Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VFTO01 Desenvolupar i fer visible una oferta formativa que atenga la necessitat de l’aprenentatge permanent de la societat

És estratègic aprofitar les eines docents de formació permanent amb la denominació de formació contínua, dirigides a persones que no disposen d’una titulació universitària (no solament estudiants, sinó professionals i persones no treballadores que mai han rebut ensenyament universitari) per acostar la universitat a la societat, assegurant continguts i competències de rellevància per als escenaris laborals i empresarials més actuals.

LAEFTO01 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seues funcions.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa

LAEFTO02 Millorar i incrementar l’oferta formativa de formació contínua específicament dirigida a professionals i persones no treballadores.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa

VFTO02 Millorar i desenvolupar metodologies i recursos docents innovadors

És estratègic establir les bases per a assegurar que el model docent de la UV té una ràpida capacitat d’adaptació, aspecte que suposa fer compatibles dos factors que condicionen l’activitat docent de la UV:

  1. Mantenir, millorar i actualitzar les infraestructures físiques i tecnològiques disponibles.
  2. Millorar la qualitat de la interacció entre professorat i alumnat.

En aquest sentit, la innovació docent té un paper clau, ha d’incloure el desenvolupament de metodologies híbrides i una praxi docent innovadora que considere la inclusió de les persones amb discapacitat i necessitats específiques de suport educatiu (NEAE), i que impacte en el desenvolupament humà i en el progrés del coneixement compartit entre universitat i societat.

LAEFTO03 Dissenyar un model docent que ens permeta avançar en una oferta de titulacions virtuals i híbrides.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Delegació de la Rectora per a la transformació docent

LAEFTO04 Progressar en la implementació d’una docència atractiva i participativa.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Servei d’Informació i Dinamització (Sedi)

LAEFTO05 Transversalitzar la innovació com a estratègia de millora de la docència.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa

VFTO03 Millorar l’ocupació de l’estudiantat titulat de la UV

LAEFTO06 Desenvolupar programes que milloren la inserció professional dels nostres titulats i titulades.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: UVOcupació

LAEFTO07 Possibilitar l’adquisició de competències tècniques i transversals dels nostres titulats i titulades i millorar el programa de pràctiques externes i extracurriculars que els permeten ser competitius davant un mercat professional canviant i exigent, de manera compromesa i sostenible.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Delegació de la Rectora per a Ocupació i Pràctiques

LAEFTO08 Monitorar, identificar i remarcar les competències que s’obtenen en cursar els estudis de doctorat perquè estiguen alineades amb els perfils de demanda dels titulats i titulades en els sectors empresarial i públic.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Delegació de la Rectora per a Ocupació i Pràctiques

LAEFTO09 Desenvolupar un pla d’acció transversal que potencie l’ocupabilitat i l’emprenedoria de les persones graduades incloent-hi el foment de trobades i col·laboracions, la millora en la informació subministrada i un increment en la borsa de treball.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Delegació de la Rectora per a Ocupació i Pràctiques

LAEFTO10 Estudiar el nivell d’ocupabilitat i d’inserció professional dels nostres titulats i titulades com a criteri de qualitat dels diferents títols oferts, incorporant formació transversal i donant suport a les iniciatives d’emprenedoria.

Responsable: Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació

Coordinador: Delegació de la Rectora per a Ocupació i Pràctiques