Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

SG01 Consolidar i millorar l’administració electrònica quant a registre, arxivament i notificació

Consolidat el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, així com l’obligació d’aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris perquè aquest dret es puga exercir, es fa necessari continuar avançant en la pràctica de les notificacions electròniques.

Així mateix, la legislació actual estableix l’obligació de totes les administracions públiques de disposar d’un registre electrònic general, o, si escau, adherir-se al de l’administració general de l’estat. A la Universitat de València s’ha optat per adherir-se a l’aplicació GEISER del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Per tant, es continuaran desenvolupant els treballs per al seu ple funcionament. 

En matèria d’arxius, la legislació actual introdueix com a novetat l’obligació de cada administració pública de mantenir un arxivament electrònic únic dels documents que corresponguen a procediments finalitzats, així com l’obligació que aquests expedients siguen conservats en un format que permeta garantir l’autenticitat, integritat i conservació del document. En aquest punt, s’ha subscrit un conveni entre totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i s’ha contractat l’aplicació Odilo. Per tant, es fa necessari continuar el treball que s’està realitzant per a implementar un arxivament electrònic.

LAESG01 Desenvolupament dels instruments necessaris per al registre i arxivament electrònic de tota la documentació de la UV.

Responsable: Secretaria General

Coordinador: Secretaria General

LAESG02 Implantació, amb caràcter general, de les notificacions electròniques.

Responsable: Secretaria General

Coordinador: Secretaria General

SG02 Transformar la normativa de la UV per adaptar-la a la nova realitat legislativa universitària, ajustada a la nostra comunitat universitària i als valors de la nostra societat

L’aprovació de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, amb la conseqüent derogació de l’anterior Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, planteja una reforma de gran importància en el marc jurídic del sistema universitari espanyol. Fet que comporta la necessitat de dur a terme, en primer lloc, un estudi de les novetats introduïdes per la nova Llei del sistema universitari i tota la legislació que es vaja aprovant en el seu desplegament i, en segon lloc, fer una anàlisi dels Estatuts de la Universitat de València i la normativa aprovada per la Universitat en el desplegament d’aquests, per adaptar-los a la legislació actual.

LAESG03 Adaptació dels Estatuts de la Universitat de València a la LOSU i la seua modificació.

Responsable: Secretaria General

Coordinador: Secretaria General

LAESG04 Adaptació de la normativa de la UV als nous Estatuts de la Universitat de València, d’acord amb la normativa que s’aprove en el desplegament de la LOSU.

Responsable: Secretaria General

Coordinador: Secretaria General

SG03 Fomentar l’entesa, la convivència pacífica i el ple respecte dels valors democràtics, drets fonamentals i les llibertats públiques en l’àmbit universitari mitjançant l’aplicació i el desplegament de la Llei 3/2022

La Llei de convivència d’universitats i també la Llei orgànica del sistema universitari suposen un pas endavant per a afavorir l’entesa, la convivència pacífica i el ple respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques en l’àmbit universitari.

Així, més enllà d’enumerar els drets i deures de l’estudiantat, el professorat i el personal tècnic, de gestió i administració i serveis, la Llei de convivència universitària permet a les universitats desenvolupar mesures i actuacions que afavorisquen i estimulen la convivència activa i la corresponsabilitat entre tots els membres de la comunitat universitària.

En aquest sentit, les universitats han d’aprovar les seues normes de convivència que són un instrument fonamental per a aquest propòsit. A la Universitat de València s’ha designat un grup de treball que les ha elaborades i que es tramitaran després del procés d’exposició pública, per a la seua aprovació posterior pel Consell de Govern.

Així mateix, la llei s’inclina per la utilització preferent de les modalitats alternatives al sistema disciplinari per a la resolució dels conflictes, com ara la mediació.

Per fer efectiva la resolució pacífica dels conflictes s’ha constituït en el si de la nostra Universitat la Comissió de Convivència, amb representació paritària dels diferents sectors.

LAESG05 Aprovació de les Normes de convivència i bones pràctiques de la UV.

Responsable: Secretaria General

Coordinador: Secretaria General

LAESG06 Difusió entre la comunitat universitària de les Normes de convivència i bones pràctiques de la UV, amb caràcter general, de les notificacions electròniques.

Responsable: Secretaria General

Coordinador: Secretaria General

SG04 Avançar en el propòsit de ser una universitat responsable i transparent, millorant la publicitat de la seua activitat i la seua gestió en el portal de transparència i el web de la Universitat de València

La Universitat de València té entre els seus objectius ser una universitat orientada a la ciutadania, que afavorisca la seua participació i que, mitjançant la planificació i l’avaluació, done sentit a la concepció de la transparència com a vertadera eina de rendició de comptes i, juntament amb la millora de l’ètica pública, constitueixen les bases per a enfortir els vincles de complicitat i confiança amb la societat.

Si bé, en matèria de transparència, la Universitat de València va implementar el seu portal de transparència, de conformitat amb la legislació anterior, per tal de fer visible a la societat tota la seua gestió, com recentment s’ha aprovat una nova Llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana que amplia la informació objecte de publicitat activa, es fa necessari adaptar el portal de transparència de la Universitat als requeriments de la nova llei, juntament amb la labor constant d’actualització periòdica de la informació publicada en el portal de transparència.

D’altra banda, en el portal de transparència també té un accés directe per a atendre les sol·licituds d’accés a la informació.

LAESG07 Adaptació del portal de transparència de la UV a les exigències de la normativa vigent, i coordinació per a la seua actualització periòdica.

Responsable: Secretaria General

Coordinador: Secretaria General