Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

VEI01 Buscar de manera activa el millor finançament possible perquè la UV desenvolupe la seua missió, visió i objectius estratègics

La Universitat de València necessita, per a aconseguir els seus objectius estratègics, un finançament adequat, però també fer un ús eficient dels recursos disponibles amb la finalitat d’orientar la major quantitat de fons al finançament de les seues finalitats. Per això, cal tenir una actitud activa en la cerca d’ingressos i en el control de les despeses.

LAEVEI01. Elaboració, posada en marxa i gestió d’un Pla d’optimització d’ingressos i despeses per a la Universitat de València. El pla inclourà les iniciatives per a aconseguir fons extraordinaris aprofitant els fons europeus Next Generation EU, les iniciatives per a aconseguir els millors nivells possibles en els objectius que contindrà el Pla de finançament pluriennal que aprove el govern autonòmic, i el seguiment i la presa de mesures de contenció de despeses supèrflues (especialment, control de preus de subministraments i compres).

Responsable: Vicerectorat d’Economia i Infraestructures i Gerència

Coordinador: Vicegerència de Coordinació Econòmica i de Serveis

VEI02 Transformar progressivament les infraestructures i espais de la Universitat amb propòsits d’eficiència energètica

L’antiguitat de bona part de les infraestructures de la UV suposa, d’una banda, la deterioració de les instal·lacions pel pas del temps, i de l’altra, l’existència de solucions constructives que res tenen a veure amb els principis d’eficiència energètica prioritaris en aquests moments. Tramitar les llicències ambientals dels edificis que encara no en tenen i emprendre progressivament actuacions per a millorar l’eficiència dels nostres espais universitaris serà un objectiu del PEUV 2023-2026.

LAEVEI02. Elaborar un pla de renovació de sistemes de climatització, lluminàries i façanes d’edificis, per reduir el consum i augmentar el confort de les persones usuàries.

Responsable: Vicerectorat d’Economia i Infraestructures

Coordinador: Servei Tècnic i de Manteniment

VEI03 Projectar la progressiva transformació dels campus amb el propòsit de millorar els espais disponibles per a docència i recerca, i aconseguir un grau més elevat d’humanització i confort

Posar a les persones en el centre de les polítiques de la UV implica també que el disseny dels nous espais, i la revisió dels ja existents, es faça amb un propòsit de transformar els espais comuns en espais més funcionals i confortables per al conjunt de la comunitat universitària.

LAEVEI03. Elaboració de la programació anual de projectes de noves infraestructures i millora de les existents, en funció d’un pressupost anual destinat a inversions pròpies, amb el qual abordar les necessitats dels campus, centres i instituts de recerca de la UV.

Responsable: Vicerectorat d’Economia i Infraestructures

Coordinador: Unitat Tècnica