem dirigit a l'equip rectoral protestant d'aquest fet i exigint que es mantinga el compromís de negociar i acordar en Mesa Negociadora.
 
Des de CCOO, cridem a la reflexió i a la responsabilitat a totes les parts, per a evitar un bloqueig que aniria en perjudici de la capacitat sindical per a defensar els drets de les treballadores i els treballadors de la UV.
 
 

9 de març de 2023
 

Sobre l'aprovació de la LOSU

 
 
El projecte de Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU) –que es vota hui en el Congrés i que previsiblement entrarà en vigor en els pròxims dies– no respon a les necessitats de les universitats públiques. Malgrat la justificació de modernització assenyalada pel Ministeri d'Universitats, CCOO des de l'inici ha mostrat el seu rebuig perquè entenia que els problemes que afligeixen a les universitats públiques i al seu personal no es resolien en el primer esborrany presentat, i que es mantenen i persisteixen en la Llei.
 
La LOSU és poc ambiciosa en la defensa de la universitat com a servei públic d'ensenyament superior. A més, minva l'autonomia universitària perquè reforça el paper i poder de les comunitats autònomes a través de diversos mecanismes.
 
Tampoc soluciona els problemes crònics de finançament deficitari de les universitats públiques, ja que només assenyala, en el millor dels escenaris, un increment fins a l'1% del PIB en 2030, insuficient perquè actualment està per davall de la mitjana europea i de la de l'OCDE, la qual cosa suposa un hàndicap per a la internacionalització. .... >> llegir més
 
 
Documents:
 

Mesa Negociadora 3 de març de 2023

 
ORDRE DEL DIA.
 
 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
 
 1. Informació de la Secretaria General sobre l'elaboració de la normativa de convivència de la Universitat de València.
 
 1. Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 1.2 del Reglament per a l'estabilització del professorat associat.
 
 1. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de l’oferta d’ocupació pública de PDI per a l’any 2023 (doc final)
     
 1. Aprovació, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València per al curs 2023-2024.
 
 1. Aprovació, si escau, del Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València.
 
 1. Torn obert de paraules.

 
13 de febrer de 2023
 

La participació de la dona en la ciència. Pilar fonamental de la transformació social

 
 
L'Àrea de Política Científica de la Secretaria Confederal de Transicions Estratègiques i Desenvolupament Territorial de CCOO, publica l'estudi "La participació de la dona en la ciència. Pilar fonamental de la transformació social"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 febrer de 2023
 
 
Les dones haurien de guanyar un 20,9% més per a igualar el seu salari mitjà al dels homes.
 
A Espanya existeix una clara desigualtat entre la remuneració que perceben en mitjana dones i homes pel seu treball assalariat. Aquesta bretxa salarial s'explica per tres components:
 
 1. La desigualtat “ex-ante” o a priori que suporten les dones en les societats capitalistes patriarcals que es plasma en rols de gènere diferents en la socialització i en l'educació i es tradueix en una pitjor situació a l'hora d'afrontar la seua vida laboral.
 2. La desigualtat “durant” que suporten les dones durant la seua trajectòria laboral i professional, amb una desigual inserció laboral (ocupació, sector), amb pitjors condicions laborals (jornada, contracte) i amb majors interrupcions en la seua vida laboral vinculades a un desigual repartiment de les tasques de cura, que penalitzen la seua trajectòria laboral (complements, promoció, formació) i acaben reforçant el seu caràcter de renda complementària en la llar. Tots aquests elements es tradueixen en menors salaris inicials i finals durant la seua trajectòria laboral.
 3. La discriminació salarial “a posteriori” per raó de gènere: retribuir de manera desigual per treballs d'igual valor i característiques laborals similars
 
 
 

MESA NEGOCIADORA DE L’1 DE FEBRER DE 2023
 
ORDRE DEL DIA.
 
 
 1. Constitució de la Mesa Negociadora i modificació del seu reglament. (Document)
 2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. (Document)
 3. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball del PDI de la Universitat de València de l’any 2022
            - Evolució plantilla    
            - Relació places modificades   (actualitzat 27/01/2023)
            - RLT PDI 2022
   4.  Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de la carrera professional 2023-2025. (Document)
   5.  Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2023.
              - Proposta addenda (UV)  
              - Proposta almanac (UV).
              - CALENDARI APROVAT
   6.    Torn obert de paraules
 

Canvis en la tramitació de les baixes mèdiques per incapacitat temporal, a partir de l'1 d'abril de 2023.

 
 • Les persones treballadores ja no estaran obligades a entregar la còpia en paper per a l'empresa en la gestió de la incapacitat temporal, a partir de l'1 d'abril de 2023.
 • El servei públic de salut, la mútua o l'empresa col·laboradora remetrà a l’INSS per via telemàtica les dades dels comunicats de baixa, de confirmació i d’alta.
 • Alhora, l’INSS comunicarà a les empreses les dades relatives als comunicats mèdics de baixa, de confirmació i d’alta emesos pel personal facultatiu
 
 
 

10 d'octubre de 2022

 

CCOO sol·licita informació pressupostària a Hisenda per conèixer l’estat del pla de finançament de les universitats públiques valencianes i del conveni col·lectiu del seu personal laboral.

 
En un moment on s’estan fent les peticions i ajustos per a presentar l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana, des de la FECCOOPV hem sol·licitat a la Conselleria d’Hisenda informació per saber quina és la planificació per a poder cobrir dos de les tres demandes fonamentals que des del sector d‘universitats del sindicat venim fent fa mesos: conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes i pla de finançament.
 
 

 
26 de juliol de 2022
 

La Secció sindical de CCOO a la Universitat de València, ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de València, per la deducció de la quota patronal del personal que rep les ajudes Margarita Salas i María Zambrano

 
 
La Secció sindical de CCOO a la Universitat de València, ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de València, per la deducció de la quota patronal dels salaris bruts del personal que rep les ajudes Margarita Salas i María Zambrano.
 
Això suposa que, en la UVEG, del sou a percebre sobre la base d'un contracte, descompta el 31,40% que correspon a les despeses de contractació de la Universitat.
 
 
 
 

 
12 de desembre de 2019
 

Concentracions als rectorats de les universitats públiques valencianes en protesta per la no signatura del conveni

 
Els sindicats que participarem en la negociació del conveni col·lectiu CCOO – UGT – STEPV – CSIF – SEP, convoquen a tota la comunitat universitària a concentrar-se front als rectorats de les universitats públiques valencianes en protesta per la no signatura del conveni.
 
Mentre el Govern de la Generalitat, i el seu sorprenent pas enrere, que ni signa ni autoritza, i les rectores i rectors, amb les seues reticències, segueixen sense posar-se d'acord, el personal laboral de les universitat pateix les conseqüències de tan nefasta actuació.
 
Exigim als rectorats acció i a la Generalitat Valenciana solucions.
 

 
 
 
 
 
 
Canvis tamitació IT
 
 
Revista Trabajadora
 
Descarrega el calendari laboral 2023
Clic a l'imatge
 
 
Permisos i llicéncies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓ ONLINE
FOREM PV posa a la vostra disposició cursos en modalitat de teleformació, a través dels quals podeu aprofitar  per a actualitzar les vostres competències professionals.
 
Podeu accedir als cursos en modalitat teleformació a través de la nostra web:
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
Informe diagnostic PAS