Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VOP01 Disposar d’una plantilla de PDI ajustada a les finalitats i als recursos de la UV

Les persones són la base i la finalitat de la nostra institució, per això és estratègic desenvolupar una política que facilite la millora de la plantilla en tots els aspectes. Cal assegurar una distribució equilibrada dels recursos que permeta que les àrees amb excedent suplisquen les deficitàries, però és fonamental disposar de dotacions addicionals, dins dels límits que puga permetre el finançament i el marc legal. Aquestes prioritats s’han de complementar amb processos d’anàlisi i avaluació que siguen útils per a la presa de decisions en l’àmbit dels recursos humans i el desenvolupament professional de la plantilla, amb l’objectiu final de la millora del servei públic d’ensenyament superior. Així mateix, la UV fomentarà que el desenvolupament dels seus processos de gestió de persones es realitze amb una perspectiva inclusiva i d’igualtat.

LAEVOP01 Planificar i dotar la plantilla de PDI  a partir d’una anàlisi estructural de la situació i necessitats de les diferents àrees de coneixement, sobre la base de les previsions de recursos del Pla pluriennal de finançament i el nou marc de la Llei orgànica del sistema universitari.

Responsable: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

LAEVOP02 Assignar els recursos docents disponibles de manera adequada a les modalitats de docència dels diferents ensenyaments oficials de grau i màster inclosos en l’oferta de curs acadèmica.

Responsable: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

VOP02 Millorar l’estabilitat, la promoció professional i les condicions de treball del PDI

Hem de desplegar polítiques que asseguren la configuració d’un equip humà motivat i compromès amb l’estratègia de la Universitat i amb el servei públic que prestem. Això requereix desenvolupar processos d’estabilització, desenvolupament i promoció de la carrera professional, en la mesura que el marc pressupostari i legal ho permeten. Així mateix, afavorir la millora dels factors psicosocials i organitzatius del treball, la conciliació i la seguretat i salut laboral.

LAEVOP03 Facilitar l’estabilització com a PDI  del professorat contractat i del personal investigador acreditat, així com la promoció del professorat permanent.

Responsable: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

LAEVOP04 Adaptar la reglamentació de la Universitat de València a la nova legislació universitària en relació amb la contractació de professorat substitut, professorat associat, selecció del professorat, dedicació docent i desenvolupament de la carrera acadèmica del PDI, per garantir una transició adequada de la plantilla de PDI  al nou marc legal.

Responsable: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

LAEVOP05 Establir criteris i mesures d’acció positiva que asseguren la igualtat efectiva de totes les persones en l’accés a les places de PDI , així com analitzar i corregir les desigualtats en els usos del temps acadèmic per raó de gènere, edat, discapacitat, origen o etnicitat, afavorint la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Responsable: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)