Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

Anàlisi CAME

L’anàlisi  DAFO és l’instrument que permet conèixer la situació actual i traçar el camí que cal seguir en la formulació estratègica. Amb aquesta finalitat, a les conclusions del DAFO s’hi agregaran els propòsits principals que defineixen la visió i els valors de la UV, per identificar els objectius estratègics amb què treballarà el PEUV 2023-2026.

L’anàlisi CAME té com a objectiu principal reflexionar sobre el disseny d’estratègies que permeten corregir les debilitats, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats, integrant tot això amb la visió i els valors com a elements determinants per a la formulació de l’estratègia.

El PEUV 2023-2026 configurarà la seua estratègia mitjançant la formulació d’una llista d’objectius estratègics amb què es pretén abordar les necessitats d’intervenció que identificarà l’anàlisi CAME.

Ací es recuperen per integrar en el procés de formulació estratègica tant la visió com els valors de la UV, etiquetant-los per analitzar millor les repercussions de les intervencions que es consideren en l’anàlisi CAME.

La visió de la UV amb què treballa el PEUV 2023-2026 pretén:

 • Mantenir una formació universitària d’excel·lència, funció fonamental de les universitats, tal com estableix la normativa bàsica del SUE (Llei orgànica del sistema universitari –LOSU–, art. 6), transmetent els coneixements, junt amb les competències i habilitats inherents a aquests, que l’estudiantat ha d’adquirir per a obtenir els títols universitaris que complisquen àmpliament els estàndards de qualitat establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. (VIS-01)
 • Mantenir la UV en una posició d’excel·lència en la recerca científica i en la transferència al sistema productiu, amb una aposta clara per la captació i retenció de talent, i per una recerca d’excel·lència. La recerca i transferència estaran, també, al servei de la millor docència universitària. (VIS-02)
 • Continuar desplegant la transformació digital, tant de la gestió com del conjunt d’activitats universitàries, sense perdre l’element diferencial de la presencialitat, que és clau en la formació de destreses i valors a través de la vida universitària. (VIS-03)
 • Mantenir i incrementar la capacitació permanent del personal docent i investigador (PDI) i d’administració i serveis (PTGAS), per a complir tan bé com siga possible les seues funcions. I fer-la coexistir amb la renovació planificada de les nostres plantilles per corregir les disfuncions generades després de les restriccions a què s’han vist sotmeses durant anys les administracions públiques a causa de les taxes de reposició, i que han provocat una elevació de l’edat mitjana de les plantilles i un alentiment dels processos d’estabilització i promoció de PDI  i PTGAS. (VIS-04)
 • Impulsar els principis de gestió responsable, eficaç i eficient per optimitzar el bon ús dels recursos públics. (VIS-05)
 • Mantenir i incrementar les nostres polítiques de compromís amb la sostenibilitat i amb una universitat inclusiva basada en els principis d’igualtat i diversitat. (VIS-06)
 • Mantenir la Universitat de València com un agent cultural de primer ordre que transferisca coneixement i cultura més enllà dels seus campus universitaris. (VIS-07)
 • Adaptar les nostres polítiques i marcs normatius propis a les exigències que suposarà l’aprovació de la nova Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU). (VIS-08)
 • Incorporar els aspectes inclosos en el Pla pluriennal de finançament (PPF) de l’SPUV, especialment els que estan relacionats amb el finançament per objectius a través de l’anomenat fons de millora de la qualitat. (VIS-09)
 • I incorporar també les exigències dels canvis legislatius d’altres normes que afecten directament els àmbits competencials de les universitats públiques, com ara la Llei 17/2022, per la qual es modifica la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació, o l’RDL  32/2021 de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, entre altres. (VIS-10)

I tot això es farà d’acord amb els valors de:

 • Defensa del principi constitucional d’autonomia universitària, des de la lleialtat institucional i la cooperació amb la resta del sistema educatiu. (VAL-01)
 • Governança participativa a diversos nivells, basada en la participació i el diàleg en la presa de decisions amb centres, representants estudiantils, sindicals i comunitat universitària en general. (VAL-02)
 • Transparència en la gestió docent, investigadora i administrativa. (VAL-03)
 • Responsabilitat, eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos. (VAL-04)
 • Rendició de comptes als òrgans de govern, als òrgans de control i a la societat. (VAL-05)
 • Empoderament de les persones, posant-les en el centre de las polítiques i els propòsits institucionals. (VAL-06)
 • Transformació digital al servei de la missió de la UV com a universitat pública. (VAL-07)
 • Multilingüisme com a eina d’internacionalització i inserció professional, però també de compromís amb el territori i la nostra identitat cultural. (VAL-08)
 • Projecció de la identitat cultural valenciana. (VAL-09)
 • Suport al diàleg social i a l’articulació d’una ciutadania activa. (VAL-10)
 • Conservació i preservació del patrimoni històric i artístic de la UV, i posada a la disposició de la comunitat universitària i de la societat. (VAL-11)
 • Sostenibilitat i compromís amb els valors mediambientals. (VAL-12)
 • Igualtat com a principi bàsic, reconeixent la diversitat de les persones i impulsant la inclusió de totes tant en l’àmbit universitari com en el conjunt de la societat. (VAL-13)

Com ja s’ha comentat, les conclusions del DAFO determinen una sèrie de necessitats d’intervenció que es plasmaran en l’anàlisi CAME. Aquesta anàlisi CAME és una eina de planificació estratègica basada en el diagnòstic realitzat per mitjà del DAFO, que el complementa i aporta informació clau per a establir accions fonamentals per a corregir debilitats, afrontar amenaces, mantenir fortaleses i explotar oportunitats. D’aquesta manera, la matriu CAME permet traçar objectius estratègics considerant els recursos i capacitats de l’organització, i alhora els reptes tant del seu entorn general com específic. En aquesta anàlisi s’incorporaran els propòsits plantejats per la visió i els valors del Consell de Direcció, amb la finalitat que la llista dels objectius estratègics que finalment es formulen com a PEUV 2023-2026 resolguen conjuntament el que es pretén amb les situacions que el condicionen.

Després del treball del Consell de Direcció de la UV es planteja  una llista d’objectius estratègics amb els quals es considera que es poden abordar les oportunitats, amenaces, fortaleses o debilitats que s’han detectat en el DAFO. En primer lloc, es relacionen els objectius estratègics proposats etiquetant-los amb les oportunitats, amenaces, fortaleses o debilitats que escometrien. Alguns dels objectius aborden més d’un aspecte simultàniament, per això alguna vegada es trobarà en més d’un dels quatre elements de l’anàlisi CAME.

Tot això es trasllada a l’anàlisi CAME, on també s’agrega l’element de la visió o dels valors sobre els quals també té incidència cada objectiu proposat: