Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

GER01 Disposar d’una plantilla de PTGAS ajustada a les finalitats i als recursos de la UV

Les persones són la base i la finalitat de la nostra institució, i per això és estratègic desenvolupar una política que facilite la millora de la plantilla en tots els aspectes. Cal assegurar una distribució equilibrada dels recursos que permeta que les àrees amb excedent suplisquen les deficitàries, però és fonamental comptar amb dotacions addicionals, dins dels límits que puga permetre el finançament i el marc legal. Aquestes prioritats s’han de complementar amb processos d’anàlisi i avaluació que siguen útils per a la presa de decisions en l’àmbit dels recursos humans i el desenvolupament professional de la plantilla, amb l’objectiu final de la millora del servei públic d’ensenyament superior. Així mateix, la UV fomentarà que el desenvolupament dels seus processos de gestió de persones es duga a terme amb una perspectiva inclusiva i d’igualtat.

LAEGER01. Planificar i dotar la plantilla de PAS a partir d’una anàlisi dels processos de gestió i càrregues de treball.

Responsable: Gerència

Coordinador: Vicegerència de Recursos Humans i Organització Administrativa

GER02 Millorar l’estabilitat i la promoció professional i les condicions de treball del PTGAS

Hem de desplegar polítiques que asseguren la configuració d’un equip humà motivat i compromès amb l’estratègia de la Universitat i amb el servei públic que prestem. Això requereix desenvolupar processos d’estabilització, desenvolupament i promoció de la carrera professional, en la mesura que el marc pressupostari i legal ho permeten. Així mateix, cal afavorir la millora dels factors psicosocials i organitzatius del treball, la conciliació i la seguretat i salut laboral.

LAEGER02 Disminuir la provisionalitat en la provisió de llocs de treball en la plantilla.

Responsable: Gerència

Coordinador: Vicegerència de Recursos Humans i Organització Administrativa

LAEGER03 Revisar i reestructurar les escales del personal funcionari de la Universitat de València segons el caràcter homogeni de les funcions que s’han d’exercir en els llocs de treball a què poden accedir, i les seues competències, capacitats i coneixements comuns.

Responsable: Gerència

Coordinador: Vicegerència de Recursos Humans i Organització Administrativa