Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

Metodologia

El PEUV 2023-2026 de la UV és el resultat de l’anàlisi combinada:

  • De la missió que defineixen els Estatuts de la UV i dels compromisos del programa de govern, amb el suport de la comunitat universitària després de les eleccions de març de 2022, que defineixen la seua visió i els seus valors identitaris.
  • I de les principals conclusions de l’anàlisi estratègica desenvolupada a partir de l’anàlisi de l’entorn i de l’anàlisi interna de la institució.

Com a resultat de l’anàlisi estratègica i de la missió, visió i valors pels quals es guia la UV, es defineixen el conjunt d’objectius estratègics (organitzats en els àmbits funcionals i competencials dels diferents vicerectorats que componen la nostra estructura de govern ) i les línies d’actuació estratègica (LAE) amb què es pretén aconseguir aquests objectius.

El conjunt d’objectius estratègics i LAE prevists per al període 2023-2026 constitueixen la formulació del Pla estratègic.

La recentment aprovada LOSU estableix que la competència per a l’aprovació dels plans estratègics de les universitats rau en el consell de govern a proposta de l’equip de govern (article 46.2.a).

El conjunt de les LAE s’executarà mitjançant plans operatius anuals, que arrepleguen les actuacions concretes previstes per a cada anualitat. Les línies generales per a l’aprovació del pressupost de cada exercici, que aprova cada any el Claustre, es valoren en funció de la capacitat del pressupost per a donar cobertura als compromisos adquirits a través dels plans d’actuació directiva o plans operatius anuals.

Cada LAE tindrà definida una persona responsable, membre del Consell de Direcció i responsable del seu seguiment, així com una unitat o servei coordinador, que serà l’encarregat de desenvolupar-lo i avaluar-lo. Així mateix, cada LAE es podrà desagregar en diverses iniciatives amb les quals es desplegarà, mitjançant accions concretes, una línia d’acció més general, com és la LAE.

Anualment es durà a terme el seguiment i avaluació dels compromisos incorporats al pla, tant a nivell del pla operatiu com del PEUV 2023-2026, de manera que s’identifiquen els avanços reeixits a través de les diferents iniciatives, o fins i tot que s’adapten/afegisquen iniciatives quan es considere necessari per al millor assoliment dels resultats previstos. També podria ocórrer que es revisen objectius estratègics o les LAE quan es produïsquen canvis en l’entorn que així ho requerisquen.

La metodologia utilitzada per a la implantació i el seguiment d’aquest PEUV 2023-2026 utilitza, per tant, les eines següents:

  • Pla operatiu anual, que recull les iniciatives programades per a cada anualitat, d’acord amb les LAE establertes en el Pla estratègic i la seua execució prevista. Es farà un seguiment semestral del grau d’execució de cada LAE, a fi d’identificar possibles desviacions en els plans operatius. A més, s’estableixen dos nivells d’indicadors, un per a mesurar el grau de desenvolupament de les iniciatives previstes (indicadors operatius) i un altre per al grau de consecució dels objectius estratègics (indicadors estratègics).
  • Indicadors operatius, associats a les LAE. Mesuren el compliment de les accions previstes (iniciatives) per a determinar el grau d’execució de cada LAE.
  • Indicadors estratègics, associats als objectius estratègics. Mesuren el grau de consecució dels objectius plantejats per a identificar si les iniciatives realitzades estan realment impulsant la consecució dels objectius establerts.

En definitiva, la metodologia utilitzada per a formular, implantar i avaluar el PEUV 2023-2026 es pot resumir en les etapes següents:

  1. Missió, visió i valors.
  2. Anàlisi estratègica (anàlisi externa i anàlisi interna).
  3. Formulació de l’estratègia (objectius i LAE).
  4. Implantació (plans operatius).
  5. Seguiment (indicadors operatius i estratègics).

 

Metodologia PEUV 2023-2026