Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VIDI01 Potenciar un model de gestió universitària basat en els valors d’igualtat, sostenibilitat, solidaritat i transparència que abaste totes les nostres activitats

Tota l’activitat de la UV ha d’estar impregnada, i alhora transmetre i projectar, els valors que estan reflectits en els seus Estatuts i que la institució defensa i promociona de manera explícita i activa, i sempre amb una atenció especial als col·lectius amb discapacitat, a la igualtat real entre homes i dones, i amb el respecte a totes les diversitats. La consecució d’aquest objectiu requereix l’articulació de polítiques i processos transversals, i la definició d’accions que permeten a tots els actors socials identificar la UV amb els valors esmentats.

LAEVIDI01 Potenciar les accions d’integració de l’estudiantat amb discapacitat o NEAE al llarg del seu trànsit per la UV, a través d’accions formatives en la comunitat universitària i a l’estudiantat amb discapacitat, i treballant els seus drets de col·lectius.

Responsable: Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Coordinador: UV Discapacitat

LAEVIDI02 Desenvolupar polítiques inclusives d’accés i permanència a la Universitat de València de PTGAS  i PDI amb discapacitat.

Responsable: Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Coordinador: UV Discapacitat

LAEVIDI03 Elaboració d’un diagnòstic de la situació d’igualtat entre dones i homes a la Universitat de València, i elaboració del IV Pla d’igualtat de la Universitat de València, el I Pla de diversitats i el II Pla de discapacitat.

Responsable: Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Coordinador: Unitat d’Igualtat i UV-discapacitat

LAEVIDI04 Continuar amb el suport a les membres de la comunitat universitària afectades per la violència de gènere i l’assetjament, mitjançant l’acompanyament psicològic, acadèmic i jurídic, implementant un programa de prevenció de l’assetjament sexual, continuant amb el suport a les membres de la comunitat universitària afectades per violència de gènere i assetjament, i promovent una xarxa de voluntariat entre l’estudiantat i entre el PTGAS i el PDI.

Responsable: Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Coordinador: Unitat d’Igualtat

LAEVIDI05 Potenciar el treball en xarxa en l’àmbit de l’equitat, la igualtat entre dones i homes, la igualtat en la diversitat, la no-discriminació i les polítiques inclusives.

Responsable: Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Coordinador: Unitat d’Igualtat, UVdiscapacitat

VIDI02 Transversalitzar la perspectiva de gènere i d’igualtat de gènere en la diversitat en la docència i en la recerca

Impulsar la formació en coeducació en els graus de Magisteri i en el Màster de Secundària. També introduir la perspectiva de gènere en diferents estudis oficials de grau, màster i doctorat de la UV. Igualment, continuar desenvolupant estratègies per a la formació de tota la comunitat universitària en matèria d’igualtat de gènere entre dones i homes i d’igualtat de gènere en la diversitat, fomentant les bones pràctiques i impulsant els tallers a demanda. Promoure la recerca i innovació en matèria d’igualtat, oferint formació per a la incorporació de l’anàlisi de gènere i d’igualtat en la diversitat i promovent el lideratge de les dones en els projectes i grups de recerca.

LAEVIDI06 Impulsar la formació en coeducació en la docència.

Responsable: Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Coordinador: Unitat d’Igualtat

LAEVIDI07 Promoure la recerca transversal, equitativa, igualitària i de gènere com a repte neuràlgic, a través de campanyes, premis i actes de difusió.

Responsable: Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Coordinador: Unitat d’Igualtat, UVdiscapacitat