Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VI01 Potenciar la recerca de qualitat i la seua projecció a la societat

La producció científica de la UV es troba entre les millors del nostre país. Amb la finalitat de mantenir, fins i tot d’incrementar, la capacitat de producció científica de la UV, cal dur a terme accions que augmenten la nostra capacitat de captació de talent i d’internacionalitzar la nostra activitat investigadora. Aconseguir aquests objectius repercutirà en un increment de la capacitat de la UV de competir en convocatòries nacionals i internacionals de finançament, així com d’incrementar la producció científica d’excel·lència i la col·laboració internacional del personal investigador. A més, hem d’impulsar la ciència oberta, per a la qual cosa hem de formar i impulsar els nostres investigadors i investigadores perquè publiquen i difonguen els seus resultats per aquests mitjans.

LAEVI01 Atracció de talent i incorporació de joves investigadors i investigadores fomentant accions formatives i de difusió d’oportunitats de finançament, de realització de contractes d’atracció del talent i d’estabilització del personal investigador.

Responsable: Vicerectorat de recerca

Coordinador: Servei de Gestió de la Recerca

LAEVI02 Fomentar la internacionalització de la recerca, mantenint el distintiu HR Excellence in Research de l’Estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R), desenvolupant els principis i recomanacions de la Carta europea del personal investigador i el Codi de conducta per a la contractació del personal Investigador recollits en HRS4R.

Responsable: Vicerectorat de recerca

Coordinador: Servei de Gestió de la Recerca

LAEVI03 Promoure les polítiques de ciència oberta i la internacionalització de la informació disponible en les diferents webs de la UV.

Responsable: Vicerectorat de recerca

Coordinador: Servei de Gestió de la Recerca

VI02 Millorar les condicions en què es desenvolupa la recerca a la UV

Les condicions en què es desenvolupa la recerca repercuteixen, moltes vegades, en la seua qualitat, resultats i en les condicions de treball i rendiment dels investigadors i investigadores.

Amb aquest objectiu pretenem actuar sobre alguns aspectes que la UV pot millorar perquè la recerca que s’hi du a terme abaste majors nivells d’eficàcia i rendiment.

LAEVI04 Millora de la qualitat dels serveis de gestió de la recerca, i foment de la participació dels investigadors i investigadores mitjançant reunions informatives, amb l’establiment d’un calendari de convocatòries, tot això encaminat a aconseguir un segell de qualitat en la gestió de la recerca.

Responsable: Vicerectorat de recerca

Coordinador: Servei de Gestió de la Recerca

LAEVI05 Elaboració del Pla director del Servei de Biblioteques i Documentació, i desenvolupament de la normativa d’autoria de treballs científics.

Responsable:  Vicerectorat de recerca

Coordinador:  Servei de Biblioteques i Documentació

LAEVI06 Desenvolupament d’una normativa ètica per a investigadors i investigadores i d’un codi ètic de bones pràctiques en recerca, juntament amb la millora de les condicions de treball de la comissió d’ètica en la recerca.

Responsable:  Vicerectorat de recerca

Coordinador:  Servei de Gestió de la Recerca