Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

Objectius vinculats als ODS

Us presentem els objectius del Pla Estratègic de la UV vinculats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides:

 

Disposar d'una plantilla de PDI ajustada a les finalitats i recursos de la UV

ODS 4          ODS 8

Millorar l'estabilitat, la promoció professional i les condicions de treball del PDI

ODS 8
 

Actualitzar la nostra oferta de titulacions oficials contemplant les necessitats canviants de formació i els nous perfils professionals requerits per la nostra societat

ODS 4          ODS 8

Enfortir els estudis de Doctorat

ODS 4

Facilitar una orientació integral a l'estudiantat a nivell personal, acadèmic i professional

ODS 4

Desenvolupar i fer visible una oferta formativa que atenga la necessitat de l'aprenentatge permanent de la societat

ODS 4          ODS 8

Millorar i desenvolupar metodologies i recursos docents innovadors

ODS 4

Millorar l'ocupació de l'estudiantat diplomat de la UV

ODS 8

Potenciar la investigació de qualitat i la seua projecció a la societat

ODS 9          ODS 17

Millorar les condicions en les quals es desenvolupa la investigació en la UV

ODS 9

Impulsar la investigació amb potencial de transferència a la societat. Identificar el coneixement transferible de la nostra activitat investigadora

ODS 9

Enfortir la política d'aliances de la UV amb organitzacions públiques i privades per a promoure i facilitar la transferència de R+D+I en la seua àrea d'influència

ODS 9          ODS 17

Enfortir la cultura de l'emprenedoria, tant individual com col·lectiva, a partir de fórmules societàries convencionals o d'economia social, i dinamitzar la cadena de valor de la investigació amb capacitat de transferència

ODS 8          ODS 9

Millorar l'experiència universitària de l'estudiantat en clau de formació integral a través de la cultura

ODS 4          ODS 11

Millorar la visibilitat d'aquelles activitats culturals i resultats que reforcen el prestigi de la Institució

ODS 4          ODS 11

Potenciar la col·laboració entre la UV i el seu entorn per a incrementar la transferència de coneixement a la societat

ODS 4          ODS 17

Potenciar la dimensió internacional de les nostres titulacions

ODS 4          ODS 17

Desenvolupar el multilingüisme en el si de la comunitat UV, potenciant la llengua pròpia

ODS 4          ODS 17

Potenciar el reconeixement extern de la qualitat dels nostres títols i centres

ODS 4          ODS 17

Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures digitals de la institució s'adapten a les necessitats de les persones usuàries

ODS 9

Cerca activa del millor finançament possible perquè la UV desenvolupe la seua missió, visió i objectius estratègics

ODS 17

Transformació progressiva de les infraestructures i espais de la Universitat amb propòsits d'eficiència energètica

ODS 11          ODS 13

Projectar la progressiva transformació dels campus amb el propòsit de millorar els espais disponibles per a docència i investigació, i aconseguir un major grau d'humanització i confort

ODS 11

Fomentar la sostenibilitat de la Universitat de València i la sensibilització de la seua comunitat universitària

ODS 11          ODS 13

Fomentar els valors de vida saludable i prevenció

ODS 3

Fomentar els valors de cooperació

ODS 17

Potenciar un model de gestió universitària basat en els valors d’igualtat, sostenibilitat, solidaritat i transparència que abaste totes les nostres activitats

ODS 5          ODS 16

Transversalitzar la perspectiva de gènere i d’igualtat de gènere en la diversitat en la docència i en la recerca

ODS 5

Consolidar i millorar l’administració electrònica quant a registre, arxivament i notificació

ODS 16

Transformar la normativa de la UV per adaptar-la a la nova realitat legislativa universitària, ajustada a la nostra comunitat universitària i als valors de la nostra societat

ODS 16

Fomentar l’entesa, la convivència pacífica i el ple respecte dels valors democràtics, drets fonamentals i les llibertats públiques en l’àmbit universitari mitjançant l’aplicació i el desplegament de la Llei 3/2022

ODS 16

Avançar en el propòsit de ser una universitat responsable i transparent, millorant la publicitat de la seua activitat i la seua gestió en el portal de transparència i el web de la Universitat de València

ODS 16

Disposar d’una plantilla de PTGAS ajustada a les finalitats i als recursos de la UV

ODS 8

Millorar l’estabilitat, la promoció professional i les condicions de treball del PTGAS

ODS 8