Logo de la Universitat de València Logo Pla Estratègic de la Universitat de València Logo del portal

Procediment de seguiment i avaluació

Una vegada que s'ha completat el procés d'elaboració del document del Pla Estratègic i ha sigut informat i aprovat pels òrgans de govern de la Universitat, es dona començament a una fase igualment crucial: la implementació de les propostes presents en el pla, així com la supervisió i control del seu desenvolupament. L'execució del pla ha de ser un procés actiu i adaptat al marc temporal establit, involucrant a tots els vicerectorats, les unitats i serveis de la institució, així com a la comunitat universitària íntegrament, amb el propòsit d'avançar cap a una Universitat en constant progrés.

L’actual PEUV 2023-2026 s’estableix amb una vigència de quatre anys, de 2023 a 2026. El PEUV 2023-2026 s’estructura de la manera següent:

 

Desplegament del Pla Estratègic.
Desplegament del Pla Estratègic. 

 

 

Per a cada àmbit funcional i competencial es defineixen una sèrie d’objectius estratègics que tindran associats els seus corresponents indicadors estratègics, per a mesurar-ne el grau de consecució.

Al seu torn, per a cada objectiu estratègic es defineixen una o més LAE, que estableixen les actuacions a realitzar per a aconseguir l’objectiu i que mesuraran el seu desenvolupament mitjançant els indicadors operatius o d’esforç que hi estan associats. Les LAE poden desagregar-se en iniciatives concretes si cal.

L’execució anual del PEUV 2023-2026 s’establirà en el corresponent pla operatiu, que informa sobre les actuacions previstes per a una anualitat. Els plans operatius arrepleguen la situació actual de cada LAE i la seua planificació per a l’anualitat següent.

Per a cada LAE es defineix un responsable (generalment un vicerectorat), un coordinador (una unitat o servei), i un o més gestors (que seran altres unitats que col·laboren amb la unitat coordinadora en la seua execució).

El seguiment del PEUV es fa de manera semestral. En aquest sentit, es disposa d’una aplicació que facilita als responsables i els coordinadors de les diferents LAE la realització del seu seguiment.

El seguiment semestral que realitzen els serveis o unitats coordinadors de les diferents LAE consisteix:

  • A indicar les accions realitzades, mitjançant les evidències corresponents.
  • En cas que no s’haja pogut complir la programació, s’haurà d’especificar el motiu de la desviació i, si s’escau, el pla de contingència que es pensa aplicar. Si és necessari, es farà una nova planificació de les fases.
  • S’hauran d’indicar els valors dels indicadors d’esforç de cada LAE semestralment o anualment, segons el cas.

El servei coordinador és l’encarregat de realitzar, cada semestre, el seguiment de les LAE que té associades Per fer-ho, haurà d’indicar si s’han realitzat les accions previstes i, en cas contrari, reportar les causes de desviació respecte a la planificació establerta en el pla operatiu corresponent. A més, ha de reportar el seguiment dels indicadors operatius establerts per a cada LAE. El responsable supervisa el seguiment de les LAE que té associades. D’altra banda, l’usuari gestor podrà consultar el seguiment de les LAE en què participa com a gestor d’alguna de les iniciatives associades, o ser requerit pel servei coordinador perquè reporte informació o duga a terme actuacions encaminades al bon acompliment de la LAE.

Les fases habituals en l’execució d’una LAE són: l’estudi, la implantació i l’avaluació. La programació inicial de les LAE estableix, per a cada anualitat, el desenvolupament previst d’aquestes fases.

 

 

Exemple de planificació inicial d’una LAE.
Exemple de planificació inicial d’una LAE.

 

 

D’altra banda, el sistema d’indicadors del PEUV estableix aquells indicadors que mesuren el grau de consecució dels objectius estratègics. Cadascun dels indicadors estratègics es mesura anualment per a analitzar-ne la tendència i evolució. A més, i sempre que siga possible, es compararà amb valors de referència del SUE o SUV.

El seguiment final del PEUV 2023-2026 de la UV indicarà el grau de realització de les accions previstes (LAE) i el mesurament dels indicadors operatius (informe de seguiment), així com la consecució dels objectius, mitjançant l’evolució dels indicadors estratègics (resultats obtinguts).

 

Seguiment final del PEUV 2023-2026.
Seguiment final del PEUV 2023-2026.

 

 

També es durà a terme, per part del SAP de la UV, un seguiment regular de les característiques determinants de l’entorn i de les situacions clau de l’anàlisi interna que han determinat el DAFO, per a elevar informes, quan corresponga, als responsables de les LAE, per si fora necessària alguna revisió de les iniciatives o fins i tot de les LAE o objectius estratègics.